Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčba pokročilého karcinomu prsu kombinací palbociklibu a letrozolu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 1.5.2017

Léčba pokročilého karcinomu prsu kombinací palbociklibu a letrozolu

Metodika a výsledky studie fáze III PALOMA-2, popisující efekt kombinace palbociklibu a letrozolu při léčbě pokročilého HR-pozitivního a HER2-negativního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen, byly na konci roku 2016 publikovány v New England Journal of Medicine.

Úvod

Předchozí klinická studie fáze II ukázala, že kombinace palbociklibu a letrozolu prodlužuje přežití bez progrese více než při použití samotného letrozolu v rámci iniciální terapie postmenopauzálních žen s HR+/HER2 pokročilým karcinomem prsu. Následující studie fáze III měla za cíl ověřit a rozšířit zjištění o účinnosti a bezpečnosti užití kombinace palbociklibu a letrozolu v této indikaci. 

Metodika studie

Ve dvojitě zaslepené studii bylo v poměru 2 : 1 náhodně rozděleno 666 postmenopauzálních žen s HR+/HER2 karcinomem prsu, jež dosud neprodělaly léčbu pokročilého onemocnění. První skupině byla podávána kombinace palbociklibu a letrozolu, druhé skupině letrozol s placebem. Primárně byla hodnocena doba přežití bez progrese, dále byly hodnoceny celková doba přežití, objektivní míra odpovědi na léčbu, klinický přínos, výsledky udávané samotnými pacientkami, farmakokinetické vlastnosti a bezpečnost léčby. 

Výsledky

Medián doby přežití bez progrese u skupiny užívající kombinaci palbociklibu a letrozolu dosahoval 24,8 měsíce ve srovnání s 14,5 měsíce u skupiny užívající letrozol s placebem.

Nejčastějšími nežádoucími účinky 3. a 4. stupně byly neutropenie (u 66,4 % pacientek, kterým byla podávána kombinace palbociklibu a letrozolu, ve srovnání s 1,4 % u pacientek, kterým byl podáván letrozol s placebem), leukopenie (24,8 vs. 0 %), anémie (5,4 vs. 1,8 %) a únava (1,8 vs. 0,5 %). Febrilní neutropenie se vyskytla u 1,8 % pacientek ve skupině léčené kombinací palbociklibu a letrozolu, oproti tomu ve skupině léčených pouze letrozolem se nevyskytla u žádné pacientky.

Nutnost trvalého přerušení léčby v důsledku nežádoucích účinků byla zaznamenána u 43 pacientek (9,7 %) ve skupině palbociklib + letrozol a u 13 pacientek (5,9 %) ve skupině letrozol + placebo. 

Závěr

U pacientek s dříve neléčeným HR+/HER2 pokročilým karcinomem prsu vedlo nasazení kombinace palbociklibu s letrozolem k signifikantně delší době přežití bez známek progrese oproti léčbě samotným letrozolem. Ve skupině léčených uvedenou kombinací byl však častěji zaznamenán očekávaný myelotoxický efekt terapie. 

(gpl) 

Zdroj: Finn R. S., Martin M., Rugo H. S. et al. Palbociclib and letrozole in advanced breast cancer. N Engl J Med 2016; 375 (20): 1925−1936.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Neutropenie má minimální vliv na klinický přínos léčby palbociklibem

Mezinárodní tým publikoval výsledky analýzy podskupin klinické studie PALOMA-1/TRIO-18. Její autoři se zaměřili na zhodnocení účinnosti a bezpečnosti palbociklibu u karcinomu prsu v závislosti na věku, histologii nádoru, místě výskytu metastáz a předchozí terapii. Dále charakterizovali nejběžnější a nejvýznamnější nežádoucí účinek léčiva – neutropenii.

Sunitinib-rechallenge v léčbě metastatického karcinomu ledvin – výsledky studie RESUME

Autoři prezentované studie prokázali, že rezistence k inhibitoru tyrosinkinázy (TKI) sunitinibu může být tranzientní, a lze tedy profitovat z jeho opětovného nasazení po určité době v rámci sekvenční terapie metastatického renálního karcinomu (mRCC).

Přínos eskalace dávek inhibitorů tyrosinkináz pro pacienty s metastatickým karcinomem ledviny po progresi onemocnění

Retrospektivní studie ukázala, že u pacientů s metastatickým renálním karcinomem může vést zvyšování dávek inhibitorů tyrosinkináz (TKIs) po progresi onemocnění ke snížení objemu nádorové masy.Všechny novinky