Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Polymorfismus v genu pro cyklin D1 ovlivňuje klinický efekt adjuvantní léčby 5-FU u karcinomu tlustého střeva

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 6.6.2013

Polymorfismus v genu pro cyklin D1 ovlivňuje klinický efekt adjuvantní léčby 5-FU u karcinomu tlustého střeva

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění, přičemž Česká republika patří k zemím s nejvyšší incidencí tohoto onemocnění v Evropě. I proto je značná pozornost věnována výzkumu potenciálních prediktivních a prognostických markerů, které by umožnily lepší individualizaci terapeutických postupů u pacientů s kolorektálním karcinomem. V nedávné době se objevilo několik studií naznačujících, že by polymorfismy v genech kódujících regulační proteiny buněčného cyklu mohly být využity právě pro prognostická a případně i prediktivní farmakogenetická stanovení.

Autoři testovali vliv polymorfismu rs9344 G>A v genu kódujícím cyklin D1 (CCND1) u pacientů s karcinomem tlustého střeva (stadium II/III). A výsledky následně ověřili na nezávislé kohortě. V první skupině bylo zahrnuto 264, ve validační pak 234 osob. Pacienti léčení 5-fluorouracilem (5-FU), kteří byli homozygotní pro alelu A studovaného polymorfismu rs9344 (tedy měli genotyp A/A), vykázali statisticky významně kratší čas do rekurence nádoru (time-to-tumor recurrence – TTR) v univariantní i multivariantní analýze (poměr rizik [HR] 2,47; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,16–5,29; P = 0,019). Autoři naproti tomu neshledali žádnou asociaci mezi genotypem v polymorfismu CCND1 rs9344 G>A a zkráceným TTR u pacientů, kteří prodělali jen chirurgickou léčbu. I po analýze validační kohorty zůstala alela A jednonukleotidového polymorfismu rs9344 asociována s kratším TTR v univariantní i multivariantní analýze (HR 1,94; 95% CI 1,05–3,58; P = 0,035).

Autoři na základě získaných dat navrhují testovanou genetickou variantu (CCND1 rs9344 G>A) coby potenciální prediktivní a prognostický marker pro pacienty s kolorektálním karcinomem ve stadiích II–III, nicméně upozorňují na nutnost konfirmace jejich nadějných výsledků v prospektivních studiích.

(onse)

Zdroj: Absenger G., Benhaim L., Szkandera J., et al. The cyclin D1 (CCND1) rs9344 G>A polymorphism predicts clinical outcome in colon cancer patients treated with adjuvant 5-FU-based chemotherapy. Pharmacogenomics J. 2013 Apr 9; doi: 10.1038/tpj.2013.15. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Inhibitory tyrozinkinázy prodloužily celkové přežití u švédské populace pacientů s metastazujícím renálním karcinomem

Švédská retrospektivní studie ukázala zlepšení celkového přežití (OS) pacientů s karcinomem z renálních buněk (RCC) a metastazujícím RCC (mRCC) v období 2006–2008 v porovnání s roky 2000–2005.

Střídmá konzumace alkoholu nezvyšuje riziko úmrtí při malignitě prsu

Přestože je alkohol všeobecně chápán jako jeden z rizikových faktorů pro rozvoj nádorového onemocnění mammy, podle nedávno provedené studie jeho konzumace před a po stanovení diagnózy nemá negativní dopad na vlastní přežití těchto nemocných.

Přidání ganitumabu k endokrinní léčbě pokročilého karcinomu prsu není přínosné

Randomizovaná kontrolovaná studie se 156 pacientkami ukázala, že přidání ganitumabu k exemestanu nebo fulvestrantu při léčbě pokročilého karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů nevede k lepším výsledkům léčby.Všechny novinky