Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Tkáňové miRNA mohou být prediktorem účinku sunitinibu u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 14.4.2014

Tkáňové miRNA mohou být prediktorem účinku sunitinibu u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem

MikroRNA (miRNAs) jsou malé nekódující RNA, které regulují posttranskripční fázi genové exprese. Hladiny miRNAs jsou změněny u řady onemocnění včetně nádorových. Jedná se o vysoce stabilní molekuly, které mohou být kvantitativně prokazovány v tkáních a tělesných tekutinách. To je jeden z důvodů, proč se o těchto molekulách hovoří jako o slibných biomarkerech. Článek španělských autorů, který byl nedávno publikován v časopise PLoS One, diskutuje možnosti průkazu miRNAs a jejich prediktivní vliv na efekt sunitinibu u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny (MRCC). Dále autoři zkoumali in vitro mechanismy vlivu miRNAs na rozvoj rezistence vůči sunitinibu.

Ve studii bylo na nádorových vzorcích zkoumáno celkem 673 miRNAs. Vzorky pocházely od 41 pacientů, jejich MRCC fenotyp bylo možno hodnotit jako extrémní z pohledu účinnosti či naopak rezistence k sunitinibu. Dále byly vybrány ty miRNAs, jejichž exprese se významně lišila. Tyto vybrané RNA pak byly použity při zkoumání nádorů od pacientů s podobným fenotypem z nezávislé kohorty (n = 101).

Pomocí metody TaqMan Low-density-Arrays (TLDAs) tedy bylo identifikováno 64 různých miRNAs a z nich 7 bylo dále použito při kvantifikaci pomocí qRT-PCR u nádorů z nezávislé kohorty. Jako nejpřesnější prediktor pro účinnost sunitinibu se ukázal být miR-942 (p = 0,0074). Vysoká exprese miR-942, miR-628-5p, miR-133a a miR-484 byla spojena se sníženým celkovým přežitím pacientů a kratším časem do progrese. Stejné miRNAs byly také vysoce exprimovány u buněčné linie Caki-2, která je charakteristická rezistencí k sunitinibu.

V této studii zahrnující také in vitro studii na buněčných liniích byly nalezeny a popsány odlišné exprese některých miRNAs u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny. Tyto miRNAs pak byly spojeny s citlivostí či naopak rezistencí vůči sunitinibu. Nejlepším prediktorem efektu sunitinibu byla miRNA označená miR-942.

Výsledky předkládané experimentální studie by měly být podkladem pro ověření významnosti popsaných miRNAs v klinických studiích, což by umožnilo jejich užívání jako možných biomarkerů a mohlo pomoci lepšímu cílení léčby sunitinibem u pacientů s renálním karcinomem.

(eza)

Zdroj: Prior C., et al. Identification of Tissue microRNAs Predictive of Sunitinib Activity in Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma. PLoS One 2014 Jan 24; 9 (1): e86263; doi: 10.1371/journal.pone.0086263

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zkušenosti s Aromasinem u obézních žen s karcinomem prsu

Obézních žen s karcinomem prsu celosvětově přibývá a bohužel mají obecně horší prognózu přežití. Předpokládá se, že velký vliv na léčbu má inzulinová rezistence. Proto je třeba hledat vhodnou léčbu i pro tuto širokou znevýhodněnou skupinu nemocných.

Afatinib – nová naděje pro nemocné s nemalobuněčným plicním karcinomem

Pokroky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) jsou viditelné a to dává naději nejen nemocným s touto diagnózou. Důkazem toho je nový lék – afatinib, který byl v EU na podzim 2013 schválen k použití pro nemocné s NSCLC.

Sunitinib v léčbě pacientů s pokročilou agresivní fibromatózou – výsledky prospektivní multicentrické studie fáze II

Sunitib působí antiangiogenně, stejně jako léky užívané v léčbě agresivní fibromatózy. Z provedené studie u pacientů s pokročilou agresivní fibromatózou se zdá, že by sunitinib mohl být účinný a užitečný i v této indikaci.Všechny novinky