Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Palbociclib u pokročilého nádoru prsu s pozitivními hormonálními receptory

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 3.2.2017

Palbociclib u pokročilého nádoru prsu s pozitivními hormonálními receptory

Růst rakoviny prsu s pozitivními hormonálními receptory je závislý na cyklindependentních kinázách 4 a 6 (CDK4 and CDK6), které vedou k přechodu buňky z fáze G1 na fázi S buněčného cyklu. Mezinárodní tým odborníků ve své studii srovnával účinnost palbociclibu (inhibitoru CDK4 a CDK6) a fulvestrantu u pacientek s pokročilým nádorem prsu.

Tato studie fáze 3 zahrnovala 521 pacientek s pokročilým nádorem prsu s pozitivními hormonálními receptory a negativním receptorem lidského epidermálního růstového faktoru 2, u kterých došlo během předchozí endokrinní terapie k relapsu nebo progresi onemocnění. Pacientky byly rozděleny v poměru 2 : 1 k podávání palbociclibu s fulvestrantem nebo fulvestantu s placebem. Premenopauzální nebo perimenopauzální ženy užívaly současně ještě goserelin. Primárním cílem bylo zjistit interval do progrese onemocnění (progression-free survival – PFS), sekundárním cílem pak bylo stanovit celkové přežití (overall survival – OS), objektivní odpověď, klinický přínos a pacientem udávané výsledky léčby a její bezpečnost.

Analýza byla provedena nezávislou komisí poté, co došlo k progresi onemocnění nebo smrti u 195 pacientek. Medián PFS byl 9,2 měsíce (95% CI 7,5 až nemožno hodnotit) ve skupině s palbociclibem–fulvestrantem a 3,8 měsíce (95% CI 3,5–5,5) ve skupině s placebem–fulvestrantem (hazard ratio pro progresi onemocnění nebo smrt bylo 0,42; 95% CI 0,32–0,56; p < 0,001). Nejzávažnějšími nežádoucími účinky byly ve skupině s palbociclibem–fulvestrantem oproti skupině s placebem–fulvestrantem neutropenie (62,0 % vs. 0,6 %), leukopenie (25,2 % vs. 0,6 %), anémie (2,6 % vs. 1,7 %), trombocytopenie (2,3 % vs. 0 %) a slabost (2,0 % vs. 1,2 %). Febrilní neutropenie byla hlášena u 0,6 % pacientek léčených palbociclibem a u 0,6 % pacientek léčených placebem. Procento přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků bylo 2,6 % u palbociclibu a 1,7 % u placeba.

Mezi pacientkami s pokročilým nádorem prsu s pozitivními hormonálními receptory, které zprogredovaly na předchozí hormonální terapii, vedl palbociclib v kombinaci s fulvestrantem k delšímu PFS než fulvestrant samotný.

(epa)

Zdroj: Turner N. C., Ro J., André F., et al. Palbociclib in Hormone-Receptor-Positive Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2015 Jun 1. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ibrance® – nová šance pro pacientky s HR+/HER2– karcinomem prsu

Společnost Pfizer oznámila, že Evropská léková agentura (EMA) schválila dne 9. 11. 2016 registraci léčivého přípravku Ibrance (palbociklib), indikovaného pro léčbu lokálně pokročilého nebo metastatického HR+/HER2– karcinomu prsu.

Axitinib v kombinaci s chemoterapií u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

Axitinib je perorální inhibitor tyrosinkináz receptoru pro vaskulární endotelový růstový faktor. Klinická studie fáze II hodnotila účinek a bezpečnost axitinibu kombinovaného s konvenční chemoterapií ve složení cisplatina/gemcitabin u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic.

Plazmatický fibrinogen jako možný prognostický marker u nemetastatického renálního karcinomu

Autoři článku publikovaného v časopisu Medicine sledovali možný vztah mezi hladinou fibrinogenu před operací a klinicko-patologickými výsledky u nemocných s nemetastatickým renálním karcinomem.Všechny novinky