Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Výroční konference Americké společnosti klinické onkologie – ASCO Annual Meeting 2014

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 30.6.2014

Výroční konference Americké společnosti klinické onkologie – ASCO Annual Meeting 2014

Výsledky klinické studie fáze III CALGB/SWOG 80405 – kombinace irinotekan/5-FU/leukovorin (FOLFIRI) nebo oxaliplatina/5-FU/leukovorin (mFOLFOX6) s bevacizumabem nebo cetuximabem v léčbě pacientů s metastatickým adenokarcinomem kolon nebo rekta s mutací divokého typu v genu KRAS

Léky první volby pro léčbu pacientů s metastatickým adenokarcinomem kolon nebo rekta (metastatic adenocarcinoma of the colon or rectum – MCRC) jsou irinotekan/5-FU/leukovorin (FOLFIRI) nebo oxaliplatina/5-FU/leukovorin (mFOLFOX6) v kombinaci s bevacizumabem (BV) nebo cetuximabem (CET). Nejvhodnější kombinace však dosud není známa. Ze závěrů zmiňované studie plyne, že CET i BV jsou vhodné jako léky první volby u pacientů s MCRC s KRAS mutací divokého typu, co se týče celkového přežití. Molekulární analýza může v budoucnu pomoci odlišit, kteří pacienti budou z léčby profitovat více a kteří méně.

Výsledky studie fáze III PROFILE 1014 – crizotinib versus chemoterapie pemetrexed–cisplatina nebo pemetrexed–karboplatina v léčbě pokročilého neskvamózního nemalobuněčného karcinomu plic s ALK mutací

Účinnost orálně podávaného crizotinibu u pokročilého neskvamózního nemalobuněčného karcinomu plic (non-small cell lung cancer – NSCLC) s mutací v genu pro ALK ve srovnání se standardní chemoterapií není znám. Dle výsledků studie prezentované na konferenci dosáhli pacienti léčení crizotinibem signifikantního zlepšení délky přežití bez progrese onemocnění (progression-free survival – PFS) a celkové odpovědi na léčbu (overall response rate – ORR) ve srovnání s pacienty léčenými klasickou chemoterapií, léčba byla přitom pro pacienty bezpečná. Crizotinib je proto možné považovat za standardní léčbu pro pacienty s dříve neléčeným ALK pozitivním neskvamózním NSCLC.

Metaanalýza vlivu kouření na výsledky léčby nemalobuněčného karcinomu plic u pacientů s mutací v genu pro EGFR

U pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (non-small cell lung cancer – NSCLC) s mutací v genu pro EGFR, kteří někdy v životě kouřili, nedochází v první linii léčby k prodloužení PFS při léčbě inhibitory tyrozinkináz EGFR (EGFR TKI) oproti PFS při standardní chemoterapii. Prezentovaná studie zahrnovala metaanalýzu 6 velkých randomizovaných klinických studií fáze III, které srovnávaly EGFR TKI gefitinib a afatinib s dvojkombinační chemoterapií u EGFR pozitivního NSCLC. V této metaanalýze se ukázalo, že pacienti s NSCLC s mutací EGFR jasně profitovali z léčby EGFR TKI oproti chemoterapii ve smyslu PFS, a to bez ohledu na kuřácký status. Nicméně u pacientů, kteří nikdy nekouřili, byl tento profit výraznější než u pacientů, kteří kouřili nebo stále kouří.

(epa)

Zdroj: 2014 ASCO Annual Meeting – Meeting Abstracts. Dostupné z www.asco.org.
Venook A. P., et al. CALGB/SWOG 80405: Phase III trial of irinotecan/5-FU/leucovorin (FOLFIRI) or oxaliplatin/5-FU/leucovorin (mFOLFOX6) with bevacizumab (BV) or cetuximab (CET) for patients (pts) with KRAS wild-type (wt) untreated metastatic adenocarcinoma of the colon or rectum (MCRC). J Clin Oncol 32: 5s, 2014 (suppl; abstr LBA3).
Mok T., et al. First-line crizotinib versus pemetrexed–cisplatin or pemetrexed–carboplatin in patients (pts) with advanced ALK-positive non-squamous non-small cell lung cancer (NSCLC): results of a phase III study (PROFILE 1014). J Clin Oncol 32: 5s, 2014 (suppl; abstr 8002).
Hasegawa Y., et al. A meta-analysis of smoking status on clinical outcomes of non-small cell lung cancer patients harboring activating epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations receiving first-line EGFR tyrosine kinase inhibitor. J Clin Oncol 32: 5s, 2014 (suppl; abstr 8101).

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Exemestan blokuje růst mezoteliomu přes snížení exprese cAMP, pCREB a CD44

Nedávné důkazy naznačují, že aromatázy mohou být zapojeny do patogeneze maligního mezoteliomu. Přítomnost aromatázy (CYP19A1) se prokázala v částech tumorózního tkaniva u pacientů s maligním pleurálním mezoteliomem (MPM) a v buňkách MPM. CYP19A1 byl ve většině vzorků MPM exprimován jako cytoplazmatický protein a cytoplazmatická exprese CYP19A1 významně koreluje se špatnou prognózou. Tato pozorování naznačují, že CYP19A1 hraje roli v progresi nádoru MPM. Předkládaná studie prokazuje efekt exemestanu, tedy inhibitoru aromatázy, v léčbě mezoteliomu.

Nerovnováha sérové MMP-9 a inhibitoru TIMP-2 může predikovat odpověď na léčbu sunitinibem u metastazujícího renálního karcinomu

Japonští vědci studovali význam stanovení hladin cirkulujících matrixových metaloproteináz (MMPs) a tkáňových inhibitorů metaloproteináz (TIMPs). Kladli si otázku, zda by tyto látky mohly sloužit u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny (mRCC) léčených sunitinibem jako prediktory progrese onemocnění.

Exemestan a everolimus zlepšují přežití také u starších pacientek s pokročilým karcinomem prsu

Léčebná kombinace exemestan a everolimus zlepšuje při zachované kvalitě života dobu přežití bez progrese onemocnění (PFS) také u starších pacientek s pokročilým karcinomem prsu. Další analýzou studie BOLERO-2 byla účinnost a přijatelná bezpečnost potvrzena také u podskupin starších pacientek.Všechny novinky