Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Renální cysty asociované s léčbou krizotinibem

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 23.5.2017

Renální cysty asociované s léčbou krizotinibem

Nová léčiva proti rakovině s sebou mnohdy přináší neobvyklé vedlejší účinky. U pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s přestavbou genu pro kinázu anaplastického lymfomu (ALK) léčených tyrosinkinázovým inhibitorem krizotinibem byla pozorována zvýšená incidence renálních cystických lézí. Nedávno byla publikována australská práce, jejíž autoři hodnotili incidenci a obvyklý vývoj ledvinových cyst asociovaných s krizotinibem.

Metodika analýzy

Byla provedena retrospektivní analýza renálních lézí na skenech z výpočetní tomografie (CT) u 26 pacientů s pokročilým NSCLC s přestavbou genu ALK, kteří byli léčeni krizotinibem v Centru pro léčbu rakoviny Petera MacCalluma (Melbourne, Austrálie). Pacienti (42 % žen, 58 % mužů, medián věku 52 let, 31 % Asiaté, 69 % běloši) dostávali krizotinib nejméně po dobu 2 měsíců (medián délky terapie 58 týdnů). Analýzu CT skenů se zvýšeným kontrastem po intravenózním podání kontrastní látky prováděli nezávisle na sobě 3 radiologové.

Do analýzy byly zahrnuty renální léze o velikosti nejméně 4 mm, které se objevily nejméně na dvou po sobě následujících CT vyšetřeních daného pacienta. Léze byly považovány za cysty, pokud byly dobře definované a vykazovaly atenuaci kapaliny (< 20 HU). Cysty byly považovány za komplexní, pokud měly špatně definované okraje, přepážky, solidní či solidní/cystický vzhled a hustotu vyšší než prostá kapalina. Signifikantní změna renální cysty byla definována jako nárůst či pokles velikosti nejméně o 3 mm nebo rozvoj kterékoliv z výše zmíněných komplexních charakteristik.

Výsledky

Čtyři pacienti (15 %) měli při zahájení studie cysty, které zůstaly stabilní i během léčby krizotinibem. U 11 pacientů (42 %) se vyvinuly signifikantní změny na 28 renálních cystách. Nejobvyklejším průběhem vývoje cyst bylo zvětšení z počátečního stavu následované spontánní regresí (17/28 lézí). Dále byly zaznamenány stabilní léze, regrese z počátečního stavu a neustálé zvětšování.

Medián maximální dosažené velikosti činil 23 mm (rozsah 9–67 mm), tohoto maxima bylo dosaženo po uplynutí 178 dnů (medián; rozsah 160–1342 dnů) léčby krizotinibem. Komplexní změny byly pozorovány na celkem 12 cystách u 7 pacientů (27 %), z toho se u 10 cyst komplexní změny objevily během prvních 60 dnů od zahájení léčby. U 4 pacientů (15 %) byly vlastnosti obrazů falešně znepokojující pro malignity či absces (u 2 pacientů byla provedena biopsie lézí, která nepotvrdila malignitu ani infekci, u obou pacientů poté došlo k odeznění cyst, u jednoho pacienta po vysazení krizotinibu, u druhého navzdory pokračování terapie).

Závěr

Většina renálních cyst asociovaných s krizotinibem spontánně vymizí nebo má benigní vývoj navzdory zvětšení a dalším zobrazeným prvkům vzbuzujícím podezření na malignitu nebo infekci. Tento neobvyklý projev chemoterapie by měl být rozpoznán, zejména radiology, aby se zamezilo nevhodným rozhodnutím o další léčbě.

(este)

Zdroj: Cameron L. B., Jiang D. H., Moodie K. et al. Crizotinib associated renal cysts [CARCs]: incidence and patterns of evolution. Cancer Imaging 2017 Feb 16; 17 (1): 7, doi: 10.1186/s40644-017-0109-5.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ve většině studií nedosahuje systémová léčba solidních nádorů hranici smysluplného klinického přínosu ESMO-MCBS

Pouze méně než 1/3 randomizovaných kontrolovaných studií věnovaných karcinomu prsu, nemalobuněčnému karcinomu plic (NSCLC), kolorektálnímu karcinomu (CRC) a karcinomu slinivky břišní publikovaných v letech 2011–2015 se statisticky významnými výsledky dosahuje hranice stanovené ESMO pro smysluplný klinický přínos dle škály Magnitude of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS).

Léčba pokročilého karcinomu prsu kombinací palbociklibu a letrozolu

Metodika a výsledky studie fáze III PALOMA-2, popisující efekt kombinace palbociklibu a letrozolu při léčbě pokročilého HR-pozitivního a HER2-negativního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen, byly na konci roku 2016 publikovány v New England Journal of Medicine.

Neutropenie má minimální vliv na klinický přínos léčby palbociklibem

Mezinárodní tým publikoval výsledky analýzy podskupin klinické studie PALOMA-1/TRIO-18. Její autoři se zaměřili na zhodnocení účinnosti a bezpečnosti palbociklibu u karcinomu prsu v závislosti na věku, histologii nádoru, místě výskytu metastáz a předchozí terapii. Dále charakterizovali nejběžnější a nejvýznamnější nežádoucí účinek léčiva – neutropenii.Všechny novinky