Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Potenciální efekt palbociclibu v terapii karcinomu prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 6.10.2014

Potenciální efekt palbociclibu v terapii karcinomu prsu

Další cestou, jak zlepšit terapii pacientek s metastatickým karcinomem prsu, je přidat k aktuálně používané léčbě nové cílené léky. Jedněmi z těchto léků by mohly být látky, které cílí na buněčný cyklus. Slibným lékem je palbociclib, potentní a selektivní inhibitor CDK4 a CDK6 kináz.

Výzkum jasně ukázal, že v nádorové patogenezi hrají změny buněčného cyklu významnou roli, navíc se procesy regulace buněčného cyklu podílí také na vývoji rezistence k terapii. Regulace buněčného cyklu má přímý vliv na buněčnou proliferaci a růst či na dělení DNA. Buněčný cyklus je koordinovaný mimo jiné cyklindependentními kinázami (CDK). Jedná se o serin-threoninové proteinkinázy vytvářející s cyklinem aktivní CDK-cyklinheterodimerové komplexy, které pak mají velmi důležitou roli v regulaci buněčného cyklu.

Jelikož je regulace buněčného cyklu u karcinomu prsu často narušena, nabízí se inhibitory CDK jako logická volba další cílené léčby.

Palbociclib je velmi potentní lék, navíc vysoce selektivní pro CDK4/6 s minimálním efektem na aktivitu řady jiných proteinkináz. Pro jeho efektivitu je nezbytná funkční RB-bílkovina (retinoblastomový protein). U RB-deficitních buněk nebyl pozorován žádný efekt.

in vitro studiích byla prokázána významná protinádorová aktivita u xenografů karcinomu prsu. Další studie ukázaly, že existuje spojitost mezi podtypem karcinomu prsu a jeho citlivostí k palbociclibu, jako nejcitlivější se ukázal být luminální podtyp, zatímco basal-like podtyp byl rezistentní. Tato látka selektivně působí na modelech tamoxifenrezistentních karcinomů prsu, a u těchto linií má dokonce efekt i v monoterapii a umožňuje tzv. resenzitizaci k tamoxifenu. U nádorů, které získaly rezistenci k endokrinní terapii, by CDK4/6 inhibice mohla představovat důležitou terapeutickou strategii.

Klinické studie fáze I ukázaly, že palbociclib je dobře tolerovaný, přičemž nejvýznamnější toxicitu představovala neutropenie. Studie fáze II s palbociclibem v monoterapii dala signál o účinnosti látky u karcinomu prsu, nicméně významné zlepšení přežití bez progrese bylo zaznamenáno při kombinované terapii s letrozolem.

Autoři přehledového článku týkajícího se možností využití palbociclibu v terapii karcinomu prsu uzavírají, že kombinace palbociclibu s hormonální terapií je velmi slibnou léčbou u ER-pozitivních karcinomů prsu.

(eza)

Zdroj: Cadoo K. A., Gucalp A., Traina T. A. Palbociclib: an evidence-based review of its potential in the treatment of breast cancer. Breast Cancer (Dove Med Press). 2014; 6: 123–133

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 19x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sunitinib je aktivní látkou v terapii progredujících meningeomů

Efektivní terapie meningiomů progredujících navzdory operativnímu řešení a ozáření je v tuto chvíli neznámá. Jedním z uvažovaných léků v této indikaci je tyrozin-kinázový inhibitor sunitinib, který je schopen ovlivnit receptor pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR) a receptor pro růstový faktor odvozený od destiček, které jsou oba bohatě přítomné právě u meningeomů.

Neoadjuvantní podání sunitinibu u světlobuněčného renálního karcinomu

Sunitinib je lék, u kterého bylo prokázáno zlepšení přežití pacientů s metastatickým renálním karcinomem (RCC). V předkládané kazuistice z Itálie vedlo podávání sunitinibu neoadjuvantně ke zmenšení renální léze, umožňujícímu šetrnější operační řešení, a posléze také k dosažení remise onemocnění.

Praktické rady týkající se léčby axitinibem u pokročilého karcinomu ledviny

Axitinib je nové léčivo schválené v roce 2012 americkým úřadem Food and Drug Administration jako léčba druhé linie u pokročilého karcinomu ledviny. Tak jako u každého nového léku objevily se i po jeho zavedení do praxe dotazy. Na nejčastější z nich odpovídá souhrnný článek publikovaný v červenci 2014.Všechny novinky