Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Bosutinib ve srovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází akutní myeloidní leukemie

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 16.10.2011

Bosutinib ve srovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází akutní myeloidní leukemie

Bosutinib (BOS) je perorální duální inhibitor SRC/ABL tyrozinkinázy (TKI), řazen jako TKI 3. generace. Tyto jsou využívány v léčbě chronické myeloidní leukemie (CML).

Na výročním zasedání ASCO (American Society of Clinical Oncology) v Chicagu v červnu 2011 byly prezentovány výsledky 18měsíčního hodnocení mezinárodní studie BELA (fáze 3) srovnávající BOS s IMA (imatinibem) u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází CML (CP CML).

Ve studii bylo randomizováno celkem 502 pacientů s CP CML buď k léčbě BOS v dávce 500 mg/den (n = 250) nebo IMA v dávce 400 mg/den (n = 252). Medián délky podávané léčby byl 16,6 měsíce pro BOS (v době hodnocení stále léčeno 69 % pacientů) a 16,8 měsíce pro IMA (léčeno 78 % pacientů). Kumulativní kompletní cytogenetické odpovědi (CCyR) v 1. roce bylo dosaženo u 79 % pacientů léčených BOS a 75% IMA. Stupeň dosažení velké molekulární odpovědi (MMR) byl vyšší u BOS ve srovnání s IMA (39 % vs 26 %; p = 0,002), stejně jako kumulativní MMR v 1. roce (47 % vs 32 %; p <0,001). Také čas do dosažení CCyR a MMR byl kratší u bosutinibu (p <0,001). Přechod do akcelerované/blastické fáze se objevil u 4 (2 %) pacientů léčených BOS a u 10 (4 %) pacientů léčených IMA.

Z častých nežádoucích účinků (tj. u více než 20 % pacientů) objevujících se při léčbě BOS, respektive IMA, byly pozorovány průjem (68 %, 22 %), zvracení (31 %, 14 %), nauzea (31 %, 35 %) vyrážka (21 %, 16 %), křeče svalů (4 %, 20 %). U 3 % pacientů léčených BOS byly zachyceny výpotky pleury. Stupeň III a IV (u ≥2 % pacientů) nežádoucích účinků při podávání BOS byl zaznamenán u průjmu (10 %), zvracení (3 %), zánětu plic (3 %) a dušnosti (2 %). Laboratorní abnormity III. a IV. stupně (u ≥10 % pacientů) byly pozorovány u BOS i IMA – zejména trombocytopenie, neutropenie, elevace transamináz a hypofosfatemie. Celkem 22 % pacientů léčených BOS přerušilo léčbu z důvodu nežádoucí příhody, u pacientů léčených IMA pak 6 %. Žádné z přerušení nebylo z důvodů průjmů. Ve skupině léčené BOS zemřeli 4 pacienti (1,6 %), ve skupině s IMA 12 (4,8 %). Jednaosmdesát procent úmrtí bylo z důvodu progrese onemocnění.

Autoři studie potvrzují účinnost a bezpečnost léčby tak, jak bylo dosud publikováno. Bosutinib prokázal statisticky významně vyšší stupeň dosažení MMR v 1. roce, stejně jako rychlejší dobu k dosažení CCyR a MMR a také nižší stupeň přechodu do vyšších stadií onemocnění. Bosutinib měl akceptovatelnou toxicitu a může tedy nabídnout novou terapeutickou možnost pro pacienty s nově diagnostikovanou CP CML.

(eza)

Zdroj: Gambacorti-Passerini C, et al. Bosutinib (BOS) versus imatinib (IM) in patients (pts) with chronic phase chronic myeloid leukemia (CP CML) in the BELA trial: 18-month follow-up. Prezentováno na 2011 ASCO Annual Meeting v Chicagu (USA) ve dnech 3.-7. června 2011; publikováno v J Clin Oncol 2011;29 Suppl:abstr 6509.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výsledky studie AXIS: axitinib versus sorafenib u metastazujícího renálního karcinomu

Na letošním kongresu Americké společnosti klinické onkologie (ACSO), který proběhl 3.–7. června 2011 v Chicagu, byla prezentována studie amerických autorů, která porovnávala axitinib a sorafenib jako terapii druhé volby u metastazujícího renálního karcinomu (mRCC).

Vliv crizotinibu na přežívání pacientů s pokročilým ALK pozitivním NSCLC ve srovnání s retrospektivními kontrolními osobami

Kináza anaplastického lymfomu (ALK) představuje jeden z nejnovějších cílů mezi tyrozinkinázami u plicního karcinomu. V klíčové fázi I probíhající studie prokázal inhibitor ALK tyrozinkinázy crizotinib zřetelnou antitumorózní aktivitu u pacientů s pokročilým ALK pozitivním nemalobuněčným karcinomem (NSCLC).

Přežívání bez známek progrese z fáze I studie s crizotinibem u pacientů s ALK pozitivním nemalobuněčným bronchogenním karcinomem (NSCLC)

Fúzní gen pro kinázu anaplastického lymfomu (ALK) je klíčovým onkogenním motorem ve skupině pacientů s NSCLC. Crizotinib je účinný, selektivní, ATP kompetitivní, nízkomolekulární inhibitor ALK.Všechny novinky