Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Bosutinib v terapii nově diagnostikované chronické fáze CML

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 23.2.2015

Bosutinib v terapii nově diagnostikované chronické fáze CML

Bosutinib je duální inhibitor SRC/ABL1 tyrozinkinázy. Je indikován v léčbě rezistentní/intolerantní chronické myeloidní leukémie (CML). Studie BELA (Bosutinib Efficacy and Safety in Newly Diagnosed CML) byla zaměřena na podávání bosutinibu nemocným s nově diagnostikovou CML v chronické fázi.

Hodnocena byla účinnost a bezpečnost bosutinibu podávaného v dávce 500 mg/den u 250 pacientů oproti standardní léčbě imatinibem v dávce 400 mg/den u 252 pacientů. Hodnocení odpovědi bylo provedeno po více než 24 měsících od vstupu nemocných do studie.

Dosažení kumulativní kompletní cytogenetické odpovědi (CCyR) po 24 měsících léčby bylo pro oba léky podobné (79 % u bosutinibu oproti 80 % u imatinibu), kumulativní velká molekulární odpověď (MMR) byla dosažena v 59 % u nemocných léčených bosutinibem a 49 % nemocných s imatinibem. Odpověď byla dlouhodobá pro bosutinib i imatinib – 151/197 a 172/204 nemocných setrvalo na stejné terapii. Primární analýza po 12 měsících terapie ukázala, že ve skupině s bosutinibem se neobjevila žádná akcelerace či zvrat do blastické fáze, zatímco u nemocných léčených imatinibem se tato transformace objevila ve čtyřech případech. Časná odpověď (dosažení BCR-ABL1/ABL1 ≤ 10 % po třech měsících léčby) byla jasně spojena s lepší mírou dosažení CCyR a MMR po 12 a 24 měsících – toto platilo pro obě ramena studie.

Pokud šlo o bezpečnost terapie, mezi nejčastější nežádoucí události patřily gastrointestinální obtíže a elevace jaterních testů. U nemocných s bosutinibem se méně často vyskytovaly neutropenie, muskuloskeletální obtíže či otoky. Přerušení léčby bylo častější u bosutinibu (4 % oproti 1 %), nejčastěji v prvních měsících léčby.

Analýza účinnosti a bezpečnosti podávání bosutinibu u nově diagnostikované chronické fáze CML provedená po 24 měsících ukázala, že bosutinib má dobrou účinnost a že možné nežádoucí události spojené s jeho podáváním jsou ve většině případů dobře zvládnutelné.

(eza)

Zdroj: Brümmendorf T. H., et al. Bosutinib versus imatinib in newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukaemia: results from the 24-month follow-up of the BELA trial. Br J Haematol 2015 Jan; 168 (1): 69–81. doi: 10.1111/bjh.13108

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

U zdravých dobrovolníků nebyl prokázán vliv axitinibu na QTc interval ani při vysokých dávkách

Axitinib je potentní selektivní inhibitor receptorů pro vaskulární endoteliální růstový faktor, který je schválen k léčbě druhé linie u pokročilého renálního karcinomu (RCC). Preklinické studie sice neprokázaly potenciál k poruchám srdeční depolarizace indukované axitinibem, nicméně autoři předkládané studie se rozhodli vztah axitinibu k prodloužení korigovaného QT (QTc) intervalu podrobněji prozkoumat.

Axitinib – efektivita u metastatického karcinomu ledviny rezistentního k léčbě cytokiny

V otevřené multicentrické studii 2. fáze byla prokázána značná antitumorová aktivita axitinibu v terapii metastatického karcinomu ledviny refrakternímu k předchozí léčbě cytokiny. Preparát měl i akceptovatelný bezpečnostní profil.

Sunitinib v nižších dávkách v pozměněném dávkovacím schématu u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny – možnost snížení toxicity

Sunitinib je orální inhibitor tyrozinkináz. Používá se jako standardní terapie první volby u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny (mRCC). Nicméně toxicita této léčby může vést k dočasnému přerušení léčby, které pak může mít za následek sníženou účinnost terapie. Japonští autoři se pokusili zjistit, zda modifikace zavedeného schématu může pomoci udržet účinnost léčby a současně redukovat výskyt nežádoucích účinků spojených s podávaným lékem.Všechny novinky