Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Nonadherence k léčbě astmatu a CHOPN zhoršuje terapeutické výsledky a zvyšuje náklady na léčbu

Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Léčba astmatu a CHOPN

Vydáno: 24.11.2014

Nonadherence k léčbě astmatu a CHOPN zhoršuje terapeutické výsledky a zvyšuje náklady na léčbu

Řada studií dokládá vysokou míru nonadherence k chronické léčbě astmatu a chronické obstrukční plicní choroby (CHOPN). Tento problém nelze podceňovat, protože adherence k chronicky podávaným inhalačním lékům u pacientů s CHOPN prokazatelně a významně snižuje riziko úmrtí a hospitalizace. U astmatu vede nonadherence při užívání protizánětlivých léků nejen ke špatným výsledkům léčby, ale také k mylné identifikaci pacientů s rezistencí na léčbu a z ní vyplývajícím zvýšeným nákladům na léčbu.

Analýza dat z randomizované dvojitě zaslepené studie TORCH hodnotila celkovou mortalitu a podíl hospitalizací z důvodu exacerbací u pacientů s CHOPN podle dodržování léčby. Pacienti se středně závažnou až závažnou CHOPN (n = 6112) v této studii užívali inhalační salmeterol 50 μg + flutikason-propionát 500 μg dvakrát denně nebo každý lék zvlášť nebo placebo. Dobrá adherence definovaná jako > 80 % spotřeba hodnocených léků byla dosažena u 79,8 % pacientů. U zbývajících 20,2 % pacientů byla adherence označena za špatnou. Během 3 let sledování zemřelo 11,3 % pacientů ze skupiny s dobrou adherencí v porovnání s 26,4 % pacientů se špatnou adherencí. Roční výskyt hospitalizací z důvodu exacerbace CHOPN činil 0,15 při dobré adherenci a 0,27 při špatné adherenci. Vztah mezi mortalitou a adherencí k léčbě se nezměnil a zůstal statisticky významný i po úpravě na další prognostické faktory (poměr rizik 0,40, p < 0,001). Totéž platilo i u ročního výskytu hospitalizací (poměr podílů 0,58, p < 0,001). Souvislost mezi mortalitou, rizikem hospitalizace a adherencí k léčbě byla nezávislá na podávané terapii.

Další studie ukazují vysokou prevalenci nonadherence k protizánětlivé léčbě u pacientů s astmatem, kteří byli odesláni ke specialistovi z důvodu obtížně kontrolovatelného astmatu. Jak uvádějí britští autoři, adherence k léčbě je velmi významným faktorem, který je třeba posoudit při detekci pacientů s astmatem refrakterním na léčbu. Klinická doporučení definují refrakterní astma, ale neuvádějí, jak při jeho diagnostice hodnotit adherenci k léčbě. Správná identifikace pacientů s rezistencí na protizánětlivé léky umožňuje adekvátní podávání drahých biologických léků pouze u vhodných pacientů.

Při identifikaci nonadherence je možné využít kromě tradičních postupů hodnocení spotřeby předepsaných dávek také nové biomarkery expozice kortikosteroidům. Pokud je nonadherence zachycena, je možné s pacientem cíleně pracovat. Nejdůležitějším aspektem je dostatečným způsobem informovat pacienta, přivést ho k jeho vlastnímu rozhodnutí týkajícímu se farmakoterapie astmatu a CHOPN a vyvrátit jeho často mylná očekávání nebo naopak obavy z nežádoucích účinků. Pacient musí pochopit význam pravidelné léčby a je třeba ho motivovat ke spolupráci a adherenci. V tom hrají rozhodující úlohu ošetřující lékař a zdravotní sestra.

Nonadherence by měla být jedním z nejdůležitějších parametrů, kterému je třeba věnovat pozornost při léčbě pacientů s CHOPN a s astmatem, a prioritou při klinickém posouzení pacientů se špatně kontrolovatelným astmatem. Základem zvýšení adherence je posílení zodpovědnosti pacienta, protože dodržování léčby je spojeno s významným přínosem pro něj samotného. Zvýšení adherence s sebou přináší i snížení nákladů na léčbu a racionální využívání nové, nákladné biologické léčby.

(zza)

Zdroje:  1) Vestbo J., Anderson J. A., Calverley P. M. A., et al. Adherence to inhaled therapy, mortality and hospital admission in COPD. Thorax 2009; 64: 939–943. 2) Heaney L., Horne R. Non-adherence in difficult asthma: time to take it seriously. Thorax 2012; 67: 268–270.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky