Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Palbociklib jako nová možnost léčby pokročilého karcinomu prsu u premenopauzálních žen

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 10.8.2017

Palbociklib jako nová možnost léčby pokročilého karcinomu prsu u premenopauzálních žen

Navzdory intenzivním léčebným režimům jsou výsledky přežití u žen s karcinomem prsu mladších 40 let horší než u vyšších věkových skupin. Vhodnou možností léčby u premenopauzálních žen by mohla být kombinace palbociklibu s fulvestrantem a goserelinem, což naznačují výsledky klinické studie PALOMA-3, publikované v červnu 2017.

Úvod

Karcinom prsu se objevuje pouze u nízkého procenta mladších žen (1,8 % ve věku 20−34 let, 8,9 % ve věku 35−44 let). U metastatického onemocnění s pozitivitou exprese receptorů pro pohlavní hormony (HR+) a negativitou receptoru lidského epidermálního růstového faktoru typu 2 (HER2) je sekvenční hormonální terapie obecně preferovaným postupem. Ačkoliv je tamoxifen lékem 1. volby pro léčbu HR+ karcinomu prsu u premenopauzálních žen, inhibitory aromatázy spolu s agonisty gonadoliberinu (LHRH) by mohly být efektivnější. Z výsledků předchozích klinických studií programu PALOMA je známo, že použití palbociklibu spolu s různou hormonální terapií prodlužuje dobu přežití bez progrese onemocnění (PFS) u žen s pokročilým karcinomem prsu.

Metodika a průběh studie

Účinnost palbociklibu v kombinaci s fulvestrantem zkoumala studie PALOMA-3. Jednalo se o randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou studii fáze III, do níž byly zahrnuty pacientky starší 18 let s HR+/HER2 pokročilým karcinomem prsu, u kterých onemocnění progredovalo po předchozí endokrinní léčbě.

Celkem bylo do studie zařazeno 521 pacientek, z čehož 108 bylo v premenopauzálním stavu. Nemocné byly randomizovány v poměru 2 : 1, 347 ženám byl podáván palbociklib spolu s fulvestrantem a 174 užívalo placebo a fulvestrant. Palbociklib byl podáván v dávce 125 mg/den p. o. po dobu 3 týdnů s následující týdenní přestávkou. Fulvestrant byl podáván v dávce 500 mg i. m. 1. a 15. den cyklu 1 a dále každých 28 dní. Premenopauzální ženy byly dále léčeny agonistou LHRH s. c. každých 28 dní s tím, že první dávka měla být podána min. 4 týdny před zahájením studiové léčby. Všechny pacientky, kterým byl podáván jiný agonista LHRH než goserelin, byly po zahájení studijní léčby převedeny na goserelin.

Výsledky

Medián PFS u premenopauzálních žen, kterým byl podáván palbociklib (n = 72), dosáhl 9,5 měsíce, v placebové skupině (n = 36) to bylo 5,6 měsíce (poměr rizik [HR] 0,50 95% CI 0,29–0,87; p = 0,013). Výrazné zlepšení bylo zaznamenáno i u postmenopauzálních žen (9,9 vs. 3,9 měsíce; HR 0,45; 95% CI 0,34–0,59; p < 0,0001).

U skupiny žen, které byly léčeny palbociklibem i goserelinem, byly nejčastějšími nežádoucími účinky neutropenie, leukopenie a infekce. Incidence nežádoucích příhod se mezi premenopauzálními a postmenopauzálními pacientkami nelišila. Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací léčiv nepotvrdilo žádné klinicky významné lékové interakce mezi studijní medikací. 

Závěr

Léčba palbociklibem v kombinaci s fulvestrantem a goserelinem byla u premenopauzálních žen s pokročilým karcinomem prsu HR+/HER2 a endokrinní rezistencí účinná a dobře tolerovaná. Tyto poznatky rozšiřují možnosti terapie u premenopauzálních žen s tímto onemocněním.

(mkd)

Zdroj: Loibl S., Turner N. C., Ro J. et al. Palbociclib combined with fulvestrant in premenopausal women with advanced breast cancer and prior progression on endocrine therapy: PALOMA-3 Results. Oncologist 2017 Jun 26, pii: theoncologist.2017-0072, doi: 10.1634/theoncologist.2017-0072 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Význam aktivního sledování jedinců s Liovým-Fraumeniho syndromem

Je možné zlepšit prognózu u pacientů s Liovým-Fraumeniho syndromem? Autoři článku publikovaného v Lancet Oncology ukazují, že při pravidelném intenzivním sledování je možné časně zachytit a léčit řadu nádorů a tím zlepšit dlouhodobé přežívání těchto nemocných.

Dlouhodobé podávání bosutinibu pacientům, u nichž selhaly několikeré strategie léčby CML

Bosutinib prokázal trvající účinek u pacientů po selhání několikeré předchozí terapie inhibitory tyrosinkináz. Jedná se tedy o velmi důležitou léčebnou možnost u pacientů s CML, u nichž předchozí léčba nepřinesla očekávaný benefit.

Celkové přežití pacientů s karcinomem plic léčených inhibitory ALK

Data o celkové době přežití (OS) pacientů s ALK pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) léčených inhibitorem tyrosinkináz krizotinibem dosud nejsou dobře zdokumentována v rámci běžné klinické praxe. Autoři nedávno publikované studie se zaměřili na analýzu velké skupiny neselektovaných francouzských pacientů, kteří užívali krizotinib buď v rámci studií s rozšířeným přístupem, nebo po registraci léčiva.Všechny novinky