Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Adjuvantní terapie exemestanem s ovariální supresí u premenopauzálních žen s karcinomem prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 30.6.2014

Adjuvantní terapie exemestanem s ovariální supresí u premenopauzálních žen s karcinomem prsu

Adjuvantní terapie inhibitorem aromatázy zlepšuje ve srovnání s tamoxifenem výsledky léčby u postmenopauzálních žen s hormonálně senzitivním karcinomem prsu. Nakolik toto tvrzení platí i u premenopauzálních žen, se pokusili odpovědět autoři práce publikované v New England Journal of Medicine.

Ve dvou studiích fáze 3 byly premenopauzální ženy s hormon-receptor (HR) pozitivním časným karcinomem prsu randomizovány k užívání inhibitoru aromatázy exemestanu nebo tamoxifenu, v obou případech spolu s ovariální supresí. Doba léčby činila 5 let. Potlačení ovariální produkce estrogenu bylo dosaženo použitím agonisty GnRH (gonadotropin releasing hormon) triptorelinu, ooforektomií nebo ozářením vaječníků. K primární analýze pak byla použita data získaná od 4 690 pacientek ve dvou studiích.

Po 68 měsících sledování (medián) činila 5letá doba přežití bez známek onemocnění 91,1 % ve skupině s exemestanem a ovariální supresí a 87,3% ve skupině s tamoxifenem a ovariální supresí (HR pro rekurenci nemoci, druhý invazivní karcinom nebo úmrtí bylo 0,72, 95% CI 0,60–0,85, p < 0,001). Míra nepřítomnosti karcinomu činila po 5 letech 92,8 % ve skupině s exemestanem ve srovnání s 88,8 % ve skupině s tamoxifenem (HR pro rekurenci 0,66, 95% CI 0,55–0,80, p < 0,001). Celkem bylo zaznamenáno 194 úmrtí (4,1 % pacientů), přičemž celková doba přežití se mezi oběma skupinami významně nelišila (skupina s exemestanem HR 1,14, 95% CI 0,86–1,51, p = 0,37). Vybrané nežádoucí účinky 3. nebo 4. stupně byly hlášeny u 30,6 % pacientek ve skupině s exemestanem a u 29,4 % pacientek užívajících tamoxifen, přičemž profily byly podobné těm pozorovaným u postmenopauzálních žen.

Na základě výše uvedených zjištění lze tedy říci, že u premenopauzálních žen s časným HR pozitivním karcinomem prsu vede adjuvantní terapie exemestanem (ve srovnání s tamoxifenem) v kombinaci s ovariální supresí k signifikantnímu poklesu rekurence onemocnění.

(mik)

Zdroj: Pagani O., Regan M. M., Walley B. A., et al. Adjuvant Exemestane with Ovarian Suppression Premenopausal Breast Cancer. N Engl. J Med. Publikováno on-line 1. června 2014.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Exemestan blokuje růst mezoteliomu přes snížení exprese cAMP, pCREB a CD44

Nedávné důkazy naznačují, že aromatázy mohou být zapojeny do patogeneze maligního mezoteliomu. Přítomnost aromatázy (CYP19A1) se prokázala v částech tumorózního tkaniva u pacientů s maligním pleurálním mezoteliomem (MPM) a v buňkách MPM. CYP19A1 byl ve většině vzorků MPM exprimován jako cytoplazmatický protein a cytoplazmatická exprese CYP19A1 významně koreluje se špatnou prognózou. Tato pozorování naznačují, že CYP19A1 hraje roli v progresi nádoru MPM. Předkládaná studie prokazuje efekt exemestanu, tedy inhibitoru aromatázy, v léčbě mezoteliomu.

Nerovnováha sérové MMP-9 a inhibitoru TIMP-2 může predikovat odpověď na léčbu sunitinibem u metastazujícího renálního karcinomu

Japonští vědci studovali význam stanovení hladin cirkulujících matrixových metaloproteináz (MMPs) a tkáňových inhibitorů metaloproteináz (TIMPs). Kladli si otázku, zda by tyto látky mohly sloužit u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny (mRCC) léčených sunitinibem jako prediktory progrese onemocnění.

Exemestan a everolimus zlepšují přežití také u starších pacientek s pokročilým karcinomem prsu

Léčebná kombinace exemestan a everolimus zlepšuje při zachované kvalitě života dobu přežití bez progrese onemocnění (PFS) také u starších pacientek s pokročilým karcinomem prsu. Další analýzou studie BOLERO-2 byla účinnost a přijatelná bezpečnost potvrzena také u podskupin starších pacientek.Všechny novinky