Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Farmakokinetika axitinibu u různých typů solidních tumorů

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 25.4.2015

Farmakokinetika axitinibu u různých typů solidních tumorů

Podle výsledků studie je farmakokinetika axitinibu u různých typů solidních tumorů podobná. Pro její popis je tak vhodný farmakokinetický model vyvinutý pro metastatický karcinom z renálních buněk.

Axitinib, potentní selektivní inhibitor receptorů vaskulárního endoteliálního růstového faktoru, vykazuje v klinických studiích II. i III. fáze antitumorózní aktivitu proti různým typům solidních nádorů. Předkládaná práce hodnotila jeho farmakokinetiku u pacientů s různými typy těchto tumorů.

Studie celkem zahrnula 110 pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem, rakovinou štítné žlázy nebo melanomem ze tří studií II. fáze a 127 zdravých dobrovolníků. V práci bylo použito nelineární modelování se smíšenými efekty. Pro porovnání farmakokinetiky axitinibu u různých typů tumorů byly využity boxploty maximální plazmatické koncentrace (C max) a plochy pod křivkou (AUC) z dat populace s tumorem, které byly porovnávány s C max a AUC finálního populačního farmakokinetického modelu vyvinutého pro metastatický karcinom z renálních buněk.

Dispozice axitinibu založená na datech od 237 subjektů byla nejlépe charakterizována při použití dvoukompartmentového modelu s absorpcí prvního řádu a časovou prodlevou. Populační odhady systémové clearance, centrálního distribučního objemu, rychlostní konstanty absorpce, absolutní biologické dostupnosti a časové prodlevy byly 20,1 l/h; 56,2 l; 1,26/h(−1); 0,663 a 0,448 h. Statisticky významné proměnné zahrnovaly pohlaví v případě clearance a tělesnou hmotnost pro centrální distribuční objem. Přesto však nebyly predikované změny v důsledku pohlaví a tělesné hmotnosti statisticky významné.

Finální analýza ukázala, že farmakokinetický model pro metastatický karcinom z renálních buněk je vhodný pro úspěšný popis farmakokinetiky axitinibu u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem, rakovinou štítné žlázy i melanomem. Farmakokinetika axitinibu se zdá být podobná u různých typů solidních tumorů.

(the)

Zdroj: Tortorici M. A., Cohen E. E., Pithavala Y. K. et al. Pharmacokinetics of single-agent axitinib across multiple solid tumor types. Cancer Chemother Pharmacol 2014; 74 (6): 1279–89.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Použití sunitinibu v terapii pokročilého gastrointestinálního stromálního tumoru

Nejčastěji používanou léčbou první linie u gastrointestinálních stromálních tumorů (GIST) je tyrozinkinázový inhibitor imatinib. Studie prezentovaná v prestižním časopise Cancer hodnotí použití sunitinibu u pacientů s GIST, kteří na podávání imatinibu neodpověděli či jeho podávání netolerovali.

Crizotinib má již data k použití i v první linii

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) je příkladem onemocnění, v jehož léčbě byly ještě donedávna naprosto omezené možnosti. Nyní se na trhu objevuje celá řada látek cílené terapie. S tím se postupně zlepšuje i dosud zoufalá prognóza pacientů. Podmínkou vývoje je diverzifikace nemoci podle molekulárněpatologických znaků. Jednou ze drah, které je možné cíleně zasáhnout, je signální kaskáda ALK (anaplastic lymphoma kinase), kterou přímo ovlivňuje moderní lék crizotinib. 

Bosutinib v terapii nově diagnostikované chronické fáze CML

Bosutinib je duální inhibitor SRC/ABL1 tyrozinkinázy. Je indikován v léčbě rezistentní/intolerantní chronické myeloidní leukémie (CML). Studie BELA (Bosutinib Efficacy and Safety in Newly Diagnosed CML) byla zaměřena na podávání bosutinibu nemocným s nově diagnostikovou CML v chronické fázi.Všechny novinky