Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Stanovení infiltrace nádoru lymfocyty jako prognostický nástroj postoupilo o krok blíže klinické praxi

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 14.8.2017

Stanovení infiltrace nádoru lymfocyty jako prognostický nástroj postoupilo o krok blíže klinické praxi

Již v roce 1986 bylo popsáno, že infiltrace lymfocyty u rektálního karcinomu je spojená s příznivější prognózou. Ačkoli přes 300 dalších publikací toto zjištění potvrdilo u celé skupiny nádorů tlustého střeva a konečníku, stále není k dispozici řádně validovaný prognostický test. Skupina francouzských patologů a onkologů proto vyvinula metodu s cílem dodržet nejvyšší standardy pro vývoj a validaci biomarkerů pro klinickou praxi.

Imunohistochemické barvení

Metoda spočívá v imunohistochemickém barvení preparátu protilátkou proti CD3 a následném automatizovaném odečtu denzity lymfocytů ve stovkách malých úseků po obou stranách okraje tumoru. Každá naměřená hodnota je spojena s údajem o vzdálenosti od okraje a lze tak sestrojit křivku, která rovněž zahrnuje variabilitu denzity lymfocytů. Na základě křivky je potom možné hodnotit lokální imunitní reakci. Výhodou této metody je kromě automatizace také minimální závislost na preanalytické fázi stanovení běžná u imunohistochemických barvení.

Biomarkerová klinická studie

Tuto metodu testování infiltrace nádoru lymfocyty autoři nejprve otestovali v retrospektivní studii a poté využili vzorky pacientů s kolorektálním karcinomem stadia III vstupujících do prospektivní klinické studie PETACC8. Primárním cílem jejich biomarkerové studie bylo porovnat po 2 letech žijící pacienty s rekurencí onemocnění a bez ní u skupiny s vysokou a nízkou infiltrací nádoru lymfocyty. Sekundárním cílem bylo zhodnocení prognostického významu testu pomocí analýzy přežití bez progrese (DFS) a celkového přežití pacientů (OS) s vysokou a nízkou infiltrací.

Výsledky

Studie se zúčastnilo celkem 1220 nemocných, vysokou infiltraci nádoru lymfocyty mělo 241 pacientů (19,8 %), nízkou 790 (64,8 %) a nehodnotitelná byla u 189 pacientů (15,5 %). Míra rekurence po 2 letech činila 14,4 % u skupiny s vysokou infiltrací a 21,1 % u skupiny s nízkou infiltrací (p = 0,02). Nemocní s vysokou infiltrací nádoru lymfocyty měli také delší DFS (3leté DFS 81 vs. 72 %; p = 0,01) i OS (5leté OS 89 vs. 80 %; p = 0,0048).

Souvislost s mutacemi známých onkogenů

Analýza v podskupinách odhalila zajímavé souvislosti s mutačním statusem nádoru. Bylo potvrzeno, že nemocní s deficiencí funkčního mismatch-repair systému (MMR) mají očekávanou vyšší lymfocytovou infiltraci nádoru než pacienti s nemutovanou formou těchto enzymů (MMR+). Avšak vysokou infiltraci mělo rovněž 22 % pacientů s MMR+.

Toto zjištění může mít zásadní vliv na další klinické rozhodování, např. vzhledem k imunoterapii inhibitory kontrolních bodů (checkpoints), která se dosud testovala především u nemocných s MMR. Pravděpodobně z ní však mohou mít benefit i někteří nemocní s kolorektálním karcinomem s MMR+. U pacientů s MMR+ byla v této studii vysoká infiltrace spojena s delším DFS (3leté DFS 80,3 vs. 71,7 %; p = 0,022) i OS (5leté OS 88,7 vs. 79,2 %; p = 0,008). U MMR podskupiny nebyly naopak výsledky statisticky signifikantní.

Významně delší DFS i OS se v souvislosti s vysokou infiltrací ukázaly také u skupiny s nemutovanými onkogeny KRAS a BRAF. U pacientů s mutací byl naznačen pouze statisticky nevýznamný trend, a je tak možné, že u nich nádorová infiltrace lymfocyty nemá velký prognostický význam.

Závěr

Ačkoliv práce francouzských autorů poskytla validaci metody s vysokou úrovní evidence (IIB), před uvedením do klinické praxe bude samozřejmě ještě potřeba ověřit tato zjištění v dalších nezávislých kohortách pacientů.

(jam)

Zdroj: Emile J. F., Julié C., Le Malicot K. et al. Prospective validation of a lymphocyte infiltration prognostic test in stage III colon cancer patients treated with adjuvant FOLFOX. Eur J Cancer 2017; 82: 16‒24, doi: 10.1016/j.ejca.2017.04.025.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinovaná léčba panitumumabem a rilotumumabem prodlužuje dobu přežití u pacientů s WT-KRAS metastatickým kolorektálním karcinomem

Kolorektální karcinom je celosvětově třetí nejčastější malignitou u mužů a druhou nejčastější u žen, proto se stále hledají inovativní možnosti léčby pro pacienty, kteří progredovali při léčbě chemoterapií. Jednou z těchto modalit by mohla být terapie kombinací panitumumabu s rilotumumabem.

Ve vztahu autofagie k cílené léčbě kolorektálního karcinomu zatím zůstává řada nejasností

Stěžejní vlastností všech živých buněk je udržitelné hospodaření se zdroji a energií, a proto existují mechanismy buněčné recyklace – tzv. autofagie. Podobně jako i jiné procesy hraje autofagie odlišné role za fyziologických a patologických podmínek. Jaký by mohla mít vztah k protinádorové léčbě pomocí anti-EGFR protilátek, naznačuje článek publikovaný v časopisu Cancer Letters.

Panitumumab v 1. linii léčby v kombinaci s FOLFOX4 nebo FOLFIRI u pacientů s kolorektálním karcinomem s vícečetnými či neresekovatelnými jaterními metastázami

Panitumumab v 1. linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem KRAS zlepšuje výsledky léčby, pokud je použit v kombinaci s režimem FOLFOX (leukovorin, 5-fluorouracil, oxaliplatina) nebo FOLFIRI (leukovorin, 5-fluorouracil, irinotekan). Práce přímo srovnávající tyto dvě kombinace však dosud nebyla publikována, proto španělští autoři designovali studii PLANET-TTD.Všechny novinky