Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Význam primární lokalizace tumoru u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem pro přínos anti-EGFR léčby

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 17.1.2017

Význam primární lokalizace tumoru u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem pro přínos anti-EGFR léčby

Metaanalýza klinických studií hodnotících první linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu publikovaná v European Journal of Cancer se zabývala významem primární lokalizace tumoru pro prognózu onemocnění a predikci účinku cílené terapie.

Úvod

U metastatického kolorektálního karcinomu se mohou nádory vznikající v odlišných částech střeva lišit klinicky i molekulárně. Tumory vycházející z pravé strany tračníku (přičemž za hranici je považovaná lienální flexura) jsou častější u žen, bývají diagnostikované v pokročilejším stadiu dle klasifikace TNM, histologicky jde častěji o mucinózní karcinomy, mají vyšší imunogenicitu, vysokou mikrosatelitovou nestabilitu a častější přítomnost aktivačních mutací genů RAS, BRAF a PIK3CA. U tumorů vycházejících z levé strany je proti tomu častější výskyt chromozomální nestability a profil genové exprese odpovídá aktivaci signální cesty EGFR.

Cílem metaanalýzy německých autorů bylo vyhodnotit vliv primární lokalizace tumoru (PTL) pro prognózu onemocnění a pro predikci účinnosti protilátek proti EGFR a VEGF v 1. linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem.

Metodika metaanalýzy

Byly vyhledány klinické studie, které byly publikované v odborných časopisech nebo jejichž výsledky byly prezentované na předních onkologických konferencích do října 2016. Do analýzy bylo zařazeno 13 randomizovaných klinických studií a jedna prospektivní farmakogenetická studie. Primárním cílem bylo vyhodnotit vliv PTL na celkovou dobu přežívání (OS) a dobu přežití bez progrese (PFS). V případě, že byla k dispozici odpovídající data, byla hodnocena i celková četnost odpovědí. 

Výsledky

Pravostranná PTL byla v porovnání s levostrannou spojena s významně horší prognózou (poměr rizik [HR] pro OS = 1,56; 95% CI 1,43–1,70; p < 0,0001). Metaanalýza studií s anti-EGRF protilátkami panitumumabem a cetuximabem v 1. linii léčby ukázala, že u pacientů metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem (wild-type) onkogenu RAS (wt RAS) predikuje PTL přínos podání anti-EGRF protilátek ke standardní chemoterapii v porovnání se samotnou chemoterapií (HR pro OS při levostranné lokalizaci = 0,69; 95% CI 0,58–0,83; p < 0,0001; HR pro OS při pravostranné lokalizaci = 0,96; 95% CI 0,68–1,35; p = 0,802). U pacientů s wt RAS a levostrannou PTL byla také významně přínosnější kombinace chemoterapie s anti-EGFR protilátkami v porovnání s kombinací s anti-VEGF léčbou (HR pro OS = 0,71; 95% CI 0,58–0,85; p = 0,0003). V případě 2. a dalších linií léčby zatím prognostický význam PTL pro OS a PFS nebyl jednoznačně stanoven.

Závěr

Metaanalýza potvrdila, že PTL je u metastatického kolorektálního karcinomu významným prognostickým faktorem onemocnění a predikuje i úspěšnost použití cílené terapie. Pravostranná PTL je v porovnání s levostrannou spojena s horší prognózou onemocnění. U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s wt RAS a s levostrannou PTL by měla být v 1. linii léčby použita kombinace chemoterapie s anti-EGFR protilátkou, která vede významnému prodloužení OS. U pravostranné PTL není podání této kombinace přínosem.

(blu)

Zdroj: Holch J. W., Ricard I., Stintzing S. et al. The relevance of primary tumour location in patients with metastatic colorectal cancer: a meta-analysis of first-line clinical trials. Eur J Cancer 2017; 70: 87–98, doi: 10.1016/j.ejca.2016.10.007.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

VIDEO: Aktuální témata v péči o pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem

„V návaznosti na odborný blok věnovaný kolorektálnímu karcinomu na letošním evropském onkologickém kongresu ESMO v Kodani, jsme oslovili dva české odborníky na tuto problematiku, doktorku Radku Obermannovou z Masarykova onkologického ústavu v Brně a profesora Jindřicha Fínka, přednostu Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni, aby zhodnotili vývoj péče o pacienty s touto diagnózou a vyjádřili se k aktuálně živě diskutovaným otázkám.“

Vliv přítomnosti mutací RAS/BRAF na výsledek léčby panitumumabem v kombinaci s FOLFIRI

Autoři nedávno publikované studie se rozhodli prozkoumat vliv mutací RAS/BRAF na účinnost kombinace panitumumabu s FOLFIRI v 1. linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC).

Panitumumab u chemorezistentního metastatického kolorektálního karcinomu s divokým typem KRAS

Nedávno byly publikovány výsledky sledování efektu přidání panitumumabu k nejlepší nabízené podpůrné péči u pacientů s chemorefrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem KRAS (exon 2).Všechny novinky