Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv mutací KRAS/NRAS na úspěšnost terapie metastatického kolorektálního karcinomu panitumumabem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 15.6.2016

Vliv mutací KRAS/NRAS na úspěšnost terapie metastatického kolorektálního karcinomu panitumumabem

Randomizovaná klinická studie fáze III prokázala, že kombinovaná terapie panitumumabem a režimem FOLFIRI přispívá k prodloužení doby bez progrese onemocnění a zlepšení objektivní odpovědi na léčbu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Následná analýza této studie se zabývala úspěšností terapie v souvislosti s mutacemi v genech KRAS a NRAS.

Úvod

Zvýšená exprese receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) je součástí fenotypu nádorů vycházejících primárně z epitelových tkání, mezi něž se řadí kolorektální karcinom (CRC). EGFR hraje důležitou úlohu v buněčné proliferaci a metastazování nádoru. Rodina RAS tvoří malé GTPázy, které jsou zodpovědné za přenos signálu z EGFR. Aktivační mutace RAS může mít za následek trvalou stimulaci EGFR bez přítomnosti ligandu a současně rezistenci k terapii inhibitory EGFR, mezi něž patří například panitumumab. Obdobným mechanismem mohou predikovat neúspěšnost terapie také mutace v genech NRAS.

V klinické praxi se nejprve stanovoval mutační stav onkogenu KRAS v exonu 2. Předchozí retrospektivní analýzy, které hodnotily anti-EGFR terapii v 1.  linii léčby metastatického CRC, potvrdily prediktivní hodnotu mutací v KRAS také v exonu 3 a 4 a NRAS exonu 2, 3 a 4. Cílem následující analýzy bylo potvrdit vliv mutací RAS na terapeutický efekt panitumumabu ve 2. linii léčby metastatického CRC.

Metodika studie

Otevřená randomizovaná klinická studie fáze III porovnávala účinnost kombinované terapie panitumumabem a FOLFIRI (irinotekan, leukovorin, 5-fluorouracil) oproti samotnému režimu FOLFIRI u pacientů s metastatickým CRC. První skupina podstoupila terapii panitumumabem (6 mg/kg) a FOLFIRI ve 2týdenních cyklech, druhá skupina absolvovala pouze režim FOLFIRI ve 2týdenních cyklech. Mezi primární cíle původní klinické studie patřilo zhodnocení doby přežití bez progrese onemocnění (PFS) a doby celkového přežití (OS). Cílem prezentované analýzy této studie bylo zhodnocení účinku terapie při mutacích v KRAS exonu 3 a 4, NRAS exonu 2, 3 a 4, BRAF exonu 15.

Výsledky 

Studie se zúčastnilo celkem 1186 pacientů, přičemž u 85 % z nich byla k dispozici data ohledně mutace v genech RAS. Tumor s divokým (nemutovaným) RAS byl nalezen u 421 (42 %) pacientů a u 593 (58 %) byla potvrzena mutace genů RAS.

Kombinace panitumumabu s FOLFIRI se významně osvědčila z hlediska PFS i OS u pacientů s divokým typem RAS spíše než u pacientů pouze s divokým typem KRAS exonu 2 (PFS: HR [poměr rizik] 0,70; 95% CI 0,54–0,91; p = 0,007 vs. 0,73; 95% CI 0,59–0,90; p = 0,004; OS: HR 0,81; 95% CI 0,63–1,03; p = 0,08 vs. 0,85; 95% CI 0,70–1,04; p = 0,12).

U pacientů s mutacemi v genech RAS nebyl prokázán žádný klinický benefit z terapie panitumumabem a FOLFIRI. Mezi pacienty s divokým typem KRAS v exonu 2 a zároveň mutací v jiném genu RAS činil HR pro PFS při podávání kombinované terapie oproti samotnému režimu FOLFIRI 0,89 (95% CI 0,56−1,42; p = 0,63). U pacientů s jakoukoli mutací v RAS genech činil HR pro PFS při podávání kombinované terapie oproti samotnému režimu FOLFIRI 0,86 (95% CI 0,71−1,05; p = 0,14). Zjištění byla stejná i v případě celkového přežití (OS). 

Mutace genu BRAF nebyla shledána prediktivním faktorem pro úspěšnost terapie panitumumabem, byla však spojena s celkově horší prognózou pacientů nezávisle na léčbě. 

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že kombinovaná terapie panitumumabem a FOLFIRI nepřináší prospěch pacientům s mutacemi v genech RAS. Tyto výsledky tak podporují testování rozšířeného panelu mutací u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem.

(holi)

Zdroj: Peeters M., Oliner K. S., Price T. J. et al. Analysis of KRAS/NRAS mutations in a phase III study of panitumumab with FOLFIRI compared with FOLFIRI alone as second-line treatment for metastatic colorectal cancer. Clin Cancer Res 2015 Dec 15; 21 (24): 5469−5479; doi: 10.1158/1078-0432.CCR-15-0526.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hereditární nepolypózní forma kolorektálního karcinomu − Lynchův syndrom

Hereditární nádory tvoří asi 5–10 % všech diagnostikovaných nádorových onemocnění. Typický je výskyt nádoru u více členů jedné rodiny, výskyt více tumorů u téhož jedince a začátek onemocnění v mladém věku. Mezi nejvýznamnější nepolypózní dědičné formy nádorů střev patří hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (Lynchův syndrom I a II).

Analýza celkového přežití s ohledem na kvalitu života u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem RAS

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem RAS, kteří nebyli dříve léčeni, vedlo podání panitumumabu společně s infuzním režimem FOLFOX4 (5-fluorouracil, leukovorin, oxaliplatina) k signifikantnímu prodloužení celkového přežití oproti pacientům léčeným jen režimem FOLFOX4.

Realita testování mutací KRAS v souvislosti s nasazením panitumumabu u metastatického kolorektálního karcinomu

Evropská indikační kritéria při nasazení panitumumabu u metastatického kolorektálního karcinomu zahrnují testování přítomnosti mutace KRAS v exonu 2, která predikuje rezistenci vůči terapii inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor. Studie evropských vědců se proto soustředila na správnost předepisování panitumumabu pomocí analýzy dotazníkového šetření mezi lékaři a průzkumu zdravotnické dokumentace.Všechny novinky