Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Pozitivní zkušenost s alternativním režimem podávání sunitinibu u pacientů s renálním karcinomem

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 23.5.2017

Pozitivní zkušenost s alternativním režimem podávání sunitinibu u pacientů s renálním karcinomem

Účinnost sunitinibu v 1. linii léčby metastatického renálního karcinomu byla potvrzena řadou klinických studií i realitou klinické praxe. Terapii však může limitovat výskyt nežádoucích účinků, a objevují se tak diskuse o optimalizaci režimu podávání tohoto léčiva. Svou zkušeností přispěli také autoři sdělení publikovaného v časopisu Clinical Genitourinary Cancer v lednu 2017.

Přímé srovnání režimů

Retrospektivní studie zpracovala data 56 pacientů s metastatickým renálním karcinomem, kteří v 1. linii léčby užívali sunitinib. Pacienti byli léčeni v době od ledna 2012 do ledna 2016. Třicet nemocných bylo léčeno ve standardním režimu: 4 týdny aktivní léčby a 2 týdny přestávka (dále 4/2). Ostatní pacienti (n = 26) užívali sunitinib v alternativním režimu: 2 týdny aktivní léčby následované 1 týdnem přestávky (dále 2/1).

Primárním cílem studie bylo zhodnocení nežádoucích příhod, sekundární cíle potom byly následující: stanovení celkového přežití (OS), přežití bez progrese onemocnění (PFS) a míra léčebné odpovědi (ORR) hodnocená dle kritérií RECIST radiologicky každých 18 týdnů.

Výsledky

Střední hodnota (medián) věku pacientů činila 49 let (rozpětí 21–71 let) a mezi skupinami nebyly žádné významné rozdíly v prognóze, histopatologii tumorů či počtu a lokalizaci metastáz. Ve skupině 2/1 byla zjištěna celkově nižší incidence nežádoucích příhod. Statisticky významné rozdíly mezi skupinou 2/1 a 4/2 byly popsány u následujících obtíží: únava (p = 0,018), hand-foot syndrom (p = 0,008), mukozitidy (p = 0,010), hypertenze (p = 0,038), průjem (p = 0,030) a trombocytopenie (P = 0,023). Výsledky účinnosti obou režimů shrnuje tabulka níže.

Tab.: Parametry účinnosti sunitinibu v rámci studie

 

Režim 4/2 (n = 30)

Režim 2/1 (n = 26)

OS (měs.)

24

23

PFS (měs.)

15

17

ORR (CR + PR + SD) po 18 týdnech

69 %

92 %

ORR (CR + PR + SD) po 36 týdnech

57 %

90,5 %

Závěr

Alternativní režim se v této studii ukázal jako méně toxický, avšak při zachování srovnatelné účinnosti, jakou má standardní režim léčby. Trombocytopenie, mukozitidy, průjmy či hand-foot syndrom patří mezi nežádoucí účinky, kvůli kterým nejčastěji dochází k redukci dávek sunitinibu, přerušení léčby nebo jejímu úplnému vysazení. Alternativní režim 2/1 tak představuje možnost, jak lze těmto zásahům do terapie předejít. K definitivnímu potvrzení výsledků by však mělo dojít ve větší, prospektivně uspořádané klinické studii.

(jam)

Zdroj: Ezz El Din M. Sunitinib 4/2 versus 2/1 schedule for patients with metastatic renal cell carcinoma: tertiary care hospital experience. Clin Genitourin Cancer 2017; pii: S1558-7673(16)30319–6, doi: 10.1016/j.clgc.2016.10.010 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ve většině studií nedosahuje systémová léčba solidních nádorů hranici smysluplného klinického přínosu ESMO-MCBS

Pouze méně než 1/3 randomizovaných kontrolovaných studií věnovaných karcinomu prsu, nemalobuněčnému karcinomu plic (NSCLC), kolorektálnímu karcinomu (CRC) a karcinomu slinivky břišní publikovaných v letech 2011–2015 se statisticky významnými výsledky dosahuje hranice stanovené ESMO pro smysluplný klinický přínos dle škály Magnitude of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS).

Léčba pokročilého karcinomu prsu kombinací palbociklibu a letrozolu

Metodika a výsledky studie fáze III PALOMA-2, popisující efekt kombinace palbociklibu a letrozolu při léčbě pokročilého HR-pozitivního a HER2-negativního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen, byly na konci roku 2016 publikovány v New England Journal of Medicine.

Neutropenie má minimální vliv na klinický přínos léčby palbociklibem

Mezinárodní tým publikoval výsledky analýzy podskupin klinické studie PALOMA-1/TRIO-18. Její autoři se zaměřili na zhodnocení účinnosti a bezpečnosti palbociklibu u karcinomu prsu v závislosti na věku, histologii nádoru, místě výskytu metastáz a předchozí terapii. Dále charakterizovali nejběžnější a nejvýznamnější nežádoucí účinek léčiva – neutropenii.Všechny novinky