Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Exemestan v primární prevenci karcinomu prsu u postmenopauzálních žen – randomizovaná, placebem kontrolovaná klinická studie

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 5.9.2011

Exemestan v primární prevenci karcinomu prsu u postmenopauzálních žen – randomizovaná, placebem kontrolovaná klinická studie

Omezená účinnost a závažná toxicita mají za následek limitované využití tamoxifenu nebo raloxifenu v prevenci rakoviny prsu. Inhibitory aromatázy ale dle některých studií chrání před kontralaterálním karcinomem prsu více než právě tamoxifen a mají zároveň méně závažných nežádoucích účinků. Následující text popisuje první ze studií na téma využití inhibitorů aromatázy v primární prevenci.

Jednalo se o randomizovanou studii, jejímž cílem bylo zaznamenat 65% pokles roční incidence invazivního karcinomu prsu při léčbě exemestanem vs. placebem. Postmenopauzální ženy zařazené do studie měly alespoň jeden z následujících rizikových faktorů:

  • Gail skóre > 1,66 %,
  • předcházející ADH, ALH, LCIS nebo DCIS s mastektomií,
  • věk nad 60 let.

Ve studii bylo randomizováno celkem 4 560 žen, průměrný věk byl 62,5 roku (37–90), Gail skóre 2,3 % (0,6–21), BMI 28,0 kg/m2 (15,9–65,4). Rizikové faktory zahrnovaly věk > 60 let (49 %), Gail skóre > 1,66 (40 %) a předcházející ADH, ALH, LCIS or DCIS s mastektomií (11 %). V průměrném sledovaném období 35 měsíců bylo zastiženo 11 invazivních karcinomů prsu při léčbě exemestanem (E) a 32 karcinomů na léčbě placebem (P) s roční incidencí 0,19 % vs. 0,55 %. Z toho poměr duktálních karcinomů byl 10E/27P a lobulárních 1E/5P. Většina tumorů byla ER pozitivních (7E/27P).

Podíl roční incidence invazivního karcinomu prsu nebo DCIS (duktální karcinom in situ) byla 0,35 % pro exemestan a 0,77 % pro placebo. Klinické zlomeniny, osteoporóza, hypercholesterolémie nebo kardiovaskulární příhody byly v obou skupinách totožné.

Exemestan tedy signifikantně redukuje invazivní i preinvazivní karcinomy prsu u postmenopauzálních žen ve zvýšeném riziku rakoviny prsu, a to bez závažné toxicity. Exemestan proto může být využíván jako nová možnost primární prevence karcinomu prsu.

(pes)

Zdroj: Goss P. E. et al. Exemestane for primary prevention of breast cancer in postmenopausal women: NCIC CTG MAP. 3—A randomized, placebo-controlled clinical trial. Prezentováno na ASCO Annual Meeting, Chicago, USA, dne 3.–7. června 2011.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Souhrnná analýza účinnosti a bezpečnosti sunitinibu u starších pacientů s metastazujícím renálním buněčným karcinomem

Sunitinib je mezinárodně schválen pro léčbu metastazujícího renálního buněčného karcinomu (mRCC) s prokázanou aktivitou a tolerabilitou v první i druhé linii léčby. V tomto textu je popsána retrospektivní analýza účinnosti a bezpečnosti sunitinibu u pacientů s mRCC z šesti klinických studií.

Autologní transplantace kmenových buněk krvetvorby u starších nemocných s lymfomem z plášťových buněk

Lymfom z plášťových buněk (mantle cell lymphoma, MCL) patří ke vzácnějším nonhodgkinským lymfomům z B-buněk. Postihuje především nemocné staršího věku a jeho prognóza je poměrně nepříznivá.

Axitinib vs. sorafenib jako léčba druhé linie u metastazujícího renálního buněčného karcinomu – výsledky fáze III studie AXIS

Axitinib je perorální, účinný a selektivní inhibitor VEGF receptorů 1, 2 a 3.  Následující fáze III randomizované open-label studie srovnává účinnost a bezpečnost axitinibu versus sorafenibu jako terapie druhé linie u metastazujícího renálního buněčného karcinomu (mRCC).Všechny novinky