Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Výsledky dlouhodobé léčby metastatického karcinomu z renálních buněk sunitinibem jsou s ohledem na účinnost a toleranci dobré

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 1.10.2013

Výsledky dlouhodobé léčby metastatického karcinomu z renálních buněk sunitinibem jsou s ohledem na účinnost a toleranci dobré

Karcinom z renálních buněk je poměrně častým typem rakoviny. Bohužel není citlivý na dostupnou chemoterapii nebo radioterapii. Mezi látky schválené pro první linii léčby metastatického karcinomu z renálních buněk patří již několik let sunitinib. nenásledující studie byla zaměřena na dlouhodobé (≥ 1 rok) podávání daného léčiva.

Autoři recentní práce provedli v Univerzitní nemocnici v Pekingu prospektivní analýzu klinických dat 22 pacientů léčených sunitinibem po dobu minimálně 1 roku. Jejich cílem bylo zhodnotit jeho dlouhodobou účinnost a bezpečnost v léčbě metastatického renálního karcinomu. Studie zahrnula pouze dospělé pacienty s výkonnostním stavem podle The Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) ≤ 2, adekvátní orgánovou funkcí a příznivým nebo středním rizikem podle Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC). Pacienti dostávali 50 mg sunitinibu/den ve 4týdenních cyklech, mezi kterými bylo vždy období 2 týdnů bez aplikace léčiva. Léčba sunitinibem byla u pacientů ukončena při neakceptovatelných nežádoucích účincích, progresi onemocnění nebo úmrtí. Nežádoucí účinky byly hodnoceny podle The National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events, verze 3.0.

Medián přežívání pacientů bez progrese onemocnění byl 19,5 měsíce. Na léčbu kompletně odpověděli 2 pacienti, u 9 došlo k částečné odpovědi a u 11 ke stabilizaci onemocnění. Míra objektivní odpovědi byla 50 %. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly syndrom palmoplantární erytrodysestézie (95 %) a hypertenze (91 %). Dalšími běžnými nežádoucími účinky léčby byly elevace hladin TSH (82 %), pokles počtu krevních destiček (77 %) a ztráta chuti k jídlu (77 %). Jeden pacient ukončil předčasně léčbu pro infarkt myokardu, u dalších 9 pacientů bylo nutné modifikovat dávku sunitinibu nebo dočasně přerušit jeho podávání.

Účinnost i tolerance dlouhodobé expozice sunitinibu jsou dobré. Nejlepší léčebná odpověď je očekávána v prvních dvou cyklech terapie. Přestože se u 100 % pacientů vyskytly během léčby nežádoucí účinky, většina jich byla hodnocena stupni 1–2 a objevila se během prvních 4 léčebných cyklů. I pokud byly nežádoucí účinky hodnoceny jako závažné, většina pacientů mohla pokračovat v terapii bez úpravy dávky sunitinibu.


(the)

Zdroj: Zhang C., Zhao P., Li X., et al. Evaluation of efficacy and safety of sunitinib regimen in 22 patients with metastatic renal cell carcinoma: at least 12-month fllow-up. Chin Med J 2013; 126(15): 2826–2829.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sekvence everolimus–sunitinib neprokázala noninferioritu v léčbě metastazujícího renálního karcinomu při porovnání se zavedenou sekvencí sunitinib–everolimus: výsledky studie RECORD-3

Velká randomizovaná studie II. fáze RECORD-3 ukázala, že zavedená sekvence chemoterapie sunitinib (inhibitor tyrosinkinázy) v 1. linii a poté everolimus (inhibitor mTOR) ve 2. linii vede u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem (mRCC) k delšímu přežití bez progrese (PFS) i celkovému přežití (OS) než opačné pořadí podávaných léků.

Falešně pozitivní výsledky mamografie – mají svůj význam?

Falešně pozitivní výsledky mamografie jsou jedním z hlavních problémů tohoto screeningového vyšetření. Jsou spojeny nejen s nutností dalších návštěv lékaře a diagnostickými testy, ale pro prověřované ženy mohou znamenat i psychické a behaviorální následky.

DEK overexprese jako nezávislý biomarker špatné prognózy kolorektálního karcinomu

DEK protein je spojován s architektonickou regulací chromatinového uspořádání a genovou transkripcí, hraje důležitou roli i v buněčné apoptóze.Všechny novinky