Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Nesoudíme. Pomáháme: Časopisy
Novinky
Podpora odborné veřejnosti
Podpora zdravotnických zařízení
Zajímavé odkazy
 

Navrhovaný nový gynekologický výkon může posílit informovanost žen v situaci nečekaného těhotenství

Specializace: gynekologie a porodnictví psychologie
Téma: Nesoudíme. Pomáháme

Vydáno: 17.5.2018

Navrhovaný nový gynekologický výkon může posílit informovanost žen v situaci nečekaného těhotenství

Nový gynekologický výkon, iniciovaný spolkem Hnutí Pro život ČR, má být v červnu projednán v Parlamentu České republiky. V případě zařazení do seznamu zdravotních výkonů Ministerstvem zdravotnictví České republiky by rozšířil informovanost žen v situaci nečekaného těhotenství. Lékařům by přinesl vyšší míru právní jistoty proti případným stížnostem.

Nátlak na podstoupení interrupce

Ačkoli o umělém ukončení těhotenství smí rozhodnout jen sama těhotná žena, v reálném životě je často otázkou, nakolik je její rozhodnutí skutečně svobodné. Podle údajů Hnutí Pro život ČR se téměř 80 procent žen, které kontaktují jím provozovanou Linku pomoci, cítí být pod tlakem, aby podstoupily interrupci. Ženy přitom velmi často upozorňují na absenci podpory, zahrnující alespoň možnost si o dané situaci promluvit. V téměř 10 procentech případů jsou ženy telefonující na Linku pomoci k umělému potratu donucovány otevřeným násilím.

Je sice možné namítnout, že se jedná pouze o malý vzorek žen uvažujících o interrupci, na druhou stranu však mnoho zoufalých žen o Lince pomoci neví nebo se ji z nějakého důvodu nerozhodne kontaktovat. Podobný podíl žen pod nátlakem na interrupci uvádějí podle informací Hnutí Pro život ČR také zahraniční studie.

Často jde o donucování ze strany partnera či rodiny, ale také o obtížnou sociální či pracovní situaci. Žena pak nevidí jiné řešení, ačkoli by si za příznivějších podmínek dítě ráda ponechala.

Bez dostatečných informací není informovaného souhlasu

Mnoho se dnes hovoří o tom, že (až na zcela výjimečné situace) každý zdravotní výkon vyžaduje svobodný a informovaný souhlas pacienta. Přímý nebo nepřímý nátlak na podstoupení interrupce se mnohdy spojuje s nedostatečnou informovaností o alternativních možnostech řešení nastalé životní situace. Nečekané těhotenství je extrémní psychickou zátěží, ve které by často mohlo výrazně pomoci odborné psychologické, rodinné či sociální poradenství. Bez informací, které ženě umožní zvážit všechny její možnosti, lze její rozhodnutí těžko považovat za opravdu svobodné.

Porada o komplexních aspektech interrupce jako gynekologický výkon

Z těchto důvodu Hnutí Pro život ČR navrhuje, aby byl do seznamu zdravotních výkonů na rok 2019 zařazen nový výkon v autorském oboru gynekologie a porodnictví nazvaný „Podpora spojená s vysvětlením medicínských, psychických a sociálních aspektů umělého ukončení těhotenství“. Obsahem výkonu by bylo podrobné seznámení ženy se všemi medicínskými, psychickými, sociálními a právními aspekty umělého ukončení těhotenství a alternativními možnostmi řešení nečekaného těhotenství. Lékař by ženu mj. poučil o možnostech odborného poradenství a předal jí příslušné kontakty. Výkon by byl zapsán do zdravotnické dokumentace a podepsán pacientkou.

Podstatou navrhovaného výkonu není přesvědčování pacientky k určitému rozhodnutí, ale právě naopak rozšíření její informovanosti a potažmo významné posílení její rozhodovací autonomie.

Právní ochrana lékaře

Příslušné informace je samozřejmě možné pacientce poskytnout již v současnosti, zejména v rámci výkonu 9523 – edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou. Problém je, že obsah tohoto výkonu je vymezen velmi vágně, kdy jeho jádrem je „poučení a nácvik dovedností v rozsahu nezbytném k racionální spolupráci na léčbě“. I dnes tedy lékař může (a lze mít za to, že z etického hlediska by měl) pacientku poučit o alternativních řešeních nečekaného těhotenství a o možnostech vyhledat poradenství a krizovou intervenci.

Může se však stát, že pacientka, její partner nebo rodina budou tento postup lékaře, přesahující do sociální oblasti, považovat za překročení kompetencí zdravotnictví a nemístný zásah do pacientčina soukromého života. Pro lékaře by pak mohla nastat nepříjemná situace, kdy bude muset svůj postup obhajovat proti stížnosti pacientky (která mohla být i k podání stížnosti donucena svým okolím). Předseda Hnutí Pro život ČR Radim Ucháč vysvětluje, že „přesně formulovaný výkon pokrývající nejen zdravotní, ale i sociální aspekt poskytne gynekologům oporu v jejich práci a jistotu, že nabídka pomoci pro ně nebude mít negativní dopady, například právní“.

Motivace lékaře

Návrh nového výkonu počítá s jeho dobou trvání v rozsahu 30 minut a s omezením frekvence na dva výkony u jedné pacientky ročně. Hnutí Pro život ČR doporučuje velmi vstřícné bodové ohodnocení ve výši 480 bodů. Pro srovnání: celkové bodové ohodnocení výše vzpomenutého výkonu 9523 (obecného edukačního pohovoru) činí 223 bodů. Cílem je adekvátně lékaři kompenzovat čas, který věnuje stěžejnímu rozšíření informovanosti pacientky v jejích zásadním životním rozhodování. Příslušní specialisté mají být motivováni, aby se navrhovaný výkon stal zcela běžnou součástí praxe.

Podpora České gynekologické a porodnické společnosti

O řešení problému obtížného přístupu k informacím pro mnoho žen v situaci nečekaného těhotenství se přitom aktivně zajímá také Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP. Její předseda (a současně předseda Sdružení soukromých gynekologů) MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., celý problém výstižně shrnuje: „Umělé ukončení těhotenství s sebou nese řadu medicínských, psychických a sociálních komplikací, o kterých jsou těhotné ženy nedostatečně informovány. Gynekolog by měl mít možnost a jasně formulované oprávnění věnovat svým pacientkám dostatek času a informovat je o alternativních možnostech řešení obav spojených s narozením nečekaně počatého dítěte.“

Poslední slovo bude mít Ministerstvo zdravotnictví ČR

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami tvoří přílohu vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Tato vyhláška je každoročně novelizována (aktualizována) novou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky. Pokud by Ministerstvo zdravotnictví ČR s novým výkonem souhlasilo, mohlo by jej zařadit do seznamu výkonů již s účinností od 1. ledna příštího roku.

Zdroj: https://hnutiprozivot.cz/zpravy/2716-narodni-pochod-pro-zivot-a-rodinu

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Psychická podpora je při nečekaném těhotenství žádoucí

Nečekané těhotenství představuje pro ženu psychickou zátěž, která může souviset jak s případným rozhodováním, zda podstoupit, či nepodstoupit potrat, tak s postabortivním syndromem po prodělané interrupci.

„Nesoudíme. Pomáháme“ – projekt, který pomáhá ženám před interrupcí i po ní

Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“, spadající pod aktivity registrovaného spolku Hnutí Pro život ČR, představuje cestu, jak pomoci ženám, které čelí různým druhům psychické zátěže související s nečekaným těhotenstvím, interrupcí nebo postabortivním syndromem.Všechny novinky

 

Podpora odborné veřejnosti

 
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
děkan LF UK Plzeň

Doc. MUDr. Zdeněk Novotný CSc.

Doc. MUDr. Zdeněk Novotný CSc.
přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor ZČU Plzeň

MUDr. Xenie Preiningerová

MUDr. Xenie Preiningerová
gynekoložka

MUDr. Ilona Burdová

MUDr. Ilona Burdová
psychiatrička

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
přednosta pneumologie a ftizeologie FN Plzeň

MUDr. Jiří Hrdina

MUDr. Jiří Hrdina
primář gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě

MUDr. Helena Máslová

MUDr. Helena Máslová
psychoterapeutka a gynekoložka

 
 
 

Podpora zdravotnických zařízení

 
VFN Gynekologicko-porodnická klinika U Apolináře

VFN Gynekologicko-porodnická klinika U Apolináře

Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň

Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň

Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce

FN Motol, 2. LF UK

FN Motol, 2. LF UK

Ústřední vojenská nemocnice

Ústřední vojenská nemocnice

ÚPMD Podolí

ÚPMD Podolí

 
 
 

Odborné společnosti

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy