Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sunitinib v první linii léčby u pacientů s pokročilým renálním karcinomem v intermitentním a kontinuálním dávkovacím režimu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 17.6.2012

Sunitinib v první linii léčby u pacientů s pokročilým renálním karcinomem v intermitentním a kontinuálním dávkovacím režimu

Sunitinib významně rozšířil stávající možnosti léčby pokročilého a/nebo metastatického renálního karcinomu a právem si vydobyl pozici referenčního standardu v léčbě první linie. Jeho účinnost a bezpečnost byla ověřována v řadě studií. Sunitinib je perorální multikinázový inhibitor s prokazatelnou antiangiogenní a antitumorovou aktivitou. Účinek sunitinibu spočívá ve víceterčovém zásahu signálních struktur, ke kterým patří jak receptorové, tak nereceptorové tyrozinkinázy.

Sunitinib je k léčbě metastatického adenokarcinomu ledvin schválen v dávce 50 mg per os jedenkrát denně po dobu 4 po sobě následujících týdnů následovaných 2týdenní pauzou, která zakončuje celý 6týdenní cyklus (režim 4/2), antitumorovou aktivitu však vykazuje i při kontinuálním dávkování. Standardní a kontinuální režim dávkování sunitinibu v první linii léčby u pokročilého renálního karcinomu byl porovnáván v rámci randomizované studie fáze II.

Celkově bylo randomizováno 292 dosud neléčených pacientů se světlobuněčným pokročilým renálním karcinomem v poměru 1:1 buď do skupiny s kontinuální léčbou sunitinibem v dávce 37,5 mg denně (n = 146), nebo do skupiny se standardní léčbou sunitinibem v opakovaných 6týdenních cyklech (n = 146), jež sestávala z perorálního podávání 50 mg sunitinibu denně po dobu 4 týdnů, po kterých následovala 2týdenní pauza (režim 4/2). Aktivní léčba probíhala až dva roky, primárním cílovým ukazatelem byla doba do progrese nádoru.

Lepší skóre doby do progrese nádoru pro standardní režim léčby

Medián doby do progrese nádoru byl stanoven na 9,9 měsíce při standardní léčbě v režimu 4/2 a 7,1 měsíce při kontinuálním podávání (HR 0,77; 95% KI 0,57–1,04; p = 0,090). Mezi léčebnými skupinami nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl v ukazatelích celkového přežití (23,1 vs. 23,5 měsíce; p = 0,615), nejčastěji hlášených nežádoucích účinků a pacienty hlášených příznaků rakoviny ledvin. Standardní režim léčby ve schématu 4/2 byl statisticky superiorní oproti kontinuální léčbě v hodnocení doby do zhoršení nemoci a kompozitního cílového ukazatele definovaného jako úmrtí, progrese onemocnění a manifestace příznaků ve vztahu k nemoci (p = 0,034).

Adherence k léčbě faktorem dlouhodobé úspěšnosti

Z pohledu účinnosti a bezpečnosti kontinuálně dávkovaný sunitinib nepředstavuje žádný přínos ve srovnání se schváleným standardním režimem léčby ve schématu 4/2. Vzhledem k numericky vyššímu skóre do progrese nádoru při standardní léčbě je dodržování intermitentního léčebného režimu základním předpokladem úspěšnosti léčby u pacientů s adenokarcinomem ledvin. Sunitinib je dobře tolerován a s jeho toxicitou se dá velice dobře pracovat. Dlouhodobý benefit a účinnost v první linii léčby činí ze sunitinibu nesmírně důležitý nástroj v rukou onkologů.

(hkh)

Zdroj: Motzer J. R. et al. Randomized phase II trial of sunitinib on an intermittent versus continuous dosing schedule as first-line therapy for advanced renal cell carcinoma. J Clin Oncol. 2012 Apr 20; 30 (12): 1371–7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Měřitelné změny v lézích renálního karcinomu krátce po podání sunitinibu s využitím technik funkční MRI

Při léčbě inhibitory angiogeneze je důležité mít nástroje k predikci klinického výsledku časně po zahájení léčby, aby bylo možné optimalizovat léčebné schéma a současně předejít eventuální toxicitě a nepřiměřeným ekonomickým nákladům.

Srovnání chemoterapie a inhibitorů tyrozinkinázové aktivity EGFR jako léčby první linie u pacientů s pokročilým NSCLC a přítomnou aktivační mutací EGFR

80 % nádorů plic je klasifikováno jako nemalobuněčné plicní nádory. Tyto jsou nejčastěji diagnostikovány v pokročilém stadiu. Cytotoxická chemoterapie v uplynulých 10 letech prošla jen mírným pokrokem.

Princip metastazování Erb-2 pozitivních plicních nádorů odhalen

Metastazující plicní rakovina zůstává i v dnešní době velmi obtížně léčitelná. Vyhlídky pacientů na uzdravení bývají často mizivé. Z tohoto důvodu jsou aktivně vyhledávány nové terapeutické cíle.Všechny novinky