Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Psoriáza: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Ustekinumab v léčbě psoriatické artritidy

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Psoriáza

Vydáno: 5.4.2016

Ustekinumab v léčbě psoriatické artritidy

Ustekinumab byl nově schválen pro léčbu psoriatické artritidy (PsA). Následující článek shrnuje výsledky recentních klinických hodnocení testujících účinnost tohoto nadějného biologického preparátu v nové indikaci.

Ustekinumab je monoklonální protilátka IgG1κ se schopností vazby na protein p40, podjednotku IL-12 a IL-23. Je schválen pro léčbu plakové psoriázy a nově též aktivní psoriatické artritidy (PsA) u dospělých pacientů s nedostatečnou odpovědí na syntetické DMARDs. Je kontraindikován při přecitlivělosti na složky přípravku, u pacientů s TBC, jinou závažnou infekcí a nádorovým onemocněním. Po dobu jeho podávání není doporučena vakcinace živými vakcínami.

Výsledky studií

Ve studii PHOENIX 1 bylo dosaženo PASI 75 (Psoriasis Area and Severity Index) u 66 % pacientů s ustekinumabem oproti 3 % v placebové skupině ve 12. týdnu. Randomizovaná dvojitě slepá placebem kontrolovaná studie PHOENIX 2 se zaměřila na skupinu nemocných s parciální klinickou odpovědí, která dosáhla PASI pouze 50, nikoliv 75 ve 12. týdnu u studie PHOENIX 1. Byl zkrácen interval podávání studijní medikace ze 12 na 8 týdnů. U nemocných s dávkou 45 mg nevedlo zkrácení intervalu ke klinické odpovědi, ale u pacientů s dávkou 90 mg dosáhlo PASI 75 celkem 69 % pacientů oproti 33 % u intervalu po 12 týdnech. Ze studie PHOENIX 2, které se zúčastnili pacienti ze studie PHOENIX 1, kteří dosáhli pouze parciální odpovědi (PASI 50), vyplynulo zlepšení při zkrácení intervalu podávání na 8 týdnů u dávky 90 mg.

Studie fáze II (Gottlieb et al., Lancet 2009) hodnotila účinnost ustekinumabu u pacientů s aktivní PsA (n = 146). Studie prokázala terapeutickou odpověď ACR20 (zlepšení podle American College of Rheumatology) u 42,1 % pacientů po 12 týdnech oproti 14,3 % v placebové skupině, významně se u pacientů zlepšil též stav kožních lézí.

PSUMMIT-1 a 2 byly velké randomizované dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie fáze III hodnotící v prvé řadě účinnost a bezpečnost ustekinumabu v terapii PsA. Studie PSUMMIT-1 se zúčastnilo celkem 615 pacientů, konkomitantní terapie methotrexátem (MTX) a prednisonem byly povoleny. Pacienti léčení ustekinumabem vykazovali statisticky signifikantní zlepšení ACR20, ACR50 i redukci výskytu daktylitid a entezitid oproti skupině s placebem. Nežádoucí příhody se mezi skupinami léčenými ustekinumabem a placebem nelišily.

Do studie PSUMMIT-2 byla zařazena více než polovina pacientů s předchozí expozicí ≥ 1 TNF-α inhibitoru (TNFi) a dále byli stratifikováni dle současného užívání MTX (celkem n = 312). Primárním cílem bylo dosažení terapeutické odpovědi ACR20, tu vykazovalo 43,7 % pacientů léčených ustekinumabem v dávce 45 mg, 43,8 % pacientů s dávkou 90 mg a pouze 20,2 % pacientů v placebové skupině. Významně lepší byly výsledky i u nemocných s předchozím selháním léčby TNFi. Pacienti léčení ustekinumabem vykazovali rovněž menší radiografickou progresi.

Závěr

Ustekinumab je úspěšně užíván u psoriázy a nyní se jeho indikace rozšířila i na PsA. Byla prokázána jeho dobrá účinnost vedoucí k rychlému a dlouhodobému navození remise u aktivní PsA − jak u kloubní, tak i kožní symptomatologie.

(thom)

Zdroj: Ciferská H., Štolfa J. Ustekinumab v terapii psoriatické artritidy. Dermatologie pro praxi 2015; 9 (3): 99−103.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Perzistence pacientů s psoriázou na biologické léčbě – výsledky studie PSOLAR

Psoriasis Longitudinal Assessment and Registry (PSOLAR) je mezinárodní observační klinická studie, která je zaměřena na dlouhodobou bezpečnost systémových a biologických léčiv u 12 095 pacientů s psoriázou. Američtí a kanadští autoři se ve své práci zaměřili na faktory ovlivňující přetrvávání a na srovnání délky perzistence na léčbě jednotlivými biologickými léčivy u pacientů s psoriázou.

Imunopatofyziologické mechanismy u psoriázy

Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění kůže, které vzniká na autoimunitním podkladě. V patogenezi hraje roli především trvalá aktivace T-lymfocytů spojená s produkcí specifických cytokinů. Výsledkem je trvale prozánětlivý stav organismu, který je rovněž příčinou častých komorbidit, jako je psoriatická artritida, diabetes a deprese. Onemocnění významných způsobem zhoršuje kvalitu života pacientů.

Kazuistika: ustekinumab v léčbě psoriázy

Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje především kůži, ale i klouby či další orgány. V léčbě tohoto onemocnění se dnes již běžně používají biologická (cílená) léčiva. Kazuistika popisuje účinnost ustekinumabu u pacientky s těžkým postižením kůže a psoriatickou artritidou.Všechny novinky