Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Afatinib – nová naděje pro nemocné s nemalobuněčným plicním karcinomem

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 4.3.2014

Afatinib – nová naděje pro nemocné s nemalobuněčným plicním karcinomem

Pokroky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) jsou viditelné a to dává naději nejen nemocným s touto diagnózou. Důkazem toho je nový lék – afatinib, který byl v EU na podzim 2013 schválen k použití pro nemocné s NSCLC.

Přestože největším problémem léčby bronchogenního karcinomu zůstává pozdní diagnostika, přežití nemocných se stadii IIIb a IV se prodlužuje. Velkou zásluhu na tom má podpůrná léčba, ale hlavně novější, bezpečnější a cílenější léčba.

Plicní karcinom je široký pojem

Pryč jsou doby, kdy se karcinomy plic rozdělovaly jen na nemalobuněčné a malobuněčné. Nemalobuněčné jsou nesourodá skupina nádorů lišících se histologicky, imunohistochemicky a na molekulární úrovni. Jako příklad můžeme uvést exprese receptorů na povrchu buňky pro epidermální růstový faktor, zkráceně EGFR. Ty mohou nést mutaci, čehož pak lze využít v léčbě inhibitory tyrozinkinázy (léčba erlotinibem či gefitinibem). Je tedy jasné, že čím přesněji je provedena diagnostika nádoru, tím lépe se pak směřuje léčba.

Nová a účinná látka? Ano, afatinib

Během desetiletého testování dostala nadějná látka jméno afatinib (v EU pod obchodním názvem Giotrif). Jde o ireverzibilní blokátor EGFR, ale i ErbB (HER1-4). Studiemi bylo dokázáno prodloužení doby do progrese u pacientů s mutací EGFR (s nemalobuněčným karcinomem). Tento lék je indikován v monoterapii u nemocných, kteří nebyli léčeni inhibitory tyrozinkinázy. Spektrum nežádoucích účinků tohoto léku je mírné ve srovnání se standardní chemoterapií. Nejčastěji měli nemocní průjem, kožní exantém či paronychii. Všechny tyto potíže jsou předvídatelné a dobře zvládnutelné, obvykle jen lokální léčbou. Zkušenosti s lékem popisují studie Lux-Lung 3 a Lux-Lung 6 (randomizované multicentricky dvojitě zaslepené a placebem kontrolované klinické studie fáze III).

Optimistický závěr

Pro pneumoonkology, kteří se potýkají s nejčastějším nádorem u mužů v ČR, je nový lék na trhu vždy velkým potěšením. Nezbývá než popřát plno úspěšně léčených nemocných, kteří zase posunou hranice doby přežití této zákeřné choroby.

(jakr)

Zdroj: Sladká J. Novinka v léčbě plicního karcinomu s mutací EGFR, Lékařské listy 9/2013.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sunitinib v léčbě pacientů s pokročilou agresivní fibromatózou – výsledky prospektivní multicentrické studie fáze II

Sunitib působí antiangiogenně, stejně jako léky užívané v léčbě agresivní fibromatózy. Z provedené studie u pacientů s pokročilou agresivní fibromatózou se zdá, že by sunitinib mohl být účinný a užitečný i v této indikaci.

Exprese androgenních receptorů prodlužuje přežití u časného karcinomu prsu

Metaanalýza studií s více než 7 000 ženami s časným karcinomem prsu ukázala, že exprese androgenních receptorů (AR) zlepšuje celkové přežití (OR) i přežití bez choroby (DFS) po 3 a 5 letech, a to bez ohledu na expresi estrogenových receptorů.

Účinnost a toxicita sunitinibu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem a renální insuficiencí

Autoři studie ověřovali účinnost a toxicitu sunitinibu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem a renální insuficiencí, kteří jsou obvykle z ostatních studií vyloučeni. U 34 pacientů z jejich souboru byl sunitinib účinný a dále nezvyšoval toxicitu léčby. Sunitinibem je tedy možno léčit i tyto pacienty.Všechny novinky