Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Význam mutace BRAF a mikrosatelitové nestability u pacientů s kolorektálním karcinomem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 15.6.2016

Význam mutace BRAF a mikrosatelitové nestability u pacientů s kolorektálním karcinomem

Kolorektální karcinom (CRC) je jednou z nejčastěji zastoupených malignit v rozvinutých zemích a jeho incidence je na vzestupu i v řadě ostatních zemí. Nejvíce CRC se rozvíjí sporadicky, bez známé rodinné zátěže či známého predispozičního syndromu. CRC může mít různé biologické charakteristiky. Autoři následující studie se zaměřili na klinické a patologické charakteristiky nádoru spojené se stabilitou mikrosatelitů vs. přítomností mikrosatelitové nestability či mutace BRAF u CRC a na jejich potenciální prognostický význam.

Mikrosatelitová nestabilita a mutace onkogenu BRAF

Mikrosatelitová nestabilita (MSI) se považuje za jeden z mechanismů rozvoje CRC. Je následkem defektní funkce tzv. DNA mismatch repair systému genů. BRAF (tzv. B-typ Raf protoonkogen) kóduje enzymy důležité pro intracelulární signalizaci a buněčný růst. Mutace BRAF je u CRC pozorována relativně často, její přítomnost je udávána jako prediktor horších výsledků léčby u CRC, publikované výsledky jsou nicméně stále konfliktní.

Sledovaná populace pacientů a diagnostické postupy

Do studie autoři zařadili 145 pacientů s CRC o průměrném věku 64,0 ± 12,1 roku. Následné sledování těchto pacientů trvalo průměrně 23,8 ± 10,1 měsíce; během tohoto období zemřelo 22,8 % pacientů. Celkové přežití těchto nemocných dosahovalo 44,1 ± 5,1 měsíce (95% CI 33,7−54,4).

Všechny vzorky nádorů byly vyšetřeny imunohistochemicky na přítomnost mikrosatelitové nestability. Molekulární hodnocení přítomnosti mismatch repair deficience bylo provedeno u 41 pacientů. Analýza přítomnosti mutace BRAF byla provedena u 30 pacientů, u 10 z nich pak mutace byla skutečně přítomná.

Mismatch repair deficience se vyskytla u 19,3 % pacientů. Mezi těmito pacienty se vyskytovaly častěji ženy, pravostranná lokalizace nádorů a nádorové léze ≥ 5 cm. V multivariantní analýze byl pouze vyšší grade nádoru identifikován jako nepříznivý prediktor přežití pacientů (odds ratio [OR] 6,7; 95% CI 2,1–21,7; p = 0,002).

Výsledky analýzy

Při hodnocení významu mutací BRAF byla nepřítomnost této mutace spojena s lepším přežíváním (36,7 ± 2,1 vs. 34,1 ± 7,2 měsíce; p = 0,048). Celkově 4 z 10 pacientů s výskytem mutace BRAF měli současně přítomnou nestabilitu mikrosatelitů. Studie ukázala lepší celkové přežití (36,8 ± 1,2 měsíce; p = 0,001) u pacientů s mikrosatelitovou nestabilitou a nepřítomností mutace BRAF oproti těm, kdo měli nestabilitu mikrosatelitů v nádorové tkáni prokázanou, ale současně byli pozitivní pro mutaci BRAF (14,4 ± 7,6 měsíce). Je však potřeba zdůraznit, že se jednalo o malý vzorek pacientů. Přežití pacientů bez BRAF mutace a bez nestability mikrosatelitů v nádorové tkáni činilo 35,8 ± 3,7 měsíce.

Závěr

Přítomnost mutace BRAF představuje významný prediktor horších výsledků léčby CRC, zejména u pacientů s mikrosatelitovou nestabilitou.

(eza)

Zdroj: Batur S., Vuralli Bakkaloglu D., Kepil N., Erdamar S. Microsatellite instability and BRAF mutation in colorectal cancer: clinicopathological characteristics and effects on survival. Bosn J Basic Med Sci 2016 Apr 25; doi: 10.17305/bjbms.2016.1238 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hereditární nepolypózní forma kolorektálního karcinomu − Lynchův syndrom

Hereditární nádory tvoří asi 5–10 % všech diagnostikovaných nádorových onemocnění. Typický je výskyt nádoru u více členů jedné rodiny, výskyt více tumorů u téhož jedince a začátek onemocnění v mladém věku. Mezi nejvýznamnější nepolypózní dědičné formy nádorů střev patří hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (Lynchův syndrom I a II).

Analýza celkového přežití s ohledem na kvalitu života u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem RAS

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem RAS, kteří nebyli dříve léčeni, vedlo podání panitumumabu společně s infuzním režimem FOLFOX4 (5-fluorouracil, leukovorin, oxaliplatina) k signifikantnímu prodloužení celkového přežití oproti pacientům léčeným jen režimem FOLFOX4.

Realita testování mutací KRAS v souvislosti s nasazením panitumumabu u metastatického kolorektálního karcinomu

Evropská indikační kritéria při nasazení panitumumabu u metastatického kolorektálního karcinomu zahrnují testování přítomnosti mutace KRAS v exonu 2, která predikuje rezistenci vůči terapii inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor. Studie evropských vědců se proto soustředila na správnost předepisování panitumumabu pomocí analýzy dotazníkového šetření mezi lékaři a průzkumu zdravotnické dokumentace.Všechny novinky