Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinek krizotinibu u mozkových metastáz pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic − kazuistika

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 11.8.2017

Účinek krizotinibu u mozkových metastáz pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic − kazuistika

Adenokarcinom je nejčastějším histologickým typem nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). U metastatického stadia je 5letého přežití dosaženo přibližně u 2 % pacientů. Zlepšit tento stav by mohla personalizovaná medicína, jejímž cílem je na základě validních biomarkerů vybrat pacienty s potenciálním benefitem z léčby konkrétním léčivem.

Úvod

Běžnou komplikací u NSCLC jsou mozkové metastázy, mortalita je v tomto případě výrazná. 25−40 % pacientů umírá obvykle během prvních 2 let po diagnóze primárního nádoru. Chemoterapie má v léčbě nemocných s mozkovými metastázami limitovanou roli kvůli omezené propustnosti hematoencefalické bariéry. Standardem léčby je radioterapie, která však způsobuje edém ozářené části mozku a zvýšení intrakraniálního tlaku.

Čínští lékaři publikovali kazuistiku 57letého pacienta s NSCLC s amplifikací genu pro receptor růstového faktoru hepatocytů (MET) a fúzí KLC1-ALK (genu pro kinesinový lehký řetězec 1 a genu kinázy anaplastického lymfomu) prokázanými sekvenováním nové generace. Nádor vykazoval citlivost vůči krizotinibu, ale nereagoval na chemoterapii.

Popis případu

Pacient nejdříve podstoupil léčbu vinorelbinem a cisplatinou. Po půl roce bylo provedeno vyšetření magnetickou rezonancí (MRI), která prokázala nádorovou masu v levém frontálním laloku o velikosti 0,8 cm. Pacient podstoupil resekci nádoru, u něhož byly provedeny genetické testy, imunohistochemické vyšetření a byla zjištěna citlivost na protinádorová léčiva. Patologicky bylo prokázáno, že se jednalo o metastázu plicního nádoru a z hlediska histologického se jednalo o karcinom. Následovala léčba gefitinibem, mozková metastáza však dále progredovala. Proto se lékaři rozhodli podat 250 mg krizotinibu 2× denně. Po 4 týdnech léčby došlo ke zmenšení velikosti metastatického ložiska i přilehlého otoku. Navzdory příznivým výsledkům se pacient rozhodl pro další léčbu radioterapií. Kontrolní MRI po 14 dnech potvrdila nárůst velikosti léze o 1,6 cm.

Závěr

Prezentovaný případ naznačuje účinky krizotinibu na mozkové metastázy NSCLC. Pro potvrzení jeho efektivity je však zapotřebí dalších studií.

(mkd)

Zdroj: Wang P., Xiao P., Ye Y. et al. Rapid response of brain metastasis to crizotinib in a patient with KLC1-ALK fusion and MET gene amplification positive non-small cell lung cancer: a case report. Cancer Biol Med 2017 May; 14 (2): 183−186, doi: 10.20892/j.issn.2095-3941.2017.0017.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Palbociklib jako nová možnost léčby pokročilého karcinomu prsu u premenopauzálních žen

Navzdory intenzivním léčebným režimům jsou výsledky přežití u žen s karcinomem prsu mladších 40 let horší než u vyšších věkových skupin. Vhodnou možností léčby u premenopauzálních žen by mohla být kombinace palbociklibu s fulvestrantem a goserelinem, což naznačují výsledky klinické studie PALOMA-3, publikované v červnu 2017.

Význam aktivního sledování jedinců s Liovým-Fraumeniho syndromem

Je možné zlepšit prognózu u pacientů s Liovým-Fraumeniho syndromem? Autoři článku publikovaného v Lancet Oncology ukazují, že při pravidelném intenzivním sledování je možné časně zachytit a léčit řadu nádorů a tím zlepšit dlouhodobé přežívání těchto nemocných.

Dlouhodobé podávání bosutinibu pacientům, u nichž selhaly několikeré strategie léčby CML

Bosutinib prokázal trvající účinek u pacientů po selhání několikeré předchozí terapie inhibitory tyrosinkináz. Jedná se tedy o velmi důležitou léčebnou možnost u pacientů s CML, u nichž předchozí léčba nepřinesla očekávaný benefit.Všechny novinky