Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Metabolismus: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Síran hořečnatý jako tokolytikum a neuroprotektivum

Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus

Vydáno: 12.10.2017

Síran hořečnatý jako tokolytikum a neuroprotektivum

Předčasný porod s předčasným odtokem plodové vody patří mezi zásadní perinatologické problémy. Cílem recentně publikované jihokorejské studie bylo posoudit význam síranu hořečnatého podávaného v této indikaci ženám před ukončeným 32. týdnem těhotenství a zhodnotit vliv hořčíku na prodloužení těhotenství a perinatální výsledky, a to především ty neurologické.

Metodika studie

Autoři provedli retrospektivní kohortovou observační studii. Zahrnuli případy 184 žen z jedné nemocnice, u nichž došlo k předčasnému porodu s předčasným odtokem plodové vody (PPROM – preterm premature rupture of membranes) mezi gestačními týdny 23 + 0 a 31 + 6. Do studie nebyla zahrnuta vícečetná těhotenství, ženy s hypertenzí, intrauterinní infekcí, významným vaginálním krvácením a pokročilým stadiem porodu.

Režim podávání hořčíku

V průběhu hospitalizace byl MgSO4 podáván i. v. infuzí jako tokolytikum u 143 žen, u 41 žen podáván nebyl. Úvodní dávka spočívala v podání 6 g MgSO4 v průběhu 30 min, následovala infuze rychlostí 1 g/hod. do zklidnění děložní aktivity. Rychlost infuze byla korigována tak, aby nedošlo k překročení sérové koncentrace 2,47 mmol/l. Rozhodování mezi pokračováním tokolytické terapie a umožněním porodu bylo voleno individuálně dle stavu rodičky i plodu. Pacientkám byla současně podávána antibiotika a glukokortikoidy.

Výsledná zjištění

Oddálení porodu bylo výraznější ve skupině pacientek léčených hořčíkem (7,9 ± 9,0 vs. 4,0 ± 6,0 dne; p = 0,0017). Podávání MgSO4 bylo navíc asociováno s poklesem počtu mrtvě narozených dětí (1,4 vs. 14,6 %; p = 0,0012) a nižší perinatální mortalitou (7,0 vs. 19,5 %; p = 0,0375), a to bez navýšení rizika neonatální morbidity nebo zvýšeného výskytu zánětu plodových obalů. Novorozenci, kteří byli prenatálně vystaveni MgSO4, měli vyšší plazmatickou hladinu hořčíku a fosfátů.

U podskupiny novorozenců gestačního stáří při odtoku plodové vody 28 + 0 až 31 + 6 nebyl popsán rozdíl mezi skupinami s expozicí hořčíku a bez expozice. Velmi zajímavých výsledků však bylo dosaženo při porovnání výsledků obou skupin u dětí gestačního stáří při odtoku plodové vody 23 + 0 až 27 + 6. Významně bylo u této podskupiny sníženo riziko:

  • intraventrikulárního krvácení (20,4 vs. 58,3 %; relativní riziko [RR] 0,35; 95% CI 0,17–0,71),
  • periventrikulární leukomalacie (27,8 vs. 58,3 %; RR 0,48; 95% CI 0,25–0,91),
  • opožděného vývoje (6,5 vs. 36,4 %; RR 0,18; 95% CI 0,05–0,69),
  • mozkové obrny (7,0 vs 22,2 %; RR 0,31; 95% CI 0,10–1,00).

Závěr

Léčba hořčíkem u žen s PPROM před 32. ukončeným týdnem těhotenství může prodloužit těhotenství a umožnit tak využití benefitu aplikace glukokortikoidů. Navíc v této studii vykázal MgSO4 neuroprotektivní efekt, snížil riziko neurovývojových komplikací dětí v subpopulaci žen s PPROM v týdnech 23 + 0 až 27 + 6. Dlouhodobá in utero expozice MgSO4 byla asociovaná s kostní mineralizací u novorozenců.

(boba)

Zdroj: Jung E. J., Byun J. M., Kim Y. N. et al. Antenatal magnesium sulfate for both tocolysis and fetal neuroprotection in premature rupture of the membranes before 32 weeks’ gestation. J Matern Fetal Neonatal Med 2017 Apr 26: 1−11, doi: 10.1080/14767058.2017.1317743 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Potřeba příjmu hořčíku a hodnocení stavu magnezémie

Dospělé tělo obsahuje přibližně 25 g hořčíku (Mg). Méně než 1 % celkového Mg je přítomno v krevním séru, fyziologické koncentrace Mg se pohybují mezi 0,75 a 0,95 mmol/l. Homeostáza je kontrolována hlavně ledvinami, které obvykle každý den vyloučí asi 120 mg Mg do moči. Doporučená denní dávka (DDD) pro dospělého činí cca 420 mg/den u mužů a u žen 320 mg/den. Hypomagnezémie je pak definována jako hladina sérového Mg < 0,75 mmol/l.

Souvislost mezi hypomagnezémií a těhotenskou hypertenzí potvrzena

Hořčík se coby čtvrtý nejčastější prvek v lidském organismu podílí na mnoha procesech v těle. Mimo jiné reguluje cévní tonus a přispívá tak k udržování fyziologického krevního tlaku. Souvislost mezi hladinou hořčíku a krevním tlakem byla zkoumána v rámci randomizované kontrolované studie porovnávající hladinu hořčíku u žen s fyziologickým těhotenstvím a u žen s těhotenskou hypertenzí.

Migréna u dětí a použití hořčíku v léčbě

Autorka následující práce se zabývá možnostmi léčby migrény a zejména migrenózního statutu u dětí. Jeho epidemiologie je dosud stále neznámá, a to jak u dětských, tak i dospělých pacientů, a často tento stav ani nebývá diagnostikován. Děti a adolescenti přicházejí do ambulancí pro bolest hlavy, přitom 6−7 % z nich nereaguje uspokojivě na infuzní léčbu a musí být přijato k hospitalizaci. Magnézium podané formou infuze je jednou z účinných možností léčby.Všechny novinky