Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nivolumab v terapii urotelového karcinomu − zacíleno na kontrolní body imunitní reakce

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 10.11.2017

Nivolumab v terapii urotelového karcinomu − zacíleno na kontrolní body imunitní reakce

Prezentované review shrnuje dostupné poznatky o použití nivolumabu − inhibitoru kontrolního bodu (checkpointu) imunitní reakce PD-1 − v terapii metastatického urotelového karcinomu.

Možnosti léčby urotelového karcinomu

Nejčastějším typem urotelového karcinomu je nádor močového měchýře. Ve většině případů jej lze chirurgicky odstranit, ale míra rekurence je poměrně vysoká (až u 40 % pacientů po radikální cystektomii se rozvine metastatické onemocnění). Bez léčby se v takovém případě medián přežití pohybuje jen mezi 3 a 6 měsíci.

Metastatický karcinom močového měchýře je obvykle chemosenzitivní a standardní léčbou je chemoterapie založená na cisplatině. Kombinovaná léčba je účinnější než monoterapie a prodlužuje medián přežití pacientů přibližně na 1 rok. Po selhání 1. linie léčby má onemocnění špatnou prognózu.

Nádorová imunoterapie

Nádorová imunoterapie je důležitou terapeutickou alternativou, neboť nádorové buňky využívají řadu mechanismů, pomocí nichž jsou schopny uniknout imunitní kontrole. Imunoterapie cílí na tzv. kontrolní body (checkpoints), což jsou inhibiční signální dráhy imunitního systému, které modulují fyziologické imunitní reakce ve tkáních.

Nivolumab je humánní monoklonální protilátka, která se váže na receptor programované smrti (PD-1) a blokuje interakci s jeho ligandy (PD-L1 a 2) exprimovanými mimo jiné i v mikroprostředí nádoru. Navázání PD-1 k PD-L vede k inhibici proliferace T buněk a blokádě sekrece cytokinů. Nivolumab tedy zabráněním vazby receptoru na ligandy zesiluje imunitní odpověď T lymfocytů, včetně protinádorové odpovědi.

Účinnost nivolumabu u pacientů s urotelovým karcinomem

V pilotní otevřené nerandomizované studii fáze I/II bylo nivolumabem léčeno 78 pacientů s urotelovým karcinomem. Celková odpověď na léčbu (ORR) dosáhla 24 % a celková doba přežití (OS) činila 9,7 měsíce.

Otevřená nerandomizovaná studie CheckMate 275 hodnotila nivolumab u 265 pacientů s metastatickým urotelovým karcinomem, u nichž selhala chemoterapie v 1. linii léčby. Odpovědi na nivolumab bylo dosaženo v 16,1 % případů u pacientů s žádnou nebo nízkou expresí PD-L1 a u 28,4 % pacientů s relevantní expresí PD-L1 (> 5 %). V této studii činil medián doby bez progrese onemocnění (PFS) 2,0 měsíce a medián OS 8,7 měsíce.

V současné době probíhá randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze III, která porovnává nivolumab s placebem u pacientů s invazivním urotelovým karcinomem po radikální chirurgické resekci.

Bezpečnostní profil

Hlášené nežádoucí příhody spojené s podáním nivolumabu jsou zvladatelné a konzistentní napříč klinickými studiemi. Nejčastější vedlejší účinky zahrnují únavu, nevolnost, pruritus, průjem a ztrátu chuti k jídlu. Byly pozorovány nežádoucí příhody spojené s imunitním systémem, u nichž je zvláště důležitá včasná diagnostika a léčba. Ve většině případů postačí odložení dávky, u závažnějších projevů autoimunitních reakcí se pak doporučuje přechodná léčba kortikosteroidy nebo jinými imunosupresivy.

Závěr

Nivolumab je slibnou možností v léčbě urotelového karcinomu. Pacienti, u nichž není možné podávat cisplatinu, by mohli profitovat z imunoterapie již v 1. linii léčby. Pro objasnění, kteří pacienti budou dobře odpovídat na léčbu inhibitory kontrolních bodů, je však třeba dalších studií, neboť úroveň exprese PD-1/PD-L1 není sama o sobě dostatečným markerem.

(este)

Zdroje:

  1. Hakenberg O. W. Nivolumab for the treatment of bladder cancer. Expert Opin Biol Ther 2017; 17: 1309–1315, doi: 10.1080/14712598.2017.1353076.
  2. SPC Opdivo. Dostupné na: www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003985/WC500189765.pdf
  3. Záznam o klinické studii NCT02632409. Dostupné na: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02632409

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Inotuzumab ozogamicin jako nová strategie léčby rezistentní ALL

Inotuzumab ozogamicin patří k nejnovějším zbraním v léčbě akutní lymfoblastové leukémie (ALL). Prokázal efektivitu a relativní bezpečnost u dospělých pacientů s relabující či rezistentní ALL. Pod názvem Besponsa je již zaregistrován od 29. června 2017 (centrální registrace v celé EU), v České republice by měl být dostupný od konce října 2017.

Inhibitory CDK v léčbě karcinomu prsu a jejich bezpečnostní profil

Inhibitory CDK 4/6 (cyklin-dependentních kináz) – palbociklib, abemaciklib, ribociklib – představují slibnou možnost léčby pacientek s pokročilým karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory (HR+) a negativními receptory pro lidský epidermální růstový faktor (HER2−). V případě tohoto onemocnění je metodou první volby hormonální terapie, nicméně při zjištěné rezistenci jsou právě inhibitory CDK 4/6 další účinnou možností.

Vyšší účinnost krizotinibu oproti chemoterapii u pacientů s ALK-pozitivním karcinomem plic

Bezpečnost a účinnost krizotinibu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic s ALK-pozitivitou hodnotila americká klinická studie, jejíž výsledky přinesl New England Journal of Medicine. Krizotinib prodloužil u pacientů přežití bez progrese onemocnění a zvýšil i jejich kvalitu života v porovnání s chemoterapií.Všechny novinky