Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Bezpečnostní profil bosutinibu v terapii nově diagnostikované chronické fáze CML

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 20.11.2014

Bezpečnostní profil bosutinibu v terapii nově diagnostikované chronické fáze CML

Sledování pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází chronické myeloidní leukémie léčených imatinibem či bosutinibem ukázala, že bosutinib má i přes širší léčebný záběr tolerovatelný bezpečnostní profil a nežádoucí příhody jsou kontrolovatelné změnou dávek léku či konkomitantní medikací.

Bosutinib je orální inhibitor Src/Abl tyrozinkinázy. V předchozích studiích byla prokázána jeho klinická účinnost a akceptovatelná tolerance v terapii chronické fáze chronické myeloidní leukémie (CP CML). Recentně byla publikována data ze studie BELA, která vypovídají o jeho bezpečnostním profilu. Ve studii byly srovnávány výsledky zaznamenaných nežádoucích příhod (AE), které se vyskytly při terapii dospělých pacientů s nově diagnostikovanou CP CML bosutinibem (v dávce 500 mg/den) či imatinibem (v dávce 400 mg/den). Celkově bylo hodnoceno 250 pacientů léčených bosutinibem, z nichž 248 dostalo jednu a více dávek léku, a 252 pacientů dostávajících imatinib, z nichž 251 dostalo jednu a více dávek léku.

Při terapii bosutinibem byl zaznamenán ve srovnání s imatinibem větší výskyt (všechny stupně AE) gastrointestinálních příhod (průjmu či zvracení), elevace transamináz či teplot, ale nižší výskyt otoků (periorbitálních i periferních), muskuloskeletálních obtíží (křečí, bolestí kostí), elevace fosfokinázy či leukopenie s neutropenií. Rozdíly ve výskytu kardiálních či vaskulárních AE nebyly mezi oběma skupinami signifikantní. Pokud šlo o výskyt průjmů, pak průběh byl velmi typicky tranzientní, objevující se raně po nasazení léku a jeho maximum bylo stupně 1 či 2. Elevace transamináz byla velmi dobře kontrolovatelná změnami dávek léků či podáváním konkomitantní medikace.

Updatovaná analýza studie BELA ukázala, že bosutinib jako inhibitor tyrozinkináz druhé generace, jež může překonávat některé mutace spojené s terapií imatinibem, má u pacientů s nově diagnostikovanou CP CML bezpečnostní profil odlišný od imatinibu, který je ale dobře kontrolovatelný.

(eza)

Zdroj: Gambarcorti-Passerini C., et al. Safety of bosutinib versus imatinib in the phase 3 BELA trial in newly diagnosed chronic phase chronic myeloid leukemia. Am J Haematol. – publikováno online 18. června 2013; doi: 10.1002/ajh.23788

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 19x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinovaná terapie axitinibem a crizotinibem ovlivňuje kostní metastázy u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC) je jednou z hlavních příčin úmrtí mužů ve spojení s nádorovým onemocněním. Primární příčinou mortality a morbidity těchto pacientů jsou kostní metastázy a remodelace, která vede k osteoplastickým a osteolytickým lézím. Relativně krátce je známo, že multikinázový inhibitor (VEGFR2 and c-MET inhibitor) cabozantinib má účinek na kostní léze těchto pacientů. V předkládané studii se autoři zaměřili na jiné multikinázové inhibitory – axitinib (VEGFR inhibitor) a crizotinib (c-MET inhibitor) – a jejich efekt při kombinovaném podávání myším modelům s CRPC.

Efekt axitinibu v terapii pokročilého papilárního renálního karcinomu – kazuistika

Papilární renální karcinom (pRCC) typu 2 má velmi špatnou prognózu, a to zejména v případě, že je onemocnění pokročilé, tedy spojené s metastázami. Následující kazuistika ukazuje dobrou odpověď na léčbu axitinibem v druhé linii.

Potenciální efekt palbociclibu v terapii karcinomu prsu

Další cestou, jak zlepšit terapii pacientek s metastatickým karcinomem prsu, je přidat k aktuálně používané léčbě nové cílené léky. Jedněmi z těchto léků by mohly být látky, které cílí na buněčný cyklus. Slibným lékem je palbociclib, potentní a selektivní inhibitor CDK4 a CDK6 kináz.Všechny novinky