Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Ibrance® – nová šance pro pacientky s HR+/HER2– karcinomem prsu

Specializace: onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 27.1.2017

Ibrance<sup>®</sup> – nová šance pro pacientky s HR+/HER2– karcinomem prsu

Společnost Pfizer oznámila, že Evropská léková agentura (EMA) schválila dne 9. 11. 2016 registraci léčivého přípravku Ibrance (palbociklib), indikovaného pro léčbu lokálně pokročilého nebo metastatického HR+/HER2– karcinomu prsu.

Indikace

Nové léčivo palbociklib je vysoce selektivní reverzibilní inhibitor cyklin-dependentních kináz 4/6, který účinně tlumí buněčnou proliferaci. Přípravek Ibrance® je určen k léčbě lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu s pozitivitou exprese hormonálních receptorů (HR+) a bez exprese receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (HER2), a to v kombinaci:

  • s inhibitory aromatázy,
  • s fulvestrantem u žen, které předtím užívaly hormonální léčbu.

U pre- nebo perimenopauzálních žen je třeba endokrinní léčbu kombinovat se supresí ovariální funkce agonistou hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (LHRH), eventuálně ablací ovarií. Palbociklib v kombinaci s fulvestrantem byl u pre-/perimenopauzálních žen sledován pouze při současném podání agonisty LHRH.

Prodloužení doby do progrese

Přípravek Ibrance® představuje průlomovou terapii lokálně pokročilého a metastatického karcinomu prsu. V kombinaci s hormonální terapií signifikantně prodlužuje dobu do progrese onemocnění:

  • palbociklib + letrozol vs. placebo + letrozol: 24,8 vs. 14,5 měsíce (n = 666; poměr rizik [HR] 0,576; p < 0,000001);
  • palbociklib + fulvestrant vs. placebo + fulvestrant: 11,2 vs. 4,6 měsíce (n = 521; HR 0,497; p < 0,000001).

Dávkování a nežádoucí účinky

Doporučená dávka palbociklibu činí 125 mg 1× denně po dobu 21 dnů následovaná 7denní přestávkou v léčbě (režim 3/1). Přípravek by měl být užíván s jídlem. Nejčetnějšími nežádoucími účinky (hlášenými u ≥ 20 % nemocných) jsou neutropenie, infekce, leukopenie, únava, nauzea, stomatitida, anémie, alopecie a průjem. Nejčastější (≥ 2 %) závažné nežádoucí účinky palbociklibu jsou hematologické – neutropenie, leukopenie a anémie. Na základě individuální snášenlivosti je možné snížit dávku léčiva na 100 mg nebo 75 mg 1× denně.

Zvláštní upozornění

Přípravek nesmí být podáván při viscerální krizi. U nemocných se závažnou neutropenií (stupeň 3 nebo 4) se doporučuje přerušení podávání léčiva, snížení dávky nebo odložení zahájení léčebných cyklů. Pacientky je třeba sledovat, zda nejeví známky a příznaky infekce, a léčit je vhodným způsobem. Palbociklib by měl být podáván s opatrností u osob se středně těžkou a těžkou poruchou funkce jater a/nebo ledvin. V průběhu léčby je třeba se vyhnout souběžnému podávání silných induktorů a inhibitorů CYP3A. Ženy ve fertilním věku nebo jejich partneři musí během užívání palbociklibu používat vysoce účinnou metodu antikoncepce.

Dostupnost v ČR

V současné době byla společností Pfizer podána žádost o stanovení maximální ceny a úhrady přípravku ze zdravotního pojištění. První dodávka do České republiky je očekávána v průběhu února 2017.

(ask)

Zdroj: Zkrácené SPC Ibrance, Pfizer Oncology.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Axitinib v kombinaci s chemoterapií u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

Axitinib je perorální inhibitor tyrosinkináz receptoru pro vaskulární endotelový růstový faktor. Klinická studie fáze II hodnotila účinek a bezpečnost axitinibu kombinovaného s konvenční chemoterapií ve složení cisplatina/gemcitabin u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic.

Plazmatický fibrinogen jako možný prognostický marker u nemetastatického renálního karcinomu

Autoři článku publikovaného v časopisu Medicine sledovali možný vztah mezi hladinou fibrinogenu před operací a klinicko-patologickými výsledky u nemocných s nemetastatickým renálním karcinomem.

Srovnání nákladové efektivity cílené terapie v onkologii u raných a pokročilých stadií nemoci

Medicína se v dnešní době potýká s problémy danými překotným technologickým pokrokem, se kterým ovšem nedrží krok ekonomická situace ve zdravotnictví. Jsou vyvíjena nová léčiva, nicméně vzhledem k jejich ceně je systém nemůže dopřát všem pacientům; indikovány a hrazeny jsou pouze těm pacientům, kteří z nich budou mít největší užitek. Jak je ale vybrat?Všechny novinky