Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sunitinib v léčbě pankreatických neuroendokrinních tumorů – počáteční zjištění ze studie fáze III potvrzena

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 23.10.2011

Sunitinib v léčbě pankreatických neuroendokrinních tumorů – počáteční zjištění ze studie fáze III potvrzena

V červnu letošního roku byla v rámci 47. výroční konference ASCO prezentována aktualizovaná data fáze III studie hodnotící užití sunitinibu oproti placebu u nemocných s pokročilými neresekovatelnými pankreatickými neuroendokrinními tumory (pNET). Zveřejněny byly údaje celkového přežití a výsledky nezávislého přezkoumání délky přežití bez známek progrese onemocnění.

Sunitinib prodlužuje dobu přežití bez známek progrese onemocnění

Ve dvojitě zaslepeném klinickém hodnocení fáze III sunitinib významně zlepšil délku přežití bez progrese nádoru (PFS) oproti placebu (11,4 vs 5,5 měsíce; poměr rizik [HR] 0,418; 95% KI 0,263–0,662; p = 0,0001). Do studie vstupovali pacienti s dobře diferencovanými pokročilými neresekovatelnými nádory buněk pankreatických ostrůvků se zdokumentovanou progresí v předcházejících 12 měsících. Celkově bylo v období od 6/2007 do 4/2009 randomizováno 171 pacientů v poměru 1:1 buď do skupiny s kontinuální léčbou sunitinibem v dávce 37,5 mg (n = 86) nebo do skupiny užívající placebo (n = 85). Statistické hodnocení parametrů přežití bylo provedeno za pomoci Kaplan-Meierovy analýzy a Coxova proporcionálního modelu poměrného rizika. V zájmu vyloučení systémové chyby byla provedena zaslepená nezávislá centrální revize (BICR) hodnocení CT skenů u 170 pacientů (99,4 %). Do BICR analýzy bylo zahrnuto 160 (93,6 %) kompletních sad skenů pacientů bez progrese nádoru. Délka přežití bez progrese nádoru hodnocená nezávislou centrální komisí byla statisticky významně delší u pacientů léčených sunitinibem oproti pacientům užívajícím placebo (12,6 vs 5,8 měsíce, HR 0,315; 95% KI 0,181–0,546; p = 0,000015). Závěry nezávislé komise tak plně podpořily závěry výzkumníků.

Klinický přínos léčby sunitinibem potvrzen prodloužením mediánu celkového přežití

Počáteční data celkového přežití favorizovala sunitinib oproti placebu, nebylo však dosaženo mediánu celkového přežití. Do června roku 2010 bylo zaznamenáno 34 úmrtí ve větvi sunitinibu a 39 úmrtí ve větvi placeba. Léčba sunitinibem vedla k prodloužení mediánu celkového přežití o 6,1 měsíce oproti placebu. Poměr rizik 0,737 nadále favorizoval sunitinib (p < 0,1926), což dokládá i vývoj křivek přežití Kaplan-Meierova modelu, které po časné separaci zůstaly odděleny po celou dobu studie.

(hkh)

Raymond E, Niccoli P, Raoul J, et al. Updated overall survival (OS) and progression-free survival (PFS) by blinded independent central review (BICR) of sunitinib (SU) versus placebo (PBO) for patients (Pts) with advanced unresectable pancreatic neuroendocrine tumors (NET). J Clin Oncol 2011;29 Suppl:abstr 4008.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Bosutinib ve srovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází akutní myeloidní leukemie

Bosutinib (BOS) je perorální duální inhibitor SRC/ABL tyrozinkinázy (TKI), řazen jako TKI 3. generace. Tyto jsou využívány v léčbě chronické myeloidní leukemie (CML).

Výsledky studie AXIS: axitinib versus sorafenib u metastazujícího renálního karcinomu

Na letošním kongresu Americké společnosti klinické onkologie (ACSO), který proběhl 3.–7. června 2011 v Chicagu, byla prezentována studie amerických autorů, která porovnávala axitinib a sorafenib jako terapii druhé volby u metastazujícího renálního karcinomu (mRCC).

Vliv crizotinibu na přežívání pacientů s pokročilým ALK pozitivním NSCLC ve srovnání s retrospektivními kontrolními osobami

Kináza anaplastického lymfomu (ALK) představuje jeden z nejnovějších cílů mezi tyrozinkinázami u plicního karcinomu. V klíčové fázi I probíhající studie prokázal inhibitor ALK tyrozinkinázy crizotinib zřetelnou antitumorózní aktivitu u pacientů s pokročilým ALK pozitivním nemalobuněčným karcinomem (NSCLC).Všechny novinky