Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Hypertenze spojená s léčbou sunitinibem u metastatického karcinomu ledviny

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 7.7.2014

Hypertenze spojená s léčbou sunitinibem u metastatického karcinomu ledviny

Hypertenze je velmi často spojená s podáváním inhibitorů angiogeneze. Tyto inhibitory jsou cílené na signální cesty spojené s vaskulárním endoteliálním růstovým faktorem (VEGF). Nedávno byl publikován článek, ve kterém vědci hodnotili spojení mezi hypertenzí indukovanou sunitinibem a protinádorovým efektem sunitinibu u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny (mRCC).

Studie byla retrospektivní a pracovala se sesbíranými daty ze čtyř různých studií se sunitinibem u pacientů s mRCC. Tato data hodnotila účinnost (n = 544) a bezpečnost (n = 4 917) sunitinibu podávaného v dávce 50 mg denně ve schématu 4 týdny léčby a 2 týdny pauzy. Krevní tlak (TK) byl měřen ve dni 1 a dni 28 každého šestitýdenního cyklu. Kalkulovány byly křivky přežití bez progrese (PFS) a celkového přežití (OS), dále míra rizika (HR) pomocí Coxova modelu pro data s časovými závislostmi. Byly srovnávány výsledky léčby mezi pacienty s hypertenzí (systolický TK ≥ 140 mmHg nebo diastolický TK ≥ 90 mmHg) a bez hypertenze a dále i výskyt nežádoucích příhod.

Výsledky ukázaly, že pacienti s mRCC a sunitinibem indukovanou hypertenzí (hodnoceno dle maximálního systolického TK) měli lepší výsledky než pacienti bez hypertenze – a to dle objektivní míry odpovědi na terapii (54,8 % oproti 8,7 %), mediánu PFS (12,5 měsíce oproti 2,5 měsíce) a OS (30,9 měsíce oproti 10,7 měsíce), ve všech případech platilo p < 0,001). Obdobné výsledky byly nalezeny i při analýze hypertenze definované dle maximálního diastolického TK. V Coxově modelu, ve kterém hypertenze sloužila jako časově závislá proměnná, byla přítomnost hypertenze indukované sunitinibem spojená s lepšími výsledky PFS i OS (hypertenze definovaná dle systolického TK) a OS při definici hypertenze dle maxima diastolického TK.

Byl pozorován jistý malý výskyt kardiovaskulárních, cerebrovaskulárních, očních a renálních nežádoucích příhod. Nicméně míra výskytu těchto příhod byla obdobná u pacientů s či bez hypertenze (dle systolického TK), lišila se o něco významněji u renálních nežádoucích příhod (5 % oproti 3 %).

Tato studie ukázala, že u pacientů s mRCC je přítomnost hypertenze indukované podáváním sunitinibu spojená s lepšími klinickými výsledky, přičemž hypertenze neměla signifikantní vliv na výskyt sledovaných nežádoucích příhod. Přítomnost hypertenze v průběhu léčby by tak mohla sloužit jako klinický biomarker účinnosti sunitinibu v terapii tohoto nádorového onemocnění.

(eza)

Zdroj: Rini B. I., et al. Hypertension as a Biomarker of Efficacy in Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma Treated with Sunitinib. J Natl Cancer Inst. 2011; 103 (9): 763–773.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výroční konference Americké společnosti klinické onkologie – ASCO Annual Meeting 2014

Na přelomu května a června 2014 se v americkém Chicagu konala výroční konference Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology – ASCO). Konference již tradičně přinesla novinky ze světa léčby nádorů.

Adjuvantní terapie exemestanem s ovariální supresí u premenopauzálních žen s karcinomem prsu

Adjuvantní terapie inhibitorem aromatázy zlepšuje ve srovnání s tamoxifenem výsledky léčby u postmenopauzálních žen s hormonálně senzitivním karcinomem prsu. Nakolik toto tvrzení platí i u premenopauzálních žen, se pokusili odpovědět autoři práce publikované v New England Journal of Medicine.

Exemestan blokuje růst mezoteliomu přes snížení exprese cAMP, pCREB a CD44

Nedávné důkazy naznačují, že aromatázy mohou být zapojeny do patogeneze maligního mezoteliomu. Přítomnost aromatázy (CYP19A1) se prokázala v částech tumorózního tkaniva u pacientů s maligním pleurálním mezoteliomem (MPM) a v buňkách MPM. CYP19A1 byl ve většině vzorků MPM exprimován jako cytoplazmatický protein a cytoplazmatická exprese CYP19A1 významně koreluje se špatnou prognózou. Tato pozorování naznačují, že CYP19A1 hraje roli v progresi nádoru MPM. Předkládaná studie prokazuje efekt exemestanu, tedy inhibitoru aromatázy, v léčbě mezoteliomu.Všechny novinky