Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Axitinib v dlouhodobé léčbě renálního karcinomu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 12.8.2017

Axitinib v dlouhodobé léčbě renálního karcinomu

Autoři retrospektivní analýzy publikované v časopisu Targeted Oncology se zaměřili na vztah mezi dosaženou dobou léčby inhibitorem vaskulárního endotelového faktoru axitinibem a klinickými výsledky pacientů s pokročilým renálním karcinomem.

Metodika analýzy

Byla provedena retrospektivní analýza dvou klinických hodnocení provedených u celkem 402 pacientů s pokročilým renálním karcinomem (RCC), kteří byli léčeni axitinibem v 1. linii. Cílem analýzy bylo srovnání klinických výsledků pacientů, kteří dosáhli delší doby léčby (> 18 měsíců), s výsledky pacientů, kteří byli axitinibem léčeni po dobu ≤ 18 měsíců.

Celkem 152 pacientů (37,8 %) dosáhlo delší doby léčby (medián 34,7 měsíce) a 250 pacientů spadalo do skupiny s kratší dobou léčby (medián 6,5 měsíce). Pro obě pacientské populace byly hodnoceny tyto parametry: doba léčby, míra objektivní odpovědi (ORR), zmenšení nádoru a celková doba přežití (OS).

Výsledky

Míra objektivní odpovědi pro všech 402 pacientů činila 43,5 %, přičemž u skupiny s delší dobou léčby ORR dosahovala 75 % a u skupiny s kratší dobou léčby to bylo 24,4 % (p < 0,0001). 74,8 % pacientů ze skupiny s delší dobou léčby dosáhlo při první kontrole zmenšení nádoru nejméně o 10 %, ve skupině s kratší dobou léčby to bylo pouze 55,3 % pacientů (p = 0,0001). Maximální zmenšení nádoru během studie u pacientů s delší dobou léčby činilo 51,8 vs. 22,1 % u nemocných léčených ≤ 18 měsíců (p < 0,0001). Medián celkové doby přežití všech pacientů činil 32,6 měsíce, zatímco u pacientů s delší dobou léčby nebylo mediánu OS dosaženo.

Nežádoucí příhody stupně ≥ 3 spojené s léčbou byly častější u skupiny s delší dobou léčby. Jednalo se zejména o hypertenzi (25,7 % pacientů s delší dobou léčby vs. 18,8 % pacientů s kratší dobou léčby), průjem (15,1 vs. 4,4 %) a úbytek hmotnosti (11,2 vs. 3,2 %). Četnost těchto nežádoucích příhod klesala v průběhu času v obou skupinách.

Dosažení delší doby léčby bylo spojeno se stavem tělesné výkonnosti 0 na bodovací škále ECOG, příznivými hematologickými hodnotami, nepřítomností metastáz v kostech či játrech a výchozí velikostí nádoru nižší než celkový medián.

Závěr

Dosažení delší doby léčby (> 18 měsíců) axitinibem bylo u pacientů s pokročilým renálním karcinomem spojeno se zvýšenou frekvencí časného zmenšení nádoru, větším rozsahem zmenšení nádoru a příznivou celkovou dobou přežití.

(este)

Zdroj: Rini B. I., Gruenwald V., Jonasch E. et al. Long-term duration of first-line axitinib treatment in advanced renal cell carcinoma. Target Oncol 2017; 12: 333–340, doi: 10.1007/s11523-017-0487-4.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinek krizotinibu u mozkových metastáz pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic − kazuistika

Adenokarcinom je nejčastějším histologickým typem nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). U metastatického stadia je 5letého přežití dosaženo přibližně u 2 % pacientů. Zlepšit tento stav by mohla personalizovaná medicína, jejímž cílem je na základě validních biomarkerů vybrat pacienty s potenciálním benefitem z léčby konkrétním léčivem.

Palbociklib jako nová možnost léčby pokročilého karcinomu prsu u premenopauzálních žen

Navzdory intenzivním léčebným režimům jsou výsledky přežití u žen s karcinomem prsu mladších 40 let horší než u vyšších věkových skupin. Vhodnou možností léčby u premenopauzálních žen by mohla být kombinace palbociklibu s fulvestrantem a goserelinem, což naznačují výsledky klinické studie PALOMA-3, publikované v červnu 2017.

Význam aktivního sledování jedinců s Liovým-Fraumeniho syndromem

Je možné zlepšit prognózu u pacientů s Liovým-Fraumeniho syndromem? Autoři článku publikovaného v Lancet Oncology ukazují, že při pravidelném intenzivním sledování je možné časně zachytit a léčit řadu nádorů a tím zlepšit dlouhodobé přežívání těchto nemocných.Všechny novinky