Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Psoriáza: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost ustekinumabu a dalších cílených léčiv používaných v terapii psoriázy − data z reálné praxe

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Psoriáza

Vydáno: 10.8.2017

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost ustekinumabu a dalších cílených léčiv používaných v terapii psoriázy − data z reálné praxe

Využitím registrů pacientů k vyhodnocení dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti cílených (biologických) léčiv v terapii psoriázy se zabývá nová studie amerických autorů publikovaná letos v květnu v Journal of Dermatological Treatment.

Registry vs. klinická hodnocení

Registry pacientů jsou databáze, které shromažďují standardizovaná klinická data týkající se pacientů s určitým typem onemocnění a představují reálný obraz klinické praxe. Zahrnují širokou škálu pacientů, kteří jsou sledováni po dlouhou dobu, a umožňují tak dlouhodobé postmarketingové sledování opožděných a zejména vzácných nežádoucích účinků léčiv. Nevýhodou studií vycházejících z registrů pacientů je absence randomizace pacientů, nižší adherence k léčbě, náchylnost ke zkreslení výsledků a jejich ovlivnění dalšími faktory, jako jsou přidružená onemocnění a jiná medikace.

Klinická hodnocení léčiv mají díky randomizaci nižší incidenci bias, zahrnují homogenní skupiny pacientů a umožňují průkazně stanovit účinek léčebné intervence. Přísná vstupní kritéria však zároveň vedou k tomu, že spektrum pacientů je užší, než jaké je léčeno v reálné praxi. Také doba sledování je v porovnání s registry kratší a počet pacientů je nižší. Všechny tyto faktory limitují vliv randomizovaných klinických hodnocení na rozhodování v klinické praxi. Výsledky studií využívajících registry pacientů tedy umožňují lépe generalizovat výsledky pro účely běžné praxe.

Metodika studie

Studie publikovaná v Journal of Dermatological Treatment se zabývala využitím dat z registrů pacientů k posouzení dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti systémové léčby psoriázy. Byly využity registry zahrnující pacienty s psoriázou žijící na území USA a vyhodnoceny výsledky studií z nich vycházejících.

Výsledky

Adalimumab a etanercept: registry ESPRIT a OBSERVE-5

ESPRIT je mezinárodní postmarketingový observační registr, který slouží k hodnocení dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti adalimumabu v léčbě psoriázy. V rámci tohoto registru je plánován sběr dat po dobu 10 let. OBSERVE-5 byl postmarketingový observační registr, jehož cílem bylo zhodnotit dlouhodobou bezpečnost etanerceptu u pacientů s ložiskovou psoriázou v průběhu 5letého sledování. Studie vycházející z obou registrů, které zhodnotily data po 5 letech sledování, ukázaly slibné léčebné výsledky adalimumabu i etanerceptu. Zároveň nepřinesly žádné nové obavy týkající se bezpečnosti těchto léčiv a potvrdily, že jejich bezpečnostní profil je shodný s výsledky předchozích studií.

Ustekinumab, ostatní biologická a nebiologická léčba: registr PSOLAR

Registr PSOLAR byl navržen k 8letému longitudinálnímu sledování pacientů s psoriázou léčených systémovou konvenční nebo cílenou terapií.

Výskyt závažných infekcí

Studie zveřejněná v roce 2015 se u pacientů z tohoto registru zabývala výskytem závažných infekcí. V průběhu sledování bylo 9 154 nemocných léčeno cílenou léčbou, 490 methotrexátem a 1 610 jinou formou terapie. Celkem bylo zaznamenáno 323 případů závažných infekcí (1,45/100 pacientoroků). Nejnižší četnost závažných infekcí byla zaznamenána v kohortě pacientů léčených ustekinumabem (0,83/100 pacientoroků). U etanerceptu, adalimumabu a infliximabu to bylo 1,47, 1,97 a 2,49/100 pacientoroků. Pacienti léčení methotrexátem a ti, kteří nebyli léčeni ani methotrexátem, ani cílenou léčbou, měli četnost výskytu závažných infekcí 1,28/100 a 1,05/100 pacientoroků.

MACE, malignity, závažné infekce a mortalita

Studie publikovaná v roce 2014 vyhodnotila incidenci celkové mortality, MACE (major adverse cardiovascular events, závažných kardiovaskulárních příhod), malignit s výjimkou NMSC (nemelanomových karcinomů kůže) a závažných infekcí u 12 095 pacientů. Celkem bylo zaznamenáno 145 úmrtí (0,46/100 pacientoroků). Vyšší mortalita byla zjištěna u kohorty pacientů s konvenční terapií (0,70/100 pacientoroků) oproti pacientům s cílenou terapií. U pacientů léčených ustekinumabem, infliximabem a ostatními cílenými léčivy činila mortalita 0,43, 0,35 a 0,42/100 pacientoroků.

Významně vyšší riziko MACE v porovnání s cílenou léčbou bylo zjištěno u methotrexátu a cyklosporinu (HR 2,0; 95% CI 1,2–3,1; p = 0,005).

Incidence malignit byla v kohortách s infliximabem, ustekinumabem a ostatní cílenou i konvenční léčbou obdobná (0,58; 0,53; 0,74; 0,81/100 pacientoroků).

Celkem bylo hlášeno 478 případů závažných infekcí (1,50/100 pacientoroků). Ve skupině léčené infliximabem byla zjištěna vyšší frekvence závažných infekcí (2,73/100 pacientoroků) než u ostatních cílených léčiv (1,80/100 pacientoroků), ustekinumabu (1,00/100 pacientoroků) a konvenční léčby (1,26/100 pacientoroků).

Další studie hodnotící bezpečnost léčby u pacientů v registru PSOLAR, publikovaná v roce 2015, zjistila, že u nemocných léčených ustekinumabem byla v porovnání s ostatní konvenční i cílenou terapií nejnižší incidence MACE, malignit, závažných infekcí a mortality.

Perzistence na léčbě

Studie zveřejněná v roce 2016 sledovala u jednotlivých cílených léčiv dobu od začátku léčby do jejího přerušení. Z pacientů léčených ustekinumabem, infliximabem, adalimumabem a etanerceptem v 1. linii léčby došlo k ukončení terapie u 8,6 %, 25,4 %, 37,6 % a 43,9 % a křivka doby užívání anti-TNF léčiv (ve 2. a 3. linii léčby) klesala v porovnání s ustekinumabem celkově rychleji.

Výsledek po 12 měsících léčby

Účinnost cílených léčiv po 6 a 12 měsících terapie porovnávala studie publikovaná v roce 2016. K hodnocení bylo použito PGA (Physician Global Assessment, celkové hodnocení lékařem), míra postižení BSA (Body Surface Area) a DLQI (Dermatology Life Quality Index). Ve 12. měsíci bylo skóre PGA v porovnání s výchozím stavem sníženo o 2 nebo více bodů u 55,3 %, 40,0 %, 42,4 % a 47,0 % pacientů léčených ustekinumabem, adalimumabem, etanerceptem a infliximabem. Průměrný pokles BSA oproti výchozímu stavu byl u ustekinumabu, infliximabu, etanerceptu a adalimumabu –16,3, –17,3, –13,8 a –12,3. Průměrný pokles skóre DLQI byl nejvyšší u ustekinumabu a zároveň byl významně vyšší v porovnání s etanerceptem (p = 0,0002) i adalimumabem (p = 0,042).

Závěr

Registry pacientů s psoriázou obsahují epidemiologická data získaná z reálné praxe. Studie, které z nich vycházejí, poskytují důležité informace o dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti léčiv. Výsledky z registru PSOLAR ukázaly dobrou účinnost, nízký výskyt nežádoucích účinků a dobrou perzistenci na léčbě u pacientů léčených ustekinumabem.

(blu)

Zdroj: Amin M., No D. J., Wu J. J. Review of U.S. registries for psoriasis. J Dermatolog Treat 2017 May 8: 1–19, doi: 10.1080/09546634.2017.1328549 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Klíčové regulační imunologické mechanismy v etiopatogenezi psoriázy

Kožní mikrobiota představuje důležitý prvek v celkové imunitní reaktivitě každého člověka. Kůže je totiž schopna zapojit se do mechanismu obranného i poškozujícího zánětu. Podle současného konceptu vzniku chronického zánětu u psoriázy jsou součástí patogeneze určité změny dendritických buněk, které vznikají pod vlivem patologické mikrobioty.

Ustekinumab v léčbě psoriatické artritidy

Psoriatická artritida (PsA) je zánětlivé onemocnění struktur pohybového aparátu. Léčba by optimálně měla příznivě ovlivnit všechny manifestace onemocnění, což se však ne vždy daří.

Zvyšuje biologická léčba psoriázy riziko závažných infekcí?

Pacientům s rezistentní psoriázou přináší biologická léčba novou naději. Je však tato terapie bezpečná? Můžeme očekávat více infekčních komplikací?



Všechny novinky