Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

První výsledky fáze II studie s crizotinibem u pokročilého ALK pozitivního nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC): PROFILE 1005

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 18.9.2011

První výsledky fáze II studie s crizotinibem u pokročilého ALK pozitivního nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC): PROFILE 1005

Fúzní gen pro kinázu anaplastického lymfomu (ALK) je klíčovým onkogenním motorem ve skupině pacientů s NSCLC. Crizotinib je účinný selektivní, ATP kompetitivní, nízkomolekulární inhibitor ALK. V předchozí rozsáhlé studii měli pacienti s ALK pozitivním NSCLC velmi dobrou léčebnou odpověď na crizotinib. Do studie probíhající v současnosti byli zahrnuti pacienti z 57 center ve 12 zemích s ALK pozitivním NSCLC (verifikováno centrálně FISH testem), který progredoval po jedné a více chemoterapiích pro rekurentní nebo pokročilou nebo metastatickou chorobu (zahrnující i léčené mozkové metastázy). Pacienti dostávali 250 mg crizotinibu perorálně dvakrát denně kontinuálně ve třítýdenních cyklech. Odpověď nemoci byla hodnocena pomocí RECIST 1.1 (response evaluation criteria in solid tumors) každých 6 týdnů a bezpečnost léku pomocí pacientem udávaných údajů (patient-reported outcomes, PRO) každé 3 týdny podle EORTC dotazníků kvality života (QLQ-30/QLQ-LC 13 v3).

Výsledky

V současné době je 136 pacientů hodnotitelných z hlediska bezpečnosti, 109 z hlediska PRO a 76 z hlediska léčebné odpovědi. Medián věku pacientů byl 52 let, 94 % mělo adenokarcinom, 68 % nikdy nekouřilo a 53 % tvořily žen. Většina pacientů (93 %) měla nejméně dva předchozí chemoterapeutické režimy (rozmezí 1-11). Medián doby trvání terapie byl 9 týdnů (rozmezí 1 až 13 cyklů) a 88 % osob na terapii zůstalo. V hodnocení nádorové odpovědi podle grafu typu „waterfall plot“ mělo 63 pacientů ze 76 (83 %) zmenšení nádorové masy (41 pacientů mělo redukci ≥ 30 %). Sedm pacientů mělo jednoznačnou progresi podle RECIST. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla nauzea (46 %), poruchy vidění (45 %), zvracení (39 %) a průjem (29 %), většinou stupně 1-2. Nežádoucí účinky stupně 3-4 byly u 15 % pacientů (většinou elevace ALT, dušnost a neutropenie). Dvě z devíti úmrtí ve studii byla označena jako přímo závislá na studiové medikaci (pneumonie, původce neznámý). Většina pacientů dokončila všechna čtyři PRO vyhodnocení s klinicky signifikantním (≥ 10 bodů) zlepšením bolesti, kašle, dušnosti a únavy již po 2. cyklu. Klinicky signifikantní nárůst obstipace byl rovněž pozorován během léčby. Celkově však byla kvalita života udržena na stejné nebo lepší úrovni. Podle těchto dat z druhé globální studie s crizotinibem se ukazuje, že je bezpečný a dobře tolerovaný a předběžně i že zlepšuje klinické symptomy a antitumorózní aktivitu u pacientů s předléčeným ALK pozitivním NSCLC.

(nami)

Zdroj: Crinň L, et al. Initial phase II results with crizotinib in advanced ALK-positive non-small cell lung cancer (NSCLC): PROFILE 1005. J Clin Oncol 2011;29 (Suppl abstr 7514). Poster Presented at 2011 ASCO Annual Meeting.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Cirkulující proteinové a celulární biomarkery sunitinibu u pacientů s pokročilým stadiem neuroendokrinních tumorů

Letošní výroční konference Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) přivítala v sekci Nádory gastrointestinálního traktu prezentaci posteru s výsledky II. fáze klinického hodnocení aktivity sunitinibu u neuroendokrinních tumorů.

Exemestan v primární prevenci karcinomu prsu u postmenopauzálních žen – randomizovaná, placebem kontrolovaná klinická studie

Omezená účinnost a závažná toxicita mají za následek limitované využití tamoxifenu nebo raloxifenu v prevenci rakoviny prsu.

Souhrnná analýza účinnosti a bezpečnosti sunitinibu u starších pacientů s metastazujícím renálním buněčným karcinomem

Sunitinib je mezinárodně schválen pro léčbu metastazujícího renálního buněčného karcinomu (mRCC) s prokázanou aktivitou a tolerabilitou v první i druhé linii léčby. V tomto textu je popsána retrospektivní analýza účinnosti a bezpečnosti sunitinibu u pacientů s mRCC z šesti klinických studií.Všechny novinky