Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba a prevence tromboembolismu: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Porovnání účinku a bezpečnosti apixabanu s warfarinem u pacientů s nevalvulární fibrilací síní v podmínkách reálné praxe

Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie
Téma: Léčba a prevence tromboembolismu

Vydáno: 21.2.2018

Porovnání účinku a bezpečnosti apixabanu s warfarinem u pacientů s nevalvulární fibrilací síní v podmínkách reálné praxe

Již klinická studie fáze III ARISTOTLE ukázala, že u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVFS) léčba apixabanem významně snižuje jak riziko iktu nebo systémové embolie, tak riziko závažného krvácení. Výsledky rozsáhlé observační studie publikované v časopisu Thrombosis and Haemostasis tento přínos apixabanu potvrdily i v podmínkách reálné praxe.

Úvod

Fibrilace síní (FS) je nejčastější trvalou arytmií a je spojena s téměř 5násobným zvýšením rizika iktu. Základním pilířem léčby v prevenci iktu u pacientů s fibrilací síní byli po několik dekád antagonisté vitaminu K – především warfarin. Tato léčba snižovala riziko iktu o 64 %, ale zároveň bylo pozorováno zvýšené riziko výskytu závažných krvácení. Podávání warfarinu je také limitováno úzkým terapeutickým rozmezím, interakcemi s jinými léčivy a s potravou, nutností pravidelného monitorování léčby a potřebou často upravovat dávkování.

Nová perorální antikoagulancia, tedy NOACs (non-vitamin K oral anticoagulants; nověji se používá i zkratka DOACs − direct oral anticoagulants), nevyžadují rutinní monitorování účinku a terapeutických hladin a mají také podstatně méně interakcí s léky i potravou. V klinických studiích fáze III byly tyto látky (dabigatran, rivaroxaban, apixaban a edoxaban) minimálně stejně účinné a bezpečné jako warfarin. Pouze apixaban pak významně snižoval v porovnání s warfarinem riziko iktu, systémové embolie, celkovou mortalitu, ale zároveň i riziko závažných krvácení. Jednotlivé studie s apixabanem provedené v podmínkách reálné praxe ovšem byly dosud limitované poměrně malým počtem pacientů a krátkou dobou sledování. V USA proto k ověření účinnosti a bezpečnosti apixabanu u pacientů s NVFS v praxi byla realizována rozsáhlá retrospektivní studie, která využila údaje ze 4 velkých databází zdravotního pojištění.

Metodika studie

Do studie byli zařazeni pacienti s NVFS starší 18 let, u kterých byla v období od 1. února 2013 do 30. září 2015 nově zahájena léčba apixabanem či warfarinem. Vstupním kritériím vyhovělo 115 186 nemocných. Po spárování pacientů užívajících warfarin a apixaban v poměru 1 : 1 metodou propensity score matching bylo do studie zařazeno 76 940 nemocných (38 470 s warfarinem a 38 470 s apixabanem). Průměrný věk v obou kohortách činil 71 let, průměrný index komorbidit dle Charlsonové (CCI) byl v obou skupinách 2,5, průměrné hodnoty skóre CHA2DS2-VASc a skóre HAS-BLED pak dosahovaly 3,2 a 2,6.

U 17 % pacientů byl apixaban podáván ve snížené dávce. K odhadu kumulativní incidence a poměru rizik (HR) iktu / systémové embolie a závažného krvácení bylo využito Kaplanových–Meierových křivek a Coxova modelu proporcionálních rizik.

Výsledky

U pacientů, u nichž byla zahájena léčba apixabanem, bylo oproti léčbě warfarinem výrazně sníženo riziko iktu / systémové embolie (HR 0,67; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,59–0,76; p < 0,001) a závažného krvácení (HR 0,60; 95 % CI 0,54–0,65; p < 0,001). K významnému snížení rizika došlo při podávání apixabanu v porovnání s warfarinem u všech jednotlivých analyzovaných typů příhod (tj. ischemického iktu, hemoragického iktu, systémové embolie) a závažných krvácení (tj. intrakraniálního krvácení, gastrointestinálního krvácení a dalších závažných krvácení).

Také analýzy podskupin dle dávkování apixabanu (standardní dávkování = 5 mg 2× denně; snížené dávkování = 2,5 mg 2× denně), věku, skóre HAS-BLED, CHA2DS2-VASc a zdrojové databáze ukázaly ve skupinách s apixabanem v porovnání s warfarinem konzistentní snížení rizika iktu / systémové embolie a závažných krvácení.

Závěr

Zatím nejrozsáhlejší studie zabývající se účinkem a bezpečností apixabanu ukázala, že jeho podávání významně snižuje riziko iktu / systémových embolií a závažného krvácení nejen v randomizovaných klinických studiích, ale i v podmínkách reálné praxe. Tento přínos je konzistentní napříč různými – mnohdy i vysoce rizikovými – skupinami pacientů jak při standardním dávkování, tak při použití redukovaných dávek apixabanu.

(blu)

Zdroj: Li X. S., Deitelzweig S., Keshishian A. et al. Effectiveness and safety of apixaban versus warfarin in non-valvular atrial fibrillation patients in "real-world" clinical practice. A propensity-matched analysis of 76,940 patients. Thromb Haemost 2017; 117 (6): 1072–1082, doi: 10.1160/TH17-01-0068.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vývoj v používané antikoagulační léčbě u pacientů s nově diagnostikovanou fibrilací síní

Rozsáhlá celosvětová studie zahrnující pacienty ze 35 zemí ukázala, že zavedení nových perorálních antikoagulancií mělo výrazný vliv na výběr antikoagulační léčby u pacientů s nově diagnostikovanou fibrilací síní (FS).

Strategie k redukci rizika krvácení při antitrombotické terapii

Jak již proběhlé intracerebrální krvácení, tak i antitrombotika užívaná v rámci kardiovaskulární prevence jsou spojena s vyšším rizikem krvácení do mozku. U každého pacienta je proto nutné pečlivě zvážit přínos a rizika antitrombotické léčby při jejím zahájení a podřídit tomu rovněž výběr konkrétního preparátu.

Andexanet alfa jako účinné antidotum inhibitorů faktoru Xa

Je antidotum inhibitorů faktoru Xa andexanet alfa efektivní? Na tuto otázku přináší odpověď průběžná analýza studie ANNEXA-4.Všechny novinky