Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Zkušenosti s axitinibem v léčbě metastatického renálního karcinomu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 10.4.2016

Zkušenosti s axitinibem v léčbě metastatického renálního karcinomu

Zhoubné nádory ledvin představují přibližně 1–3 % všech malignit. V České republice je nejvyšší incidence zhoubných nádorů ledvin na světě (1). V léčbě metastatického karcinomu ledvin došlo v posledních letech k výrazným změnám. Význam v této indikaci má hlavně cílená terapie, kde máme v dnešní době standardně definované 3 linie terapie (2). Jedním s novějších preparátů je axitinib, který řadíme do skupiny tyrozinkinázových inhibitorů receptorů pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR). V roce 2011 byly publikovány výsledky studie III. fáze AXIS, kde byl axitinib srovnáván se sorafenibem ve druhé linii metastatického karcinomu ledviny po předchozí léčbě sunitinibem nebo cytokiny. V rámci hodnocení léčebných výsledků prokázal axitinib významné prodloužení přežití bez známek progrese (6,7 měsíce pro axitinib, 4,7 měsíce pro sorafenib, HR 0,67, 95% CI 0,54–0,81, p = 0,0001). Celkové přežití nebylo statisticky významné (20,1 měsíce pro axitinib, 19,2 měsíce pro sorafenib). Axitinib jako první anti-VEGFR terapie prokázal signifikantně vyšší účinnost v přímém srovnání s jinou cílenou léčbou (3). Na podkladě studie AXIS byl axitinib schválen k podávání ve II. linii metastatického renálního karcinomu. Na našem oddělení jsme axitinib začali používat od roku 2014, kdy jsme léčili celkem 11 pacientů s metastatickým postižením (4). Všichni pacienti byli v první linii léčeni sunitinibem. Medián věku pacientů byl 60 let, převažovali muži (9 pacientů). Axitinib byl aplikován ve standardní dávce 10 mg/den ve dvou denních dávkách, jeden cyklus trval 4 týdny.

Celkem jsme pozorovali toxicitu léčby u každého pacienta, převážně stupně I a II (tabulka č. 1). Celkem byli pacienti akutně hospitalizováni pro toxicitu léčby: pro výrazné zhoršení bércového vředu, pro zvracení stupně III a jeden pacient byl hospitalizován s fatální hemoptýzou. Při hodnocení hematologické toxicity jsme u žádného pacienta nepozorovali pokles hemoglobinu, leukocytů ani trombocytů. Vzhledem k toxicitě jsme dávku axitinibu redukovali na 5 mg/den u 4 pacientů. U jednoho pacienta jsme dávku axitinibu navýšili na 15 mg/den pro dobrou toleranci. U většiny pacientů došlo v prvních 2 měsících terapie axitinibem ke zlepšení subjektivního stavu ve srovnání s předchozí terapií sunitinibem.

Tab. č. 1. Přehled nehematologické toxicity u pacientů léčených axitinibem.

Nežádoucí účinky

 

Počet (procento)

Únava

Nechutenství

Průjem

Bolesti kloubů a svalů

Aftózní stomatitida

Zácpa

Hemoptýza

Arteriální hypertenze

Nevolnost

Kožní enantém

Bércový vřed – zhoršení nálezu

11 (100)

7 (63,6)

5 (45,5)

4 (36,3)

2 (18,1)

1 (9)

1 (9)

1 (9)

1 (9)

1 (9)

1 (9)

Při hodnocení léčebné odpovědi jsme u žádného pacienta nepozorovali kompletní remisi onemocnění. Parciální remisi jsme pozorovali u 3 pacientů (27,2 %), stabilizaci nálezu u 5 pacientů (45,5 %), progrese byla primárně popsaná u 3 pacientů (27,2 %). Celkový léčebný benefit byl tedy pozorován u 54,5 % pacientů. Medián přežití bezu známek progrese byl 13,9 měsíce (95% CI 4,2–14,9 měsíce). Tento výsledek je více než 2× delší než v registrační studii AXIS. Příčinou může být kromě malého počtu pacientů i skutečnost, že vzhledem k nové možnosti léčby jsme pečlivě zvažovali podání axitinibu jenom u pacientů v dobrém celkovém stavu (převažovali pacienti s performance status 0), kteří mohli více profitovat z terapie axitinibem. Aktuálně pokračují v léčbě 4 pacienti, z nichž jeden je v rámci našeho oddělení léčen již 16 měsíců s dobrou kvalitou života.

Závěrem lze konstatovat, že axitinib patří mezi standardní léčbu II. linie metastatického karcinomu ledvin. Prezentované zhodnocení hodnotilo naše první klinické zkušenosti s axitinibem v klinické praxi u pacientů předléčených sunitinibem. Léčebné výsledky i tolerance léčby hodnotíme příznivě a axitinib se v rámci našeho oddělení stává pevnou součástí léčebného algoritmu metastatického karcinomu ledvin. Cílem onkologického výzkumu je hledání prediktivních faktorů nejenom pro axitinib, ale i další látky využívané v léčbě tohoto závažného onemocnění.

MUDr. Igor Richter, Ph.D.,1, 2)
Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.,2)
MUDr. Věra Hejzlarová, 1)
MUDr. Jiří Bartoš, MBA1)

1) Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, Liberec
2) Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Literatura

  1. ÚZIS. Novotvary 2011.
  2. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology Kidney Cancer 2015, version 2.2016. Accessed 24. 11. 2015.
  3. Rini B. I., Escudier B., Tomczak P. et al. Comparative effectiveness of axitinib versus sorafenib in advanced renal cell carcinoma (AXIS): a randimised phase 3 trial. Lancet 2011; 378: 19314–1939.
  4. Richter I., Dvořák J., Hejzlarová V. et al. Axitinib v léčbě metastatického renálního karcinomu. Onkologie; přijato 11. 1. 2016.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Crizotinib – nová možnost pro první linii léčby pacientů s plicními adenokarcinomy s ALK translokací

Crizotinib je tyrozinkinázový inhibitor cílící na translokaci genu ALK, ROS1 a MET. V současné době je již, na základě výsledku studie Profile 1007, standardně užíván ve 2. linii a dalších liniích léčby pacientů s adenokarcinomy nesoucími tuto genetickou změnu.

Alternativní dávkování jako cesta k využití potenciálu léčby

Pochopení závislosti mezi efektivní onkologickou léčbou a výskytem nežádoucích účinků umožňuje správně nastavit dávkování a dosáhnout lepších výsledků terapie. O tom, kdy a proč individualizovat dávkovací režim sunitinibu podle toxicity, se hovořilo během diskuse u kulatého stolu, která proběhla v rámci kolokvia PragueONCO. Toto setkání podpořila společnost Pfizer.

Axitinib v léčbě metastatického karcinomu ledviny

Léčivá látka axitinib je selektivní tyrozinkinázový inhibitor blokující receptory VEGFR1, VEGFR2 a VEGFR3. Výsledky klinické studie AXIS prokázaly výrazné prodloužení doby přežití bez progrese u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny ve srovnání se sorafenibem ve druhé linii léčby a vedly ke schválení axitinibu v této indikaci.Všechny novinky