Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Pokyny pro autory a recenzenty

Časopis OTORINOLARYNGOLOGIE A FONIATRIE je odborný časopis České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. Publikovány mohou být teoretické studie, informace z praxe, kazuistiky a zprávy (odborné, osobní, z kongresů a kurzů, z činnosti ORL společnosti). Práce zahraničních autorů (mimo ČR a SR) jsou publikovány v anglickém jazyku. Cizojazyčné souhrny umožňují i zahraničním čtenářům získat alespoň částečný přehled o stavu klinických neurověd v ČR a SR.

K rukopisu připojujte prohlášení, že práce nebude po dobu jednoho roku nabídnuta jinému časopisu ke zveřejnění.

Ochrana soukromí pacienta

Pacienti mají právo na soukromí, které nesmí být porušeno bez jejich informovaného souhlasu. Identifikační údaje nesmějí být uvedeny v psaném textu, na fotografiích nebo v rodokmenech, pokud není tato informace nezbytná z vědeckého hlediska a pokud pacient (nebo jeho rodič či opatrovník) neposkytl informovaný souhlas k uveřejnění těchto údajů. V tomto případě musí být pacient obeznámen s rukopisem. Poskytnutí informovaného souhlasu pacientem musí být oznámeno v otištěném článku.

ZASÍLANÉ RUKOPISY MUSEJÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ NORMY:

Textová část rukopisu musí být zpracována pomocí textového editoru Microsoft Word a textový soubor pojmenován tak, aby nemohlo dojít k záměně (např. příjmením autora, klíčovým slovem z názvu a označením textu (bez diakritiky) Použijte řádkování 2 na textovou část, včetně legendy, je doporučeno písmo styl Normální, Times New Roman, vel. 12. V rámci celého rukopisu číslujte strany počínaje stranou titulní. Zachovejte pořadí: titulní strana, souhrny a klíčová slova, vlastní text, poděkování, literatura, kontaktní adresa autora.

Tabulky musí být vytvořeny ve formátu Word jako samostatné soubory. Obdobně grafy posílejte jako samostatné soubory ve formátu TIFF, JPG a PDF. Každou tabulku a graf uveďte na samostatné straně, číslujte je podle pořadí, v jakém jsou poprvé citovány v textu a ke každé tabulce a grafu doplňte stručný popisek. Vysvětlivky umístěte k zápatí tabulky nebo grafu, nikoliv k záhlaví. V zápatí vysvětlete všechny zkratky, které byly v každé tabulce či grafu použity. Ověřte si, zda jsou tabulky a grafy citovány v textu.

Obrazové přílohy odesílejte v elektronické podobě ve formátech TIFF, JPG nebo PDF. Ověřte si, zda je každý obrázek citován v textu.

Obrázky je nutné dodávat v potřebném tiskové kvalitě takto:

  • obrázek v šíři jednoho časopiseckého sloupce musí mít minimální šířku 700 pixelů (6 cm)
  • obrázek v šíři dvou časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 1500 pixelů (12,5 cm)
  • obrázek v šíři tří časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 2200 pixelů (18,5 cm)

Dodržujte, prosím, zadané technické parametry, vyhnete se tak zbytečnému zdržení kvůli nutnému doplňování informací.

Legendy k obrazovým přílohám a grafům dodávejte ve Wordu jako samostatné soubory, legendy je možné umístit i na konci textové části článku. Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě.

Používejte pouze standardní zkratky. Vyvarujte se zkratek v nadpisu, souhrnu a klíčových slovech. Plný název musí předcházet prvnímu uvedení zkratky – s výjimkou standardní zkratky měrné jednotky. Používejte jednotně zkratky vycházející z českých (slovenských) nebo anglických názvů.

Každé cizojazyčné slovo (mimo latinského) musí být vysvětleno česky, příp. latinsky.

Příprava rukopisu

Při přípravě rukopisu vycházejte z příslušných ČSN, rukopis musí splňovat pravidla pro publikování v biomedicínských časopisech stanovených organizací ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors - http://www.icmje.org/ethical_1author.html).

Rukopis pište na počítači ve formátu Word, písmo Times New Roman, styl Normální, velikost písma 12. 

Nebudou přijímány soubory formátu PowerPoint (*.ppt).

Jazyk rukopisu

Články budou přijímány v českém či slovenském jazyku. Redakce si vyhrazuje i akceptaci článků v jazyku anglickém. Rukopis musí splňovat pravidla pro publikování v biomedicínských časopisech.

RUKOPIS MÁ ZPRAVIDLA TYTO ČÁSTI

1. Titulek

Titulní strana musí obsahovat: 1. stručný a výstižný název článku; 2. zkratku křestního jména a příjmení autora či autorů; 3. název a sídlo pracoviště, odkud práce pochází (na první místo uvádějte lékařskou fakultu, poté FN).

2. Souhrn

Druhá strana má obsahovat souhrn (ne delší než 150 slov u nestrukturovaného souhrnu a 250 slov u strukturovaného souhrnu, který je vyžadován u původních prací). Souhrn musí seznamovat s cílem studie, základními postupy, hlavními zjištěnými fakty (pokud možno, uvádějte konkrétní údaje a jejich statistickou signifikanci) a se základními závěry. Musí zdůraznit nové a důležité aspekty práce. Strukturovaný souhrn musí obsahovat následující součásti: Cíl; Metodiku; Výsledky; Závěr. Pod souhrnem autor uvede 3 až 10 klíčových slov nebo krátkých slovních spojení. Při volbě klíčových slov vycházejte z doporučených termínů v anglickém jazyku, uvedených na webových stránkách National Library of Medicine: Medical Subject Headings (MeSH): http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. České znění klíčových slov pak odvoďte od anglické verze. Redakce požaduje, aby autoři poskytli i kvalitní anglickou verzi názvu práce, souhrnu a klíčových slov. Pokud se v abstraktu vyskytují specializované a neobvyklé výrazy, je vhodné uvést v české verzi abstraktu v závorce anglický termín (pokud je autorovi znám). V souhrnu ani v klíčových slovech nepoužívejte zkratky!

Klíčová slova budou základem při sestavování věcného rejstříku časopisu daného ročníku.

3. Úvod

Úvod by měl zahrnovat podstatné informace o problematice a vymezit téma, které budete v dalších kapitolách rozvádět.

4. Vlastní text

Vlastní text čleňte do kapitol, aby byl přehlednější. Dodržujte mezery mezi řádky, aby se přibližně vešlo 30 řádků na stránku. V žádném případě nevkládejte tabulky, obrázky a grafy přímo mezi text, ale pouze v daném místě, kde se text k tabulce, obrázku či grafu vztahuje, vložte do kulaté závorky příslušné označení (tab. 1, obr. l, graf 2). Nepoužívejte různé zarážky a formátování. V elektronické podobě předávejte pouze hladký text, odstavce označte Entrem. V tištěné formě však můžete předávat rukopis i s grafickými úpravami, které byste si přáli, aby grafik v tiskárně realizoval.

Do textu v kulatých závorkách uvádějte rovněž číselné odkazy na citace literatury. Nevkládejte jména autorů!

Rukopis zasílejte na adresu vedoucího redaktora, uvedenou na konci těchto Pokynů, a to v papírové formě (nutné kvůli kontrole v tiskárně a při korektuře odpovědnou redaktorkou) a zároveň v elektronické formě na e-mailovou adresu Kliniky otorinolaryngologie 3. LF UK a ÚVN v Praze a resp. na e-mail: otorinolaryngologie-a-foniatrie@seznam.cz. Práce jsou posuzovány v recenzním řízení nejméně dvěmi nezávislými recenzenty. V případě, že autor (ři) nechtějí, aby práci recenzoval konkrétní odborník, mohou tuto skutečnost uvést v průvodním dopisu.

Po jazykové stránce musí rukopis odpovídat pravidlům českého nebo slovenského pravopisu. Není přípustné slova zkracovat, s výjimkou zkratek oficiálních nebo zcela běžných. Všechny číselné údaje je nutno vyjadřovat v jednotkách měrové soustavy SI.

Na konci textu můžete připojit poděkování spolupracovníkům, kteří přispěli k tvorbě práce a rovněž informaci o přiděleném grantu, uvést zdroje podpory u poskytnutých grantů, přístrojového vybavení nebo léků a poděkování soukromým osobám.

5. Dokumentace

Rozlišujte tabulky, obrázky a grafy. Tabulky pište ve Wordu, nezapomeňte uvést nadpis, případně legendu. Každá tabulka musí být samostatným souborem. Obrázky a grafy posílejte ve formátu JPG , TIF nebo PDF. Neuvádějte obrázky a grafy ve Wordu, tento formát poskytuje jen malé rozlišení, a tudíž méně kvalitní reprodukci. Stejně tak každý obrázek a graf musí být samostatným souborem, nezapomeňte k nim v textové příloze uvést popisky. Tabulky, obrázky a grafy vytiskněte, očíslujte, a to v pořadí, jak jsou řazeny v textu. U méně srozumitelných obrázků vyznačte na papíře horno-dolní okraj.

6. Literatura

Citace v literatuře musejí být seřazeny a očíslovány podle abecedy (podle příjmení prvního autora). Jména autorů píšeme tučnými písmeny.

Ćlánky v časopisech

Standardní článek v časopisu:

Vega, K. J., Pina, I., Krevsky, B.: Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann. Intern. Med, 124, 1996, 11, s. 980-983.
Více než 3 autoři – uveďte první 3 autory, následovaných et al.

Klozar, J., Klimák, P., Kodet, R. et al.: HPV a riziko orálního a orofaryngeálního karcinomu. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 73, 1996, 8, s. 1006–1012.

Organizace jako autor:

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med. J., 164, 1996, 5, s. 282-284.

Osoba/jako autor/ři:

Ringsven, M. K., Bond, D.: Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publisher, 1996.

Kapitola v knize:

Phillip, S. J., Whisnant, J. P.: Hypertension and stroke. In: Laragh J. H., Brenner B. M. (eds). Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York, Raven Press, 1995, s. 465-478.

Časopisecký článek v elektronickém formátu

Morse, S. S.: Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg. Infect. Dis. [serial online] 1995 Jan–Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Dostupné z URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.

Formáty prací

Redakce přijímá rukopisy následujících formátů: Editorialy (pouze vyžádané), původní práce, přehledné články, sdělení z klinické praxe, kazuistiky, dopisy redakci a dále krátká sdělení charakteru recenzí, zprávy ze sjezdů, nekrology, jubilea a podobně.

Původní práce přinášejí nové výsledky vlastní vědecké práce z oblasti klinického i základního výzkumu (s klinickou relevancí) v rozsahu maximálně 10 stran vlastního textu (bez titulní strany, souhrnu a literatury – 2600 slov), doprovázené maximálně 8 přílohami charakteru tabulek, grafů či obrázků. Musejí obsahovat všechny výše uvedené části (Úvod, Metodika, Výsledky, Diskuse, Závěr, Literatura). Za původní práce budou považovány práce experimentální, metodologické (zavedení diagnostické nebo léčebné metody či operačního přístupu jen pokud je originální) a klinické (prospektivní studie s jasným designem, kontrolované, optimálně randomizované), a to vždy na dostatečně rozsáhlém souboru a sledovaném po dostatečně dlouhou dobu, umožňující dospět k validním výsledkům.

Přehledové články jsou přijímány v rozsahu do 10 stran textu. Jejich výběr podléhá rozhodnutí redakce.

Kazuistiky se orientují na klinické, metodologické i experimentální práce pilotního charakteru na malých souborech, zejména retrospektivní, nebo zaměřené na popis a sdělení zkušeností s novou, ale neoriginální diagnosticko u či léčebnou metodou, popisy zajímavých případů. Přípustný rozsah bez titulní strany a souhrnu je 6 stran (1500 slov), 10 citací a 4 přílohy.

Dopisy redakci přinášejí odborná sdělení, reakce na předchozí sdělení, komentáře z aktuálního dění v otorinolaryngologii, foniatrii, audiologii a příbuzných či spolupracujících oborech (maxiolo-faciální chirurgii, neurologii a neurochirurgii, endokrinologii apod.) a postřehy v rozsahu maximálně 2 stran bez příloh.

Zprávy zahrnují informace z dění ORL společnosti, poznatky z odborných kongresů, sjezdů a studijních pobytů,, jubilea a nekrology.

7. Kontaktní adresa

Kontaktní adresa musí být uvedena na konci článku za literaturou. Má obsahovat celé křestní jméno a příjmení, tituly, pracoviště či bydliště na které si přejete, aby Vám byla zaslána korektura a autorský výtisk, připojte rovněž e-mailovou adresu. Z důvodů potřebného kontaktu s redakcí možno napsat i telefonní číslo (nebude uvedeno v časopisu). Dbejte na kompletnost a aktuálnost adresy.

8. Korektury

Článek přijatý k publikování v časopisu zašle redakce autorovi ke korektuře. Vzhledem k finanční a časové úspornosti jsou korektury zasílány elektronickou formou. Dodržujte, prosím, termíny pro vrácení opravené korektury podle informace odpovědné redaktorky.

Imprimatur

Imprimatur vedoucího pracoviště se striktně nevyžaduje. Imprimováním však přednosta svým podpisem potvrzuje autorovu věrohodnost (např. fakt, že článek skutečně vznikl na uváděném pracovišti) a je redakci doporučován.

Adresa vedoucího redaktora

Prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.

Klinika otorinolaryngologie 3. LF UK a ÚVN

U Vojenské nemocnice 1200

169 02 Praha 6

e-mail: otorinolaryngologie-a-foniatrie@seznam.cz

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články