Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Pokyny pro autory a recenzenty

Časopis Pracovní lékařství zveřejňuje původní práce a sdělení z praxe z oborů nemoci z povolání, hygiena práce, fyziologie práce, mentální hygiena a psychologie práce, články kritické, organizační, z historie oboru, souborné referáty, zprávy o odborných akcích, články zaměřené na závodní preventivní péči, zprávy o nových knihách, o významných pracích z cizích časopisů a bibliografie časopisů z oboru pracovní lékařství.

Redakce přijímá pouze práce, které mají vysokou profesionální úroveň, odpovídají pravidlům progresivního pravopisu a jsou napsány podle těchto pokynů.

Práce zasílané k publikaci musí být imprimovány vedoucím organizace prvního autora a doplněny prohlášením, že nebyly a nebudou současně zadány jinému časopisu. Musí být napsány v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.

Žádáme autory, aby vycházeli ze zásad ČSN 88 0220/11973.

Práce zasílejte ve třech exemplářích (originál a dvě kopie) na adresu:

Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA

Klinika pracovního a cestovního lékařství

3. LF UK a FNKV

Šrobárova 50

100 34 Praha 10

nebo na stejnou adresu k rukám zástupkyně vedoucího redaktora

Doc. MUDr. Moniky Kneidlové, CSc.

Jednotlivé listy číslujte v pravém horním rohu a spojujte svorkou, nesešívejte. Rukopisy je nutno dodat do redakce psané na počítači typem písma Times New Roman, velikost 12, po jedné straně listu formátu A4, řádkování 1,5. Na stránce je nutno dodržovat okraje shora 25 mm a zleva 35 mm. Volí se takové řádkování, aby na stránce bylo maximálně 30 řádků (cca po 60 úhozech na jedné řádce včetně mezer). Text, který chcete zdůraznit, napište tučně. Práce zaslané redakci musí být formulovány s konečnou platností. Text nelze doplňovat po korektuře, opravují se při ní pouze chyby vzniklé v tiskárně.

Příspěvky dodané v kvalitní elektronické formě lze dodávat tiskárně na elektronických médiích. Přijímají se rukopisy v textovém editoru WORD pod Windows (W6/WIN95, W7/WIN98 nebo novější verze). Příspěvky musí být napsány formou tzv. hladké sazby: bez zarážek, odrážek, neúčelných tvrdých „enterů“ na konci řádky („enterem“ oddělovat pouze odstavce, ne běžný konec řádky), podtrhávání, změn velikosti písma, formátování (na střed, pomocí tabulátorů), automatické číslování odstavců (např. u citací v literatuře nutno číslice vypisovat) a veškerých grafických experimentů, které moderní tiskový editor umožňuje. Veškerá přednastavení nutno zrušit. Každý elektronicky dodaný příspěvek musí být zároveň dodán i v tištěné formě ve trojím vyhotovení (originál + 2 kopie). Papírový a elektronický text musejí být identické, na CD smí být jen definitivní verze zasílané práce, CD musí být popsáno názvem souboru (text také), prosto virů a ochráněno proti náhodnému smazání. Pojmenování souborů vychází ze jména autora, nikoli z nesrozumitelné zkratky názvu práce. V názvu souboru nelze používat háčky a čárky.

U všech prací nutno zachovávat přesnost a stručnost ve vyjadřování, u dokumentace zařazovat pouze přílohy nezbytné pro pochopení obsahu práce. Jednotky a veličiny uváděné v pracích musí být podle uznávaných jednotek SI.

Zkracování slov s výjimkou obvyklých zkratek se nedoporučuje. Pokud je třeba zkrátit výraz, který se v textu často opakuje, uvádí se zkratka v závorce za prvním použitím tohoto výrazu. Zkratky však zásadně nepoužívejte v nadpisu nebo souhrnu.

Rukopisy ani dokumentace se nevracejí.

Rukopis se skládá z těchto částí:

 1. Titulní strana.
 2. Souhrn v českém nebo slovenském jazyce.
 3. Jeden další souhrn pro překlad do angličtiny (není nezbytný).
 4. Vlastní text.
 5. Přehled literatury, za ním jméno a příjmení prvního autora s tituly, přesnou adresou, na niž se zasílá veškerá korespondence, korektury.
 6. Přílohy.

Ad 1) Na titulní straně uvádějte v tomto pořadí:

 • výstižný název práce,
 • příjmení a křestní jméno autora(ů) bez titulu,
 • název a sídlo pracoviště,
 • jméno a příjmení vedoucího pracoviště s plným titulem,
 • pod čarou poznámku o případné předchozí publikaci ve formě přednášky.

Ad 2) a 3) Souhrn pište ve třetí osobě. Má vystihovat obsah práce a mít nejvýše 30 řádků bez ­použití zkratek. Musí přehledně popisovat cíl práce, ­postup a dosažené výsledky. Překlad souhrnu obstarává redakce. Pro zvýšení kvality souhrnu však doporučujeme, aby autoři, kterým jsou známy anglické speciální odborné výrazy, uvedli údaje k souhrnu určenému pro překlad. Na konci souhrnu pište klíčová slova tak, aby nepřesáhla 255 znaků, včetně mezer, pokud možno podle hesel v Index Medicus nebo Bibliographia Medica Cechoslovaca.

Ad 4) Vlastní text je u původních prací a souborných referátů rozdělen obvykle na úvod, metodiku, výsledky, diskusi a závěr.

Úvod – zachycuje stručně účel práce a shrnuje zdůvodnění studie nebo pozorování.

Soubor a metodika – charakterizuje výběr pacientů, včetně kontrol. Použité metody, přístroje a postupy se popisují do takových detailů, aby jiná pracoviště mohla postup reprodukovat. Na zavedené metody, včetně statistických, se pouze odkazuje. U metod, které byly publikovány, ale nejsou dostatečně rozšířeny, se uvádějí odkazy a stručný popis. U nových nebo podstatně modifikovaných metod se kromě popisu uvádějí důvody jejich použití a hodnotí se jejich spolehlivost. Přesně se charakterizuje použití léčiva a chemikálie, včetně mezinárodních zkrácených chemických (generických) názvů, dávek a způsobů podávání.

K označení pacientů se neužívají jména, iniciály ani čísla chorobopisů. Uvádějí se počty pozorování a použité statistické hodnocení.

Výsledky – uvádějí se v logickém sledu textu, v tabulkách a na obrázcích. V textu se neopakují všechny údaje z tabulek a obrázků, zdůrazňují se a shrnují pouze nejdůležitější pozorování. Číselné údaje je třeba doložit statistickým hodnocením.

Diskuse – vyzdvihují se zejména nové, důležité aspekty práce a závěry, které z nich vyplývají. Neopakují se podrobné údaje uvedené v předchozím oddíle. Výsledky pozorování a závěry se srovnávají s jinými odbornými studiemi a plánovanými záměry práce.

Závěr – neuvádějí se tvrzení, jež nejsou spolehlivě podložena údaji ani nároky na prioritu.

V opodstatněných případech se formulují nové hypotézy, vždy však musí být jasně vyjádřeno, že jde o hypotézu.

Poděkování – vyjadřuje se pouze osobám, které podstatně přispěly k vypracování studie. Autoři musí mít souhlas všech osob uvedených v poděkování.

Ad 5) Přehled použité literatury obsahuje všechny publikace, z nichž autoři čerpali důležité informace a podněty nebo s nimiž srovnávají vlastní výsledky (zpravidla s výjimkou učebnic a encyklopedií). Do seznamu se nezařazují publikace, které autoři nepoužili. V případě nedostupnosti důležitého pramene se cituje také zdroj sekundární informace. Neužívají se citace typu „osobní sdělení“, „nepublikovaná data“ apod. V případě nutnosti stačí příslušná zmínka v textu. Mezi citace lze zařadit práce přijaté k publikaci (s uvedením zkratky názvu časopisu s poznámkou „v tisku“), nezařazují se práce zaslané k publikaci, ale dosud nepřijaté, zmínku o nich lze rovněž uvést v textu.

Každá citace musí mít odpovídající odkaz v textu a naopak každý odkaz v textu musí mít odpovídající citaci. Orientačně se doporučuje uvádět v původních sděleních asi 20 ± 10 citací, z nichž by asi polovina neměla být starší pěti let a 20 % starší dvou let. Podíl autocitací autorů by neměl překročit 20 % všech citací. U souborných referátů je počet citací omezen na 50.

Formální úprava citací se řídí ČSN 01 0197, názvy citovaných periodik se zkracují podle ČSN 01 0196, popř. se uvádí oficiální zkratka z obálky časopisu. Přesnosti údajů v citacích je třeba věnovat náležitou pozornost. Citace jsou v seznamu abecedně podle jména prvního autora (anonymní publikace 
se uvádějí na začátku seznamu) a jsou pořadově očíslovány. Čísla citací uvádějte v závorkách u odkazů textu. Jednotlivé citace se píší na nový řádek.

Příklady citací:

1. citace článku v seriálových publikacích

 • Tůma, J., Novák, P. Prevence tuberkulózy. Pracovní lékařství, 1999, roč. 51, č. 5, s. 201–210.
 • Zendo, Y., Hasegawa, A., Beliczky, J. M. Acute effects of inhalation exposure to ethanol (Akutní účinky inhalační expozice etanolu). Archives Environmental Health, 1998, 53, č. 2, s. 97–102.

Pokud používáte zkratky časopisů, je nutné dodržovat ČSN 01 01 96 Zkracování názvů časopisů a jiných periodik.

2. citace tištěné monografické publikace

 • Novák, J., Chlubna, A., Jiřincová, M. Moderní ergonomie. Praha: Avicenum, 1993, 318 s.
 • Partsch-Funes, L. Health Effects of Diving (Zdravotní důsledky potápění). New York: Peter Brammer and Sons Company, 1996, 512 s.

3. citace příspěvku v monografické publikaci

 • Horáček, J. Působení vibrací. In Černoch, P. et al. Fyzikální faktory. Olomouc: Technické vydavatelství, 1999, s. 312–319.
 • Matthews, J. N. Working conditions of Seamen (Pracovní podmínky námořníků). In Wasserman, P. A. Occupational Medicine. Chicago, New York, London: Medical Publishers, 1996, s. 217–229.

4. citace článku nebo abstrakta ze sborníku

 • Barták, N., Zámečník, J., Adlerová, K. Nové poznatky o intoxikaci kobaltem. In Sborník XIII. xenobiochemického sympozia. Praha, 1995, s. 18.
 • Rettigelli, A. F., Yaneva, T. I. Pulmonary barotrauma (Barotrauma plic). In Proceedings of the International Meeting on Hyperbaric Medicine. Boston, 1998, s. 26–29. (Poznámka: překlad cizojazyčného názvu sdělení do češtiny nebo slovenštiny není nezbytný.)

Informace o lokaci elektronických dokumentů:

– odkaz na elektronickou monografii

 • Olson, Nancy (ed.) Cataloging Internet Resources: A Manual and Practical Guid [on line]. 2nd ed. Dublin: OCLC, c1997 [2003-04-09]. Dostupný z www: <http://www.oclo.org/oclc/man/9256cat/toc.htm>. ISBN 1- 55653-236-9.

– citování online dokumentu (neznámý autor)

 • Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze [on line]. 1999–09–09 [2002–11–20].

dostupný na www:<http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/dlouhodoby/zamer.html>

Elektronické seriálové publikace

– odkaz na časopis v elektronické podobě

 • JEP: The Journal of Electronic Publishing [on line]. Ann Arbor (MI): University of Michigan Press. 1995- [cit. 2003-04- 02]. 12x ročně. Dostupný také z www:<http://www.press.umich.edu/jep/index.html. ISSN 1080-2711.

– odkaz na webovskou verzi tištěného časopisu

 • Forum: časopis Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1995-. 1x za 14 dnů. Dostupný také na www: <http://enlil.ff.cuni.cz/.

Existuje-li verze tištěná a mimo ni je dokument dostupný i na internetu, uvedeme jako první verzi tištěnou a poté i aktuální dostupnost na internetu.

Ad 6) Přílohy – se označují, a to v textu celým slovem a v závorce zkratkou (obr. 1, graf 1). Musí být průběžně číslovány a mít doprovodnou legendu. K vyjádření stejného výsledku nelze používat současně tabulky i obrázky.

Obrázky a fotografie musí být zpracovány tak, aby z nich nebylo možné identifikovat pacienta. (Je nezbytné na nich např. zakrýt oči nebo jiné části obličeje, odstranit rodné číslo apod.) Nelze-li se z odborných důvodů vyhnout uveřejnění obrázků nebo fotografií, podle nichž lze pacienta identifikovat, musí první autor práce přiložit k rukopisu písemné prohlášení, že pacient nebo jeho právní zástupce s takovým uveřejněním souhlasí a že vůči vydavateli časopisu Pracovní lékařství nebude uplatňovat nárok na náhradu škody.

Místo, kde se má příloha v textu umístit, se značí na levém okraji stránky čtverečkem s označením přílohy (např. obr. 1 nebo tab. 1). Totéž označení se umístí v textu do závorky.

Elektronická obrazová dokumentace (tj. grafy, pérovky, fotografie i barevné, výstupy z přístrojů) se přijímají pro přímé tiskárenské zpracování ve formátech tif a eps. Pokud jsou obrázky ve formátu jpg, je třeba užít velkého rozlišení (nejlépe kompresní poměr 10–12) z důvodu kvality. Pozor: obrázky zabudované do dokumentu WORDU nebo dané samostatně jako soubor WORD nejsou kvalitní (příliš malé rozlišení), proto nelze tento formát pro obrázky užívat. Též nelze používat obrázky v Power Pointu: tento program je určen pro zpracování prezentací a nelze ho používat jako zdroj originálních obrázků pro tisk. Vždy je třeba předat původní zdrojové obrázky (tif, jpg, eps). Názvy obrázkových souborů opět vycházejí ze jména autora a čísla obrázku (např. Macek1). Názvy mohou být maximálně osmimístné. Skenování barevných obrázků vyžaduje minimálně rozlišení 600 x 600 dpi, soubor musí mít alespoň 5 MB. V komplikovaných případech lze autorům vyjednat kontakt přímo s tiskárnou.

Referáty a recenze knih a článků je nutno psát co nejkratší. Způsob polemiky musí být věcný, nikoliv osobní. Při psaní referátů o článcích a knihách ze zahraničí uvádějte po jménu a iniciále křestního jména autorů původní cizojazyčný název práce (u jazyků nepoužívajících latinky převedený do latinky) a za ním v závorce český nebo slovenský překlad a pramen s citací podle ČSN.

O přijetí prací rozhoduje redakční rada na základě posudků recenzentů, jimž se každá práce předkládá. Rukopisy redakce nevrací. Redakce si vyhrazuje právo provést menší úpravu rukopisu, zejména souhrnu, a provést jazykové úpravy. Zásadní změny, navržené recenzentem, provede autor podle posudků a po dohodě s redakcí. Po úpravě textu vrátí autor příspěvek s původním textem a recenzními posudky v době co nejkratší.

Korektury

Přijaté práce se autorům zasílají ke korektuře. Opravují se písmenkové chyby, nelze měnit nebo doplňovat text. Jazykovou úpravu, kterou provádí redakce časopisu podle nových pravidel pravopisu, lze měnit jedině tehdy, jestliže jí byl narušen smysl věty. Korektury provádějte podle korektorských značek. Korektury vracejte do tří dnů na adresu, kterou určí redakce.

Redakce

Aktualizováno: 3.10.2017

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články