Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sunitinib je aktivní látkou v terapii progredujících meningeomů

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 15.9.2014

Sunitinib je aktivní látkou v terapii progredujících meningeomů

Efektivní terapie meningiomů progredujících navzdory operativnímu řešení a ozáření je v tuto chvíli neznámá. Jedním z uvažovaných léků v této indikaci je tyrozin-kinázový inhibitor sunitinib, který je schopen ovlivnit receptor pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR) a receptor pro růstový faktor odvozený od destiček, které jsou oba bohatě přítomné právě u meningeomů.

Recentně byly publikovány výsledky prospektivní multicentrické studie fáze II s použitím sunitinibu u kohorty pacientů s meningeomy gradu II–III dle klasifikace WHO, které byly refrakterní k operaci i ozáření. V explorativní kohortě pacientů pak byli zahrnuti pacienti s meningeomy, hemangiopericytomy a hemangioblastomy gradu I dle WHO. Sunitinib byl podáván v dávce 50 mg/den po dobu 4 týdnů + 2týdenní pauza v 6týdenních cyklech. Primární cílem studie byla míra přežití bez progrese onemocnění po 6 měsících (PFS6). Sekundárními cíli bylo zjištění míry odpovědi dle radiografických kritérií, bezpečnost terapie, obecná PFS a celkové přežití.

Do studie bylo zahrnuto 36 pacientů s meningeomy vysokého gradu (30 atypických a 6 anaplastických). Všichni pacienti již v době zahájení studie prošli intenzivní terapií, přičemž medián počtu znovuobjevení se nádoru byl 5 (rozmezí 2–10). Do explorativní skupiny bylo zahrnuto 13 pacientů.

Míra PFS6 byla 42 %, medián PFS byl 5,2 měsíce (95% CI 2,8–8,3), medián celkového přežití byl 24,6 měsíce (95% CI 16,5–38,4). Celková toxicita terapie zahrnovala krvácení do nádoru (5 případů stupně 1, 2 případy stupně 3 a 1 případ stupně 4), trombotickou mikroangiopatii (1 případ stupně 3 a 1 případ stupně 4) a gastrointestinální perforaci (v jednom případě stupně 3).

Tato studie ukázala, že sunitinib je aktivním lékem u pacientů s rekurentním atypickým/maligním meningeomem. V dalším stupni se plánuje provedení randomizované studie.

(eza)

Zdroj: Kaley T. J. Phase II trial of sunitinib for recurrent and progressive atypical and anaplastic meningeoma. Neuro Oncol – publikováno online 6. srpna 2014; doi: 10.1093/neuonc/nou148

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Neoadjuvantní podání sunitinibu u světlobuněčného renálního karcinomu

Sunitinib je lék, u kterého bylo prokázáno zlepšení přežití pacientů s metastatickým renálním karcinomem (RCC). V předkládané kazuistice z Itálie vedlo podávání sunitinibu neoadjuvantně ke zmenšení renální léze, umožňujícímu šetrnější operační řešení, a posléze také k dosažení remise onemocnění.

Praktické rady týkající se léčby axitinibem u pokročilého karcinomu ledviny

Axitinib je nové léčivo schválené v roce 2012 americkým úřadem Food and Drug Administration jako léčba druhé linie u pokročilého karcinomu ledviny. Tak jako u každého nového léku objevily se i po jeho zavedení do praxe dotazy. Na nejčastější z nich odpovídá souhrnný článek publikovaný v červenci 2014.

Exemestan v kombinaci s ovariální supresí u premenopauzálních žen s karcinomem prsu

Článek publikovaný zcela recentně v prestižním časopise New England Journal of Medicine přináší velmi optimistické výsledky studie s exemestanem a ovariální supresí u premenopauzálních žen s karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů.Všechny novinky