Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Poruchy štítné žlázy: Novinky
Vybrané články a kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Incidence ischemické choroby srdeční a mortalita u osob se subklinickou hypotyreózou: reanalýza Whickhamské studie

Specializace: endokrinologie
Téma: Poruchy štítné žlázy

Vydáno: 21.7.2011

Incidence ischemické choroby srdeční a mortalita u osob se subklinickou hypotyreózou: reanalýza Whickhamské studie

Vztah subklinické hypotyreózy k ischemické chorobě srdeční (ICHS) a kardiovaskulární (KV) a celkové mortalitě je už desítky let předmětem diskusí. Whickhamská studie, která byla pilotní v této problematice, ale neprokázala asociaci ICHS a autoimunitních tyreopatií (Vanderpump et al. 1995, Vanderpump et al. 1996). Avšak do skupiny autoimunitních tyreopatií byly v původní analýze zařazeni jak pacienti s elevací TSH, tak pacienti s normálními hodnotami TSH a pozitivními tyreoidálními protilátkami (proti mikrozomálnímu antigenu) a pacienti, u kterých byla zahájena léčba tyroxinem, včetně těch s rozvinutou hypotyreózou. To mohlo ovlivnit výsledky a vést k falešně negativnímu závěru. Tato původní analýza navíc nesledovala mortalitu. Proto byla recentně provedena reanalýza, jejímž cílem bylo otestovat asociaci subklinické hypotyreózy jako takové s ICHS morbiditou a mortalitou a celkovou mortalitou.

Ze skupiny byli vyřazeni pacienti s rozvinutou hypotyreózou (podle autorů osoby s TSH nad 15 mIU/l), kteří byli léčeni tyroxinem, osoby s již známými tyreopatiemi, eutyreózní osoby s pozitivními protilátkami, osoby léčené léky či trpící chorobami, které mohou ovlivnit tyreoidální laboratorní parametry a osoby, u kterých nebylo možné dohledat data. Zbylo tak 2376 pacientů, kteří byli sledováni v průběhu 20 let. Tato skupina byla analyzována jako celek (A-model) po zohlednění věku, pohlaví, sociálního zařazení, hmotnosti, anamnézy cerebrovaskulárních chorob, cukrovky, kouření, krevního tlaku, cholesterolu a léčby tyroxinem. Model B byl analyzován jako model A bez zohlednění léčby tyroxinem a model C byl pak analyzován jako model A, navíc se zohledněním pozitivity tyreoidálních protilátek.

Z důvodu odlišné metodiky v 70. letech minulého století, kdy byla studie zahájena (roku 1972), byly za subklinickou hypotyreózu považovány hodnoty TSH 6-15 mIU/l. Prevalence subklinické hypotyreózy byla 4,1 %, byla vyšší u žen, starších osob, nekuřáků a osob s pozitivními tyreoidálními protilátkami. Pětačtyřicet osob (3 muži a 42 žen, 25 eutyreózních a 20 se subklinickou hypotyreózou v době vstupu do studie) bylo léčeno tyroxinem během 20 let. Na začátku sledování měly osoby se subklinickou hypotyreózou vyšší systolický i diastolický krevní tlak a hodnoty celkového cholesterolu. Po zohlednění ostatních KV rizikových faktorů zůstala podle mnohočetné lineárně regresní analýzy významná pouze asociace subklinické hypotyreózy s vyšším systolickým krevním tlakem (beta koeficient = 0,03, p = 0,03).

V A-modelu byla zjištěna pozitivní asociace subklinické hypotyreózy a manifestace ICHS (HR 1,76, p = 0,01), v B-modelu (bez zohlednění léčby tyroxinem) byla tato asociace slabší (HR 1,53, p = 0,07). Podobně byla v A-modelu zjištěna pozitivní asociace subklinické hypotyreózy a ICHS mortality (HR 1,79, p = 0,05), v B-modelu se tato asociace vytratila. Ani v jednom ze statistických modelů nebyla zjištěna asociace subklinické hypotyreózy a celkové mortality. Během 20 let byla léčba T4 zahájena (jen) u 20 sledovaných osob se subklinickou hypotyreózou. Častěji byly léčeny ženy a osoby s vyššími hodnotami cholesterolu. Ve skupině léčených tyroxinem byla nižší celková mortalita (HR 0,2, p = 0,03) po zohlednění věku, pohlaví a cholesterolu a dalších rizikových faktorů. Mortalita z důvodu ICHS a ICHS morbidita se nelišily mezi léčenými a neléčenými pacienty. Lze shrnout, že studie ukázala významnou asociaci subklinické hypotyreózy s ICHS, nikoliv však asociaci pozitivity tyreoidálních protilátek u eutyreózních osob s ICHS.

Limitací studie je, že diagnóza subklinické hypotyreózy byla stanovena na základě jediného vyšetření TSH a do analýzy mohli být tak zahrnuti i pacienti s pouze přechodnou elevací TSH. Poněkud diskutabilní je také definice subklinické hypotyreózy pouze na základě zvýšených hodnot TSH (6-15 mIU/l), protože většinou je definována jako zvýšené hodnoty TSH a normální periferní hormony. Podobně osoby s TSH nad 15 mIU/l byly ze studie vyřazeny jako pacienti s rozvinutou hypotyreózou, bez ohledu na to, jaké měly periferní hormony. Překvapivě diskrepantní výsledek původní a nové sebeanalýzy autoři vysvětlují zahrnutím léčených pacientů s rozvinutou hypotyreózou do původní analýzy, což mohlo vést k falešně negativním závěrům. Tato reanalýza je velmi poučná i z obecného pohledu, protože ukazuje, že různé statistické zpracování stejných dat může vést k diametrálně odlišným závěrům.

Autor: MUDr. Jan Jiskra, Ph.D., 3. interní klinika VFN a 1. LF UK

Zdroj: Razvi S, Weaver JU, Vanderpump MP, Pearce SH. The Incidence of Ischemic Heart Disease and Mortality in People with Subclinical Hypothyroidism: Reanalysis of the Whickham Survey Cohort. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:1734-1740.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vývoj funkce štítné žlázy u rizikových osob: prospektivní studie

Již dříve se mělo za to, že proces snižování funkce štítné žlázy je v případě chronické lymfocytární tyreoiditidy plíživý, zatímco v případě Gravesovy-Basedowovy tyreotoxikózy vzniká mnohem rychleji. Dosud tento předpoklad nebyl doložen prospektivní studií. Letos se však podařilo amsterdamským endokrinologům v čele s dr. Effraimidisem publikovat přesvědčivé výsledky podporující tuto teorii.

Vliv deficitu růstového hormonu na strukturu kosti

Nemocní s nedostatkem růstového hormonu trpí sníženým růstem kostí a zvýšeným rizikem zlomenin. Vztah mezi deficitem růstového hormonu a kvalitou kosti je velmi složitý, jak potvrzuje studie dr. Evanse a spol. Autoři zjišťovali, zda nadměrný obsah tuku v těle a zvýšené sérové koncentrace leptinu negativně ovlivňují integritu kostí u myší s mírným a těžkým nedostatkem růstového hormonu.

Nová léčba obezity: antidepresivum s antagonistou opiátových receptor

Výsledky americké studie COR-I jsou povzbuzující: zdá se, že léčba antagonistou opiátových receptorů naltrexonem v kombinaci s bupropionem, duálním antidepresivem zasahujícím dopaminergní a noradrenergní systém v centrálním nervovém systému, dokáže bezpečně vyvolat pokles hmotnosti u obézních lidí.Všechny novinky

Odborné centrum

 

3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08  Praha 2

zobrazit

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol (KNME)
V Úvalu 84
150 06  Praha 5 - Motol

zobrazit

Endokrinologická ambulance I. interní kliniky FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN Plzeň Lochotín
alej Svobody 80
304 60  Plzeň Lochotín

zobrazit

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00  Olomouc-Nová Ulice

zobrazit

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Gynekologická endokrinologie na Gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
128 51  Praha 2

zobrazit

ENDOCARE, s.r.o.
Roškotova 1225/1
14021  Praha 4

zobrazit

Dětská endokrinologická ambulance Nemocnice na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5

zobrazit

2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie FN HK
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94  Praha 1

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy