Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

OVĚŘOVÁNÍ PODMÍNEK PRÁCE PŘI PODEZŘENÍ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍ PÁTEŘE V PRAXI

Autoři: Pešáková L.1,3, Nakládalová M.1, Tichý T.2, Hlávková J.2, Gaďourek P.2, Urban P.2,4, Pelclová D.4, Boriková A.1

Autoři - působiště: 1Klinika pracovního lékařství LF UP a FN v Olomouci, přednostka doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph. D., 2Státní zdravotní ústav Praha, ředitelka Ing. Jitka Sosnovcová, 3Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ředitel MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph. D., 4Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, přednostka prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., FEAPCCT

Článek: Pracov. Lék., 69, 2017, No. 1-2, s. 12-21.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 139x

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství

Verification of conditions at work in suspected occupational disease of lumbar spine in practice

Introduction:
Within the framework of regular revisions of the List of occupational diseases in the Czech Republic there are efforts to extend the List by an item, which could enable to acknowledge diseases of lumbar spine from overload as an occupational disease, specifically with adherence to generally valid national rules, i.e. after fulfilling clinical criteria and objective demonstration of such working conditions, when the occupational disease originates (hygienic criteria).

Objective:
The communication was intended to clarify the connection between medium severe chronic vertebrogenic syndrome and the work performed, on the basis of an objective method for evaluation of working load exerted on lumbar spine at the individual level.

Methods:
The cohort included 21 workers (7 men, 14 women, mean age 46.5 year, and average exposure 17.5 year) who have been working (according to work case history) in conditions, which might (according to occupational medical presumptions) to overload of lumbar spine. The evaluation of working conditions was made at their workplaces on the basis of all-shift observation and recording potentially risky working operations in the control lists. The obtained data were entered into a special computation module, while the output was represented by the value of estimated pressure on intervertebral disk L4/5 as the basic index for evaluating the load exerted on lumbar spine.

Results:
In 11 subjects (6 men and 5 women) the authors determined fulfillment of suggested hygienic criteria. In cases where the diseases of lumbar spine were included in the List of occupational diseases, and after fulfillment of a series of rigorous entry exposure and clinical conditions, the conditions for accepting the origin of the disease in evaluating the disease as caused by occupation were fulfilled from the hygienic point of view. In all these cases the occupations were associated with working acts or operations which included manipulation with loads or burdens and trunk flexion or rotation. The repetitive strain injury of lumbar spine was determined in medical services, wood processing industry, forestry, and in various workman occupations in the light and medium heavy industry.

KEYWORDS:
occupational disease – working operation with potential risk – overload of lumbar spine – control lists


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
V rámci pravidelných revizí Seznamu nemocí z povolání v České republice je snahou rozšířit tento seznam o položku, která by umožňovala uznat onemocnění bederní páteře z přetěžování jako nemocí z povolání, a to za dodržení všeobecně platných národních pravidel, tedy po splnění klinických kritérií a objektivním průkazu takových pracovních podmínek, za nichž nemoc z povolání vzniká (hygienická kritéria).

Cíl:
Cílem předkládaného sdělení je pomocí objektivní metody hodnocení pracovní zátěže bederní páteře na individuální úrovni přiblížit způsob praktického ověřování pracovních podmínek v případě podezření na souvislost středně těžkého chronického vertebrogenního syndromu s vykonávanou prací.

Metodika:
Soubor tvořilo 21 pracovníků (7 mužů, 14 žen, průměrný věk 46,5 roku, průměrná délka expozice 17,5 roku), kteří podle pracovní anamnézy pracovali v podmínkách, které mohou vést podle obecných pracovnělékařských předpokladů k přetěžování bederní páteře. Na jejich pracovištích bylo provedeno hodnocení pracovních podmínek, a to na základě celosměnového pozorování a záznamu potenciálně rizikových pracovních úkonů do kontrolních listů. Získané údaje byly zadány do speciálního výpočtového modulu, přičemž výstupem byla hodnota odhadu tlaku na meziobratlovou ploténku L4/5 jako základní ukazatel pro posouzení míry zatížení bederní páteře.

Výsledky:
U 11 osob (6 mužů, 5 žen) bylo zjištěno splnění navržených hygienických kritérií. V případě zařazení onemocnění bederní páteře do seznamu nemocí z povolání a po splnění řady přísných vstupních expozičních a klinických podmínek by v těchto případech byly z hygienického hlediska splněny podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání. Ve všech těchto případech se jednalo o profese s výskytem pracovních úkonů spojených se vzájemnou kombinací ručních manipulací s břemeny a ohybů nebo rotací trupu. Přetěžování bederní páteře bylo zjištěno ve zdravotnictví, dřevozpracujícím průmyslu, lesnictví, dále u nejrůznějších dělnických profesí v lehkém i středně těžkém průmyslu.

KLÍČOVÁ SLOVA:
nemoc z povolání – potenciálně rizikové pracovní úkony – přetěžování bederní páteře – kontrolní listy

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 3x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články