Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Protinádorový účinek axitinibu u nemalobuněčného karcinomu plic

Specializace: onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 16.3.2017

Protinádorový účinek axitinibu u nemalobuněčného karcinomu plic

Axitinib, perorálně podávaný inhibitor tyrosinkináz cílený na receptory růstového faktoru z destiček (PDGF) a receptory vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF), prokázal účinnost v terapii plicních nádorů. Na konferenci Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) o tom referovala dr. Joan Schillerová.

Úvod

Axitinib patří do skupiny inhibitorů tyrosinkináz. Jeho interakcí s receptory na povrchu nádorové buňky dochází k ovlivnění intracelulárních signálních drah, což v konečném důsledku ovlivňuje proliferaci tumoru a neoangiogenezi. Axitinib se osvědčil jak v preklinických studiích in vitro a na zvířecích modelech, tak v klinickém hodnocení u pacientů s nádory ledvin a v některých dalších onkologických indikacích.

Design studie

Cílem studie bylo prokázat účinnost axitinibu v monoterapii u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) hodnocením odpovědi na léčbu (response rate − redukce objemu nádorové masy o více než 50 %). Do studie bylo na počátku zařazeno 18 nemocných s pokročilým NSCLC a po prokázání účinnosti axitinibu byli zařazeni další až do celkového počtu 32 pacientů. Předchozí léčba mohla zahrnovat chemoterapii a cílenou léčbu inhibitory EGFR (erlotinib). Vylučovacími kritérii byly předchozí antiangiogenní léčba bevacizumabem, epizoda závažné hemoptýzy a tumor s invazí velkých cév mediastina. Pacienti užívali axitinib v dávce 5 mg perorálně 2× denně, při dobré toleranci se dávka navýšila na 10 mg 2× denně.

Výsledky

Ze 32 pacientů s mediánem věku 66 let byla většina léčena jednou nebo dvěma liniemi chemoterapie. U 2/3 až 3/4 pacientů byla v průběhu podávání axitinibu zaznamenána různá míra zmenšení tumoru. Nebylo dosaženo žádné kompletní odpovědi, což je ale u pokročilých NSCLC obvyklé. 3 pacienti ze studie (9,4 %) dosáhli částečné odpovědi a 10 (31 %) jich dosáhlo stabilizace onemocnění. Medián celkové doby přežití činil 14,6 měsíce. V době, kdy byla tato studie prezentována, pokračovali v léčbě dva pacienti, ostatní léčbu ukončili pro progresi onemocnění.

V rámci studie byly monitorovány nežádoucí účinky axitinibu. Asi 3/4 pacientů udávaly únavu, dále sníženou chuť k jídlu, méně pak průjem, vysoký krevní tlak, nevolnost, chrapot a bolest kloubů. Nebyl zaznamenán žádný závažný nežádoucí účinek.

Závěr

Tato studie potvrdila protinádorovou aktivitu axitinibu v léčbě NSCLC s mediánem přežití překračujícím jeden rok. Ačkoliv jde o malou studii zahrnující jen několik desítek pacientů, prokázala, že axitinib v této indikaci zaslouží další zkoumání a provedení rozsáhlejších klinických testů.

(rej)

Zdroj: West J. Axitinib: new drug with activity in lung cancer. Global Resource for Advancing Cancer Education (GRACE) 2007 Jul 1. Dostupné na: http://cancergrace.org/cancer-treatments/2007/07/01/axitinib-in-lung-cancer

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nová šance pro pacientky s metastatickým karcinomem prsu

V rámci kongresu PragueONCO 2017 (25.–27. ledna, Praha) proběhlo minikolokvium nazvané „Palbociklib – průlom v léčbě HR+/HER2− metastatického karcinomu prsu“. Odborným garantem byla doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Sympozium podpořila společnost Pfizer.

Palbociclib u pokročilého nádoru prsu s pozitivními hormonálními receptory

Růst rakoviny prsu s pozitivními hormonálními receptory je závislý na cyklindependentních kinázách 4 a 6 (CDK4 and CDK6), které vedou k přechodu buňky z fáze G1 na fázi S buněčného cyklu. Mezinárodní tým odborníků ve své studii srovnával účinnost palbociclibu (inhibitoru CDK4 a CDK6) a fulvestrantu u pacientek s pokročilým nádorem prsu.

Ibrance® – nová šance pro pacientky s HR+/HER2– karcinomem prsu

Společnost Pfizer oznámila, že Evropská léková agentura (EMA) schválila dne 9. 11. 2016 registraci léčivého přípravku Ibrance (palbociklib), indikovaného pro léčbu lokálně pokročilého nebo metastatického HR+/HER2– karcinomu prsu.Všechny novinky