Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Psoriáza: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Můžeme ovlivnit kardiovaskulární riziko u psoriázy?

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Psoriáza

Vydáno: 1.5.2018

Můžeme ovlivnit kardiovaskulární riziko u psoriázy?

Systémový zánět a ateroskleróza jdou ruku v ruce. Má však potlačení zánětlivých procesů cílenou léčbou vliv i na vaskulární zánět, a tedy i na kardiovaskulární riziko? Tuto otázku se pokusil zodpovědět tým amerických dermatologů a svá zjištění letos prezentoval v San Diegu na výročním setkání asociace American Academy of Dermatology.

Úvod

Úloha zánětu v patogenezi aterosklerózy je dnes již nesporná. To kromě jiného znamená, že psoriáza je jako chronické zánětlivé onemocnění rizikovým faktorem pro kardiovaskulární příhody a mortalitu. Závažnost kožního onemocnění je pozitivně asociována s kardiovaskulárním rizikem a mírou zánětu aorty měřenou pomocí fluorodeoxyglukózové pozitronové emisní tomografie / výpočetní tomografie (FDG-PET/CT).

Starší studie zkoumající vliv inhibitorů TNF-α na psoriázu žádný vliv na vaskulární zánět neukázaly. Ustekinumab je však třeba vnímat odlišně, protože jeho účinek je založen na inhibici interleukinů 12 a 23, jejichž hladina je zvýšená nejen při psoriáze, ale i při vaskulárním zánětu.

Metodika a výsledky studie

V současné době probíhá prodloužení původní dvojitě zaslepené studie, jejímž cílem bylo popsat změnu vaskulárního zánětu u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou léčených ustekinumabem. Kontrolu tvořilo placebové rameno studie, pacienti byli randomizováni v poměru 1 : 1 a léčeni po dobu 12 týdnů. Primárním měřeným parametrem byla míra zánětu aorty měřená pomocí FDG-PET/CT na začátku a na konci intervence. 

Celkem 41 pacientů dokončilo 12týdenní sledování. Průměrně jim bylo 42 let a jejich skóre PASI (Psoriasis Area and Severity Index) činilo průměrně 20. Po 12 týdnech dosáhlo PASI75 (tj. terapeutického úspěchu) 77 % osob léčených ustekinumabem a 11 % osob z placebového ramene (p < 0,001). Po 12týdenní intervenci došlo ve skupině s ustekinumabem ke snížení míry zánětu aorty kvantifikovanému pomocí FDG-PET/CT o 6,6 %, zatímco v placebové skupině se míra zvýšila o 12,1 % (p = 0,001).

Závěr

Zdá se tedy, že ustekinumab nejen zmírňuje psoriázu, ale podle FDG-PET/CT také redukuje vaskulární zánět. To je experimentální důkaz, že inhibice interleukinů 12 a 23 u psoriázy může snížit kardiovaskulární riziko.

(pez)

Zdroj: Gelfand J. A phase IV, randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study of the effects of ustekinumab on vascular inflammation in psoriasis (the Vip-U trial). American Academy of Dermatology 2018 annual meeting, 2018 Feb 17.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Guselkumab − nová modalita v léčbě psoriázy se specifickým mechanismem účinku

Guselkumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka proti podjednotce p19 interleukinu 23 (IL-23). Její podávání blokuje osu prozánětlivých cytokinů IL-23/IL-17, která se ukazuje jako klíčová pro patogenezi psoriázy. Guselkumab byl schválen pro léčbu středně těžké až těžké plakové psoriázy u dospělých, kteří jsou kandidáty na systémovou léčbu.

Adherence pacientů s psoriázou k léčbě biologickými preparáty

Biologická léčiva znamenají v léčbě psoriázy efektivní terapeutický přístup. Jelikož se jedná o relativně nová léčiva, stále se vyhodnocuje jejich efektivita zejména v dlouhodobém horizontu a data z reálné klinické praxe jsou přitom dosud omezená. Adherenci pacientů k biologické léčbě hodnotila kanadská studie, jejíž výsledky shrnuje následující text.

Cílení na interleukin 23 představuje slibný postup v rámci moderní terapie psoriázy

Nedávné objevy na poli patogeneze psoriázy objasnily klíčovou roli interleukinu 23 (IL-23) při rozvoji onemocnění. Selektivní inhibice tohoto prozánětlivého cytokinu tak představuje slibnou možnost cílené terapie u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou.Všechny novinky