Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PROFESIONÁLNE NÁDOROVÉ OCHORENIE VO VÝCHODOSLOVENSKOM REGIÓNE

Autoři: Perečinský S., Maruščáková V., Jančová A.

Autoři - působiště: Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, Lekárskej Fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej Nemocnice L. Pasteura, Košice, prednosta doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.

Článek: Pracov. Lék., 69, 2017, No. 1-2, s. 7-11.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 80x

Specializace: pracovní lékařství hyperbarická medicína hygiena a epidemiologie

Occupational neoplastic diseases in the East-Slovakia Region

Oncological diseases belong to most frequent causes of death among civilization diseases. Factors of working environment play a significant role in their origin. A rather wide range of 2 to 10 % has been reported, but certain studies indicate an even higher rate. At the present time in the Slovak Republic an occupational disease can be notified in a rather wide range of neoplastic diseases in many occupations. The present work analyzed neoplastic occupational diseases notified in the East-Slovakia Region with emphasis to trends in numbers of notified cases, types of malignant tumors and occupations at risk. The study included 93 patients, where neoplastic diseases have been notifies at our clinic during 1990–2016. Annually there have been 3.44 cases notified on the average, but the trend has been decreasing. Occupational neoplastic diseases formed 3.2% of all occupational diseases in the period of observation. Lung cancer cases formed an absolute majority of cases (92%). Other tumorous diseases (leukemia, mesothelioma, larynx cancer, gingival cancer and paranasal cavity cancer) occurred rarely. Results of the analysis demonstrate that in the East-Slovakia Region, a rather large region, is relatively well documented only lung cancer in the mining industry or in the metallurgical engineering despite exposure to carcinogens in many other occupations. The study draws attention to the nee of further analyses of other types of occupational malignant tumors and absolute inevitability for education of professional medical public.

KEYWORDS:
occupational neoplastic diseases – lung cancer – industrial sectors – mining industry


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Onkologické ochorenia patria medzi civilizačné ochorenia a sú jednou z najčastejších príčin úmrtí. Významnou mierou sa na ich vzniku uplatňujú aj faktory pracovného prostredia. Uvádza sa pomerne široké rozmedzie 2–10 %, niekedy dokonca percento ešte vyššie. V súčasnosti je v Slovenskej republike možné ako chorobu z povolania hlásiť pomerne široké spektrum nádorových ochorení v mnohých profesiách. Cieľom predkladanej práce bola analýza profesionálnych nádorových ochorení hlásených vo Východoslovenskom regióne so zameraním na trendy počtu hlásených prípadov, druhy zhubných nádorov a rizikové profesie. Do štúdie bolo zahrnutých 93 pacientov, u ktorých bolo v rokoch 1990–2016 na našej klinike hlásené nádorové ochorenie. Priemerne za jeden rok bolo hlásených 3,44 prípadov, bol však zistený klesajúci trend. Profesionálne nádorové ochorenia tvorili priemerne 3,2 % zo všetkých chorôb z povolania za sledované obdobie. Karcinómy pľúc tvorili absolútnu väčšinu prípadov (92 %). Iné nádorové ochorenia (leukémia, mezotelióm, karcinóm hltana, ďasna a paranazálnych dutín) sa vyskytovali veľmi ojedinele. Výsledky analýzy dokazujú, že vo Východoslovenskom regióne, ako pomerne veľkej oblasti, je relatívne dobre zdokumentovaný iba karcinóm pľúc v ťažobnom priemysle, prípadne v hutníctve, napriek expozícii karcinogénom v mnohých profesiách. Predkladaná štúdia poukazuje jednak na potrebu ďalších analýz ostatných typov profesionálnych zhubných nádorov a absolútnu nevyhnutnosť edukácie odbornej zdravotníckej verejnosti.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
profesionálne nádorové ochorenia – karcinóm pľúc – priemyselné odvetvia – ťažobný priemysel

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 3x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články