Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sunitinib v léčbě pacientů s pokročilou agresivní fibromatózou – výsledky prospektivní multicentrické studie fáze II

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 20.2.2014

Sunitinib v léčbě pacientů s pokročilou agresivní fibromatózou – výsledky prospektivní multicentrické studie fáze II

Sunitib působí antiangiogenně, stejně jako léky užívané v léčbě agresivní fibromatózy. Z provedené studie u pacientů s pokročilou agresivní fibromatózou se zdá, že by sunitinib mohl být účinný a užitečný i v této indikaci.

Několik studií v poslední době ukázalo, že imatinib může navozovat odpověď a stabilizovat onemocnění agresivní fibromatózou (AF). Tento efekt je pravděpodobně způsoben PDGFR-β (platelet-derived growth factor β) a KIT mutacemi. Sunitinib blokuje nejen skupinu PDGFR a KIT, ale i FLT3 (FMS-like tyrosine kinase 3) a VEGFRs (Vascular Endothelial Growth Factor Receptors), a působí tak antiangiogenně. Cílem této prospektivní multicentrické nekontrolované studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost sunitinibu u pacientů s pokročilou AF.

Do studie bylo mezi červnem 2008 a březnem 2012 zahrnuto 19 pacientů s histologicky prokázanou AF, kteří byli léčeni ve třech centrech. Jeden léčebný cyklus znamenal čtyřtýdenní podávání 37,5 mg sunitinibu denně bez přestávky. Primárním cílem byla léčebná odpověď hodnocená pomocí kritérií Response Evaluation Criteria In Solid Tumors verze 1.0 (RECIST 1.0). Mezi pacienty bylo 10 žen (53 %), medián věku byl 30 let (rozmezí 22–67 let). Většina primárních lokalizací byla intraabdominální (12, tedy 63,2 %), u 10 pacientů (52,6 %) byla AF asociována s familiární adenomatózní polypózou. Medián počtu cyklů u jednoho pacienta byl 6 (rozmezí 1–47 cyklů).

U 5 pacientů (26,3 %) bylo dosaženo částečné odpovědi a u dalších 8 (42,1 %) byla nemoc stabilní. Celkové procento odpovědí bylo v intention-to-treat analýze 26,3 % (95 % confidence interval [CI] 6,3–45,7). Medián následného sledování byl 20,3 měsíce (rozptyl 1,8–50,7 měsíce). Po 2 letech bylo 74,7 % pacientů bez progrese onemocnění a celkové přežití bylo 94,4 %. Nejzávažnější nežádoucí účinky stupně 3 nebo 4, které se objevily u > 5 % pacientů, byly neutropenie (33,3 %), průjem (5,3 %) a palmárně-plantární erytrodysestezie (5,3 %). U 3 z 12 pacientů s mesenterickou lokalizací AF byly časně během léčby zaznamenány komplikace související s nekrózou tumoru – šlo o masivní krvácení z mesenteria (n  =  1), perforaci střeva (n  =  1) a střevní píštěl (n  =  1).

Zdá se, že sunitinib má u AF potenciální protinádorovou aktivitu a může být užitečný v léčbě AF mimo mesenteriální lokalizaci.

(epa)

Zdroj: Jo J. C., Hong Y. S., Kim K. P., et al. A prospective multicenter phase II study of sunitinib in patients with advanced aggressive fibromatosis. Invest New Drugs. Publikováno online 16. ledna 2014; doi: 10.1007/s10637-013-0059-0

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Exprese androgenních receptorů prodlužuje přežití u časného karcinomu prsu

Metaanalýza studií s více než 7 000 ženami s časným karcinomem prsu ukázala, že exprese androgenních receptorů (AR) zlepšuje celkové přežití (OR) i přežití bez choroby (DFS) po 3 a 5 letech, a to bez ohledu na expresi estrogenových receptorů.

Účinnost a toxicita sunitinibu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem a renální insuficiencí

Autoři studie ověřovali účinnost a toxicitu sunitinibu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem a renální insuficiencí, kteří jsou obvykle z ostatních studií vyloučeni. U 34 pacientů z jejich souboru byl sunitinib účinný a dále nezvyšoval toxicitu léčby. Sunitinibem je tedy možno léčit i tyto pacienty.

Nová cílená léčba dává naději některým pacientům s NSCLC karcinomem

Americká FDA (Food and Drug Administration) schválila použití crizotinibu k léčbě pacientů s pozdním stadiem nemalobuněčného karcinomu plic s pozitivním ALK genem. Spolu s lékem je dostupný také diagnostický test pro posouzení ALK pozitivity.Všechny novinky