Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčebná sekvence sunitinib−axitinib se v terapii renálního karcinomu osvědčila i v podmínkách běžné klinické praxe

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 17.6.2017

Léčebná sekvence sunitinib−axitinib se v terapii renálního karcinomu osvědčila i v podmínkách běžné klinické praxe

Axitinib je inhibitor tyrosinkináz, jehož hlavní účinek spočívá v inhibici neoangiogeneze. Používán je v léčbě metastatického renálního karcinomu (mRCC), a to po selhání terapie sunitinibem či cytokiny. Italští autoři publikovali klinické výsledky pacientů léčených axitinibem ve 2. linii terapie. Axitinib prodloužil celkové přežití pacientů o více než rok a zajímavé jsou také hodnoty celkového přežití pacientů léčených sekvencí sunitinib−axitinib.

Cíle studie

Autoři provedli retrospektivní analýzu klinických dat pacientů s mRCC léčených axitinibem z několika italských center. Primárním cílem analýzy bylo z hlediska účinnosti zhodnocení přežití bez progrese onemocnění (PFS), celkového přežití (OS), míry objektivní odpovědi na léčbu (ORR) a míry udržení onemocnění pod kontrolou (DCR, tj. souhrn pacientů s kompletní remisí, částečnou odpovědí a stabilizací onemocnění) a z hlediska bezpečnosti potom zhodnocení profilu nežádoucích příhod při léčbě axitinibem a sekvencí sunitinib−axitinib.

Výsledky

Celkem byly vyhodnoceny záznamy 62 pacientů, přičemž medián jejich věku činil 62 let a 88,7 % tvořili muži. Tři pacienti (4,8 %) měli z hlediska histologie jiný typ karcinomu než světlobuněčný.  

Medián PFS dosahoval u celé skupiny nemocných 5,83 měsíce (95% CI 3,93–7,73), po stratifikaci pacientů dle Hengova prognostického skóre se potom jednalo o 5,73 měsíce u pacientů se špatnou prognózou, 5,83 měsíce pro střední prognózu a 10,03 měsíce u nemocných s dobrou prognózou. Medián OS od zahájení léčby axitinibem činil 13,3 měsíce (95% CI 8,6–17,9), ORR byla 25 % a DCR 71 % pro celou skupinu pacientů.

Sekvence sunitinib−axitinib

Po stratifikaci pacientů dle délky trvání předchozí terapie sunitinibem byl popsán významný rozdíl v PFS. Pacienti, kteří užívali sunitinib déle než 13,2 měsíce (medián celé skupiny), dosáhli PFS 5,46 měsíce (95% CI 4,04–6,88) oproti 8,9 měsíce (95% CI 4,39–13,40) u pacientů s předchozí terapií probíhající kratší dobu než medián celé skupiny. Vyšší DCR a ORR při předchozí léčbě sunitinibem byly spojeny s významně delším PFS při léčbě axitinibem. Medián OS celé skupiny pacientů od zahájení léčebné sekvence sunitinib−axitinib činil 34,7 měsíce (95% CI 18,4–51,0).

Bezpečnost léčby

Axitinib v dávce 5 mg 2× denně byl dobře tolerován. Nejčastější nežádoucí příhodou byla únava (25,6 %), hypertenze (22,6 %), gastrointestinální obtíže (25,9 %) a hypotyreóza (16,1 %). Léčebná sekvence sunitinib−axitinib byla celkově rovněž dobře tolerována a nedošlo ke zhoršení nežádoucích účinků léčby.

Závěr

Výsledky retrospektivní studie jsou podle autorů ve shodě s dosud publikovanými poznatky a potvrzují, že axitinib představuje bezpečnou a účinnou terapii mRCC 2. linie i v podmínkách běžné klinické praxe.

(jam)

Zdroj: D’Aniello C., Vitale M. G., Farnesi A. et al. Axitinib after sunitinib in metastatic renal cancer: preliminary results from Italian "real-world" SAX study. Front Pharmacol 2016; 7: 331, doi: 10.3389/fphar.2016.00331.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

S diagnostikou nádorů neznámého origa může pomoci epigenetické profilování

Profil metylace genů může s vysokou senzitivitou i specificitou pomoci odhalit původ nádoru neznámého primárního origa, jak ukázala retrospektivní analýza publikovaná v srpnu 2016 v časopisu The Lancet Oncology.

Renální cysty asociované s léčbou krizotinibem

Nová léčiva proti rakovině s sebou mnohdy přináší neobvyklé vedlejší účinky. U pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s přestavbou genu pro kinázu anaplastického lymfomu (ALK) léčených tyrosinkinázovým inhibitorem krizotinibem byla pozorována zvýšená incidence renálních cystických lézí. Nedávno byla publikována australská práce, jejíž autoři hodnotili incidenci a obvyklý vývoj ledvinových cyst asociovaných s krizotinibem.

Pozitivní zkušenost s alternativním režimem podávání sunitinibu u pacientů s renálním karcinomem

Účinnost sunitinibu v 1. linii léčby metastatického renálního karcinomu byla potvrzena řadou klinických studií i realitou klinické praxe. Terapii však může limitovat výskyt nežádoucích účinků, a objevují se tak diskuse o optimalizaci režimu podávání tohoto léčiva. Svou zkušeností přispěli také autoři sdělení publikovaného v časopisu Clinical Genitourinary Cancer v lednu 2017.Všechny novinky