Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Vývoj funkce štítné žlázy u rizikových osob: prospektivní studie

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 2.5.2011

Vývoj funkce štítné žlázy u rizikových osob: prospektivní studie

Již dříve se mělo za to, že proces snižování funkce štítné žlázy je v případě chronické lymfocytární tyreoiditidy plíživý, zatímco v případě Gravesovy-Basedowovy tyreotoxikózy vzniká mnohem rychleji. Dosud tento předpoklad nebyl doložen prospektivní studií. Letos se však podařilo amsterdamským endokrinologům v čele s dr. Effraimidisem publikovat přesvědčivé výsledky podporující tuto teorii.

Autoři po dobu pěti let sledovali 790 zdravých eutyreózních žen, které měly alespoň jednoho příbuzného prvního či druhého stupně s autoimunitní tyreopatií (AITD). Každý rok účastnice studie podstoupily stanovení tyreostimulačního hormonu (TSH) a volného tyroxinu (FT4). Za pět let trvání studie vznikla manifestní hypotyreóza (definována jako TSH > 5,7 mU/l a FT4 < 9,3 pmol/l) u 38 žen. Naopak manifestní hypertyreóza (TSH < 0,4 mU/l a FT4 > 20,1 pmol/l) byla zachycena u 13 sledovaných žen.

Autoři zjistili, že v porovnání s kontrolami měly ženy, u nichž se rozvinula hypotyreóza, vyšší TSH a nižší FT4 již při vstupu do studie. Tento rozdíl zůstal zachován i rok před rozvojem hypotyreózy. V případě hypertyreózy se však žádné rozdíly ve stanovovaných parametrech v porovnání s kontrolami neobjevily. Výskyt pozitivity protilátek proti TPO byl oproti kontrolám významně vyšší jak u hypotyreózních, tak i hypertyreózních žen. Autoři dále uvádějí, že se hypotyreóza rozvinula méně často u kuřaček (tento rozdíl je však pouze trendem, p = 0,083), a naopak častěji u žen po porodu (p = 0,006). Naproti tomu hypertyreózu autoři zachytili častěji u těhotných žen (opět pouze hraniční významnost, p = 0,063). Na základě těchto údajů autoři uzavírají, že progrese z eutyreózy do manifestní hypotyreózy je pozvolný proces trvající několik let, zatímco autoimunitní tyreotoxikóza vzniká v řádu měsíců. Je diskutabilní, nakolik jsou tato data nizozemských autorů klinicky přínosná.

Z praxe víme, že proces vzniku chronické lymfocytární tyreoiditidy je velmi pomalý, stejně tak jsme si dobře vědomi i významné rizikovosti žen po porodu z hlediska rozvoje (sub-)klinické hypotyreózy. Otázkou je i skutečná prevalence tyreotoxikóz v této studii, neboť stanovené hodnoty u těhotných žen mohly být zkresleny vlivy mimo štítnou žlázu (např. lidským choriogonadotropinem). Zajímavý je naznačený protektivní vliv kouření proti rozvoji hypotyreózy, který je zcela v rozporu se známým nepříznivým vlivem kouření na průběh Graves-Basedowovy tyreotoxikózy.

Autor: Mudr. Martina Rosická, PhD., ENDOCARE, s. r. o.

Zdroj: Effraimidis G. et al.: Natural history of the transition from euthyroidism to overt autoimmune hypo- or hyperthyroidism: a prospective study. Eur J Endocrinol. 2011 Jan; 164 (1): 107–13.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nová léčba obezity: antidepresivum s antagonistou opiátových receptor

Výsledky americké studie COR-I jsou povzbuzující: zdá se, že léčba antagonistou opiátových receptorů naltrexonem v kombinaci s bupropionem, duálním antidepresivem zasahujícím dopaminergní a noradrenergní systém v centrálním nervovém systému, dokáže bezpečně vyvolat pokles hmotnosti u obézních lidí.

Multikinázový inhibitor v léčbě medulárního karcinomu štítné žlázy

Somatické mutace RET protoonkogenu se často vyskytují u medulárního karcinomu štítné žlázy (MTC), a proto se řada vědců snaží najít účinnou léčbu MTC cílenou právě na RET. Vandetanib je inhibitor tyrozinkináz, mezi něž patří RET, receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR), a kinázy receptoru pro endoteliální růstový faktor. Mezinárodní tým doktora Vitagliana zkoumal mechanismus účinku vandetanibu na humánní linii MTC buněk s onkogenními mutacemi RET.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy