Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Léčba diabetu 2. typu perorálními antidiabetiky

Velmi rychlý rozvoj moderní farmakoterapie pro léčbu diabetu 2. typu nás nutí ke kontinuálnímu vzdělávání v této oblasti. Text, který připravila kolegyně MUDr. Doležalová je velice přehledný, srozumitelný a podává ucelený náhled na současné možnosti farmakoterapie, která je ovšem předkládána také v kontextu nefarmakologických opatření a individualizované péče o pacienty. Velmi přehledně je zdůvodněn postupný přechod od čistě glukocentrické léčby diabetu k léčbě zaměřené také na kardiovaskulární prevenci a redukce rizika předčasného úmrtí pacientů s diabetem pomocí některých nových antidiabetik s prokázanými kardiovaskulárními benefity.

Tento text lze doporučit všem odborníkům, kteří diabetes léčí nebo kteří se s ním ve své praxi často setkávají, ale i kolegům z jiných odborností, protože pacienti s diabetem se v jejich ordinacích nevyhnutelně vyskytují také velmi často. Akceptování nových principů léčby diabetu v běžné klinické praxi, ke kterému tento text přispívá, může výrazně redukovat riziko předčasného úmrtí a některých dalších komplikací u rizikových pacientů. Tento text doporučuji ke zveřejnění a použití jako výukového materiálu.

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

Autor kurzu: MUDr. Barbora Doležalová

1Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

2IDE CR s. r. o., Chrudim

MUDr. Barbora Doležalová pracuje v soukromém ambulantním zdravotnickém zařízení v Chrudimi jako diabetolog a endokrinolog. Absolvovala 2. lékařskou fakultu UK v roce 2000 a od počátku své praxe se věnuje zejména nemocným s diabetem. Atestaci z diabetologie složila v roce 2012, z endokrinologie v roce 2015.

Za cíl své práce považuje zlepšení kvality života lidí, kteří trpí diabetem nebo hormonálními poruchami. K tomu používá veškerou moderní dostupnou terapii, ať už jde o léky, nebo technologie pro monitoraci glykémie, současně se ale odmítá podřídit diktátu techniky a byrokracie a snaží se udržet nemoderní komunikaci se svými pacienty založenou na naslouchání, respektu, toleranci a soucitu.

Svoje přesvědčení, že i v nemoci je nezbytné respektovat důstojnost a jedinečnost lidí, kteří se svěří do péče zdravotníkům, se snaží předávat i studentům Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Medailonek autora
Odborná garance: Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Diabetologické centrum
U Nemocnice 1, 12808 Praha 2

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 
 
 
 

nejčtenější články