Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Celkové přežití pacientů s karcinomem plic léčených inhibitory ALK

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 19.6.2017

Celkové přežití pacientů s karcinomem plic léčených inhibitory ALK

Data o celkové době přežití (OS) pacientů s ALK pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) léčených inhibitorem tyrosinkináz krizotinibem dosud nejsou dobře zdokumentována v rámci běžné klinické praxe. Autoři nedávno publikované studie se zaměřili na analýzu velké skupiny neselektovaných francouzských pacientů, kteří užívali krizotinib buď v rámci studií s rozšířeným přístupem, nebo po registraci léčiva.

Sledovaná populace pacientů a metodika analýzy

Do analýzy bylo zahrnuto celkem 318 pacientů s ALK pozitivním NSCLC, z nichž 50,6 % tvořili muži (medián věku 58,3 roku) a 55,8 % nikdy nekouřilo. 84,3 % nemocných mělo metastatické onemocnění již v době diagnózy. 5 % pacientů užívalo krizotinib v 1. linii, 54,1 % ve 2. linii a 22,3 % ve 3. a dalších liniích léčby. Při použití ve 2. a dalších liniích byli pacienti obvykle předléčeni chemoterapií založenou na platinových derivátech a pemetrexedu.

Autoři sbírali klinická data a data o přežití pacientů, informace o progresi onemocnění podle RECIST kritérií a informace o účinnosti systémové léčby po progresi onemocnění. Byla provedena multivariační analýza dat o celkovém přežití od zahájení terapie krizotinibem a o progresi onemocnění během této léčby.

Výsledky

Do doby analýzy zemřelo 65,7 % pacientů zahrnutých do studie. Celková doba přežití od zahájení terapie krizotinibem činila 16,6 měsíce a linie léčby na ni neměla vliv. 284 pacientů na terapii progredovalo, 21 pacientů během ní zemřelo. Do následné analýzy léčby po progresi proto bylo zahrnuto 263 pacientů, z nichž 39,9 % dále dostávalo nejlepší podpůrnou léčbu, 31,9 % bylo léčeno inhibitory kinázy anaplastického lymfomu (ALKi) nové generace (ceritinib, alektinib, lorlatinib) a 28,1 % dostávalo jiná léčiva.

Následná léčba pomocí ALKi nové generace korelovala v multivariační analýze s lepšími výsledky pro dobu přežití. Pacienti léčení ALKi nové generace měli medián doby přežití od progrese onemocnění 25 měsíců (95% CI 18,6 − nebyl dosažen) a medián OS od diagnózy metastatického onemocnění 89,6 měsíce (95% CI 53,5 − nebyl dosažen). Pro srovnání s parametry vypočítanými pro celý soubor analyzovaných pacientů lze nahlédnout do tabulky níže.

Celý soubor pacientů s progresí NSCLC

Medián (95% CI)

Doba sledování (měsíce)

44,4 (40,6−47,5)

OS od diagnózy metastatického onemocnění (měsíce)

30,9 (26,7−34,5)

OS od 1. dávky krizotinibu (měsíce)

16,6 (12,2−19,6)

Doba do progrese onemocnění (PFS, měsíce)

6,8 (5,6−8,3)

OS od progrese onemocnění (měsíce)

6,5 (5,3−9,8)

Závěr 

Neselektovaní pacienti s ALK pozitivním NSCLC dosahují při terapii krizotinibem dobrých výsledků v celkové době přežití. Použití inhibitorů ALK nové generace může zlepšit dobu přežití po progresi onemocnění během léčby krizotinibem.

(este)

Zdroj: Duruisseaux M., Besse B., Cadranel J. et al. Overall survival with crizotinib and next-generation ALK inhibitors in ALK-positive non-small-cell lung cancer (IFCT-1302 CLINALK): a French nationwide cohort retrospective study. Oncotarget 2017; 8: 21903–21917, doi: 10.18632/oncotarget.15746.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčebná sekvence sunitinib−axitinib se v terapii renálního karcinomu osvědčila i v podmínkách běžné klinické praxe

Axitinib je inhibitor tyrosinkináz, jehož hlavní účinek spočívá v inhibici neoangiogeneze. Používán je v léčbě metastatického renálního karcinomu (mRCC), a to po selhání terapie sunitinibem či cytokiny. Italští autoři publikovali klinické výsledky pacientů léčených axitinibem ve 2. linii terapie. Axitinib prodloužil celkové přežití pacientů o více než rok a zajímavé jsou také hodnoty celkového přežití pacientů léčených sekvencí sunitinib−axitinib.

S diagnostikou nádorů neznámého origa může pomoci epigenetické profilování

Profil metylace genů může s vysokou senzitivitou i specificitou pomoci odhalit původ nádoru neznámého primárního origa, jak ukázala retrospektivní analýza publikovaná v srpnu 2016 v časopisu The Lancet Oncology.

Renální cysty asociované s léčbou krizotinibem

Nová léčiva proti rakovině s sebou mnohdy přináší neobvyklé vedlejší účinky. U pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s přestavbou genu pro kinázu anaplastického lymfomu (ALK) léčených tyrosinkinázovým inhibitorem krizotinibem byla pozorována zvýšená incidence renálních cystických lézí. Nedávno byla publikována australská práce, jejíž autoři hodnotili incidenci a obvyklý vývoj ledvinových cyst asociovaných s krizotinibem.Všechny novinky