Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

S diagnostikou nádorů neznámého origa může pomoci epigenetické profilování

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 23.5.2017

S diagnostikou nádorů neznámého origa může pomoci epigenetické profilování

Profil metylace genů může s vysokou senzitivitou i specificitou pomoci odhalit původ nádoru neznámého primárního origa, jak ukázala retrospektivní analýza publikovaná v srpnu 2016 v časopisu The Lancet Oncology.

Úvod

Pacienti s nádory neznámého primárního původu mají velmi nepříznivou prognózu. Tyto nádory představují 3–9 % všech diagnóz nádorových onemocnění a jsou 4. nejčastější příčinou smrti z onkologických příčin. Léčba je empirická, závisí na klinických zkušenostech onkologa a většinou je založena na chemoterapii taxany nebo gemcitabinem v kombinaci s platinovými deriváty. Přežití pacientů by jistě pomohla zlepšit přesnější diagnostika a léčba.

Metylace genů je formou epigenetické regulace jejich transkripce a slouží k umlčování exprese genů. Skupina vědců ze Španělska, Itálie, Německa a dalších zemí již v minulosti ověřila, že profily metylace genů velmi dobře odpovídají jednotlivým typům tumorů v preklinickém experimentu. Profily metylace DNA již také byly testovány pro molekulární klasifikaci gliomů v rámci farmakogenetického přístupu k jejich terapii.

Metodika studie

Autoři publikovali výsledky studie, která zjišťovala klinickou použitelnost profilování metylace DNA u nádorů neznámého původu. Pomocí vzorků 38 známých typů nádorů včetně 85 metastáz sestavili klasifikační panel pro jednotlivé typy tumorů. Validace panelu proběhla na nezávislém souboru 7691 vzorků nádorů známého původu, který obsahoval také 534 metastáz. Dále proběhlo testování diagnostického setu na 216 dobře charakterizovaných vzorcích nádorů neznámého origa.

Studovány byly rovněž dostupné klinické výsledky léčby pacientů, nejednalo se však o přímé využití diagnostického setu v podmínkách klinické studie. Srovnáváno bylo přežití pacientů rozdělených do dvou skupin. V první skupině se shodovaly výsledky běžné diagnostiky a nové metody, a pacienti by tak byli léčeni stejně, pokud by již nový diagnostický set byl v klinické praxi užíván. Druhou skupinu tvořili pacienti, u nichž se výsledky neshodovaly, a tito nemocní byli léčeni pouze empiricky.

Výsledky

Ve validační fázi prokázal klasifikační panel založený na profilech metylace DNA 99,6% specificitu, 97,7% senzitivitu, 88,6% pozitivní prediktivní hodnotu a 99,9% negativní prediktivní hodnotu. Podařilo se také zařadit 94 % vzorků metastáz (501/534). V souboru 216 tumorů neznámého původu byl úspěšně predikován původ nádoru u 87 % vzorků (188/216). Pacienti, kteří byli léčeni v souladu se zjištěními testovaného klasifikačního panelu, vykazovali delší celkové přežití ve srovnání s těmi, kteří byli léčeni pouze empiricky a bez shody s výsledkem predikce (13,6 vs. 6 měsíců; poměr rizik [HR] 3,24; 95% CI 1,42–7,38; p = 0,0029).

Závěr

Diagnostický set založený na profilu metylace DNA u nádorů neznámého origa může významným způsobem zlepšit diagnostiku, upřesnit a zacílit léčbu pacientů a pomoci tak dosáhnout lepších klinických výsledků.

(jam)

Zdroj: Moran S., Martínez-Cardús A., Sayols S. et al. Epigenetic profiling to classify cancer of unknown primary: a multicentre, retrospective analysis. Lancet Oncol 2016 Oct; 17 (10): 1386−1395, doi: 10.1016/S1470-2045(16)30297-2.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ve většině studií nedosahuje systémová léčba solidních nádorů hranici smysluplného klinického přínosu ESMO-MCBS

Pouze méně než 1/3 randomizovaných kontrolovaných studií věnovaných karcinomu prsu, nemalobuněčnému karcinomu plic (NSCLC), kolorektálnímu karcinomu (CRC) a karcinomu slinivky břišní publikovaných v letech 2011–2015 se statisticky významnými výsledky dosahuje hranice stanovené ESMO pro smysluplný klinický přínos dle škály Magnitude of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS).

Léčba pokročilého karcinomu prsu kombinací palbociklibu a letrozolu

Metodika a výsledky studie fáze III PALOMA-2, popisující efekt kombinace palbociklibu a letrozolu při léčbě pokročilého HR-pozitivního a HER2-negativního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen, byly na konci roku 2016 publikovány v New England Journal of Medicine.

Neutropenie má minimální vliv na klinický přínos léčby palbociklibem

Mezinárodní tým publikoval výsledky analýzy podskupin klinické studie PALOMA-1/TRIO-18. Její autoři se zaměřili na zhodnocení účinnosti a bezpečnosti palbociklibu u karcinomu prsu v závislosti na věku, histologii nádoru, místě výskytu metastáz a předchozí terapii. Dále charakterizovali nejběžnější a nejvýznamnější nežádoucí účinek léčiva – neutropenii.Všechny novinky